مطالب عمومی

دسته بندی داوران فوتبال

داوران در دسته بندیهای ذیل قرار دارند: ۱-داوران بی بصیرت او خودش را مانند یک دوست میداند که در بازی است و طوری ظاهر می شود انگار که سوتش گم شده و اجازه می دهد تا هر اتفاقی در بازی

ادامه مطلب »