عسگری: کامرانی فر محروم نیست، داوری نوبتی است!

حـسـیـن عسگری گفت : ما در لیست داورانمان نزدیک به ۵۰ کمک داور داریم که در طی یک هفته از لیگ به هجده تای آنـهـاقضاوت می رسدو این داستان درمورد تمام کمک داورانمان هم صدق می کند و کسی از آن مستثنی نـیـست امـا مـتـأسـفانه می شنویم که هرکسی برای خودش دراین خصـوص داستانسرایی می کند. ایشان یـک هفته محروم بوده اما کماکان آقای کامرانیفر یکی از کمـک داوران ماست و قانون کمیته داوران در خصوص همه صدق میکند. ما که نمی توانیم برای جلوگیری از شایـعه ۵۰ کمک داور را در یک هفته به زمین بفرستیم! واقعا برای افرادی که فکر منفی دارند و همیشه نیمه خالی لیوان را می بـیـنـنـد مـتـأسـفم که می خواهند با شایعه سازی اذهان عمومی را منحرف کنند. داوری بر اساس نوبتی است که به آنها داده میشود نه چیز دیگر.

سـرپـرسـت کـمـیـته داوران البته از مجری برنامه ۹۰ هم به علت این که در برنامه این هفته اش او را دیکتـاتور خـوانـده خـیلی شاکی است : « ایـشان نـظـم و انـضبـاطی کـه در کـمـیـته داوران هست را دیکتاتوری می خواند هر چند که با صحبتهای من در بـرنـامه ۹۰ خود ایشان حرفـش را پس گرفت اما من نیامدم که به کسی زور بگویم بلکه تنها هدفم اجرای قوانین داوری است آن وقت مرا دیکتاتور می خوانند. مـحـض اطلاع خوانندگان می گویم که در اساسنامه فدراسیون فوتبال که چند سال پیش به تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال رسید تبصرهای است که به تـبـصـره ۱۴ مـعـروف است. در این تبصره قـسـمت چـهارش مـی گویـد کـه هر داوری اگر قبل، حین و یا بعد از بازی بدون مجوز از کمیته داوران در خصوص قضاوتش مصاحبه کند به مـحـرومـیـتـی از یـک تا ۱۲ ماه محکوم میشود. متأسفانه کسـی از ایـن قـوانـیـن خـبـر نـدارد و تـا ما می آییم که بر اساس قانون حرکت کنیم ما را دیکتاتور می نامند. ایـنـهـا دشـمـنـان داوری هـستنـد کـه ایـن قانونمداری را بر نمی تابند. شاید قبل از این کسی نمی خـواسـت قوانین را اجرا کند اما من که قصد این کار را دارم متهم به خیلی از مسائل می کنند. این کلمات شایسته من نـیـست چرا که دیکتاتور معنی خوبی ندارد. چطور بعضیها به خودشان اجازه می دهند این القاب را به من نسبت دهند؟!»

عـسگری همـچنین در خـصـوص ایــنکه چه زمانی عنوان سرپرستی اش به ریاست کمیته داوران تغییر می کند می گوید: «خیلی دنبال این مسائل نیستم که عنوانم چه باشد چرا که هدفم تنها کمک به داوری کشورمـان است حالا این که عنوانم چه باشد برایم مهم نیست. امیدوارم شرایط را به گونه ای رقـم بـزنند که داوری کشورمان رو به جلو حرکت کند. فعلا ما کار می کنیم تا ببینیم در آینده چه پیش می آید.»

از سـرپـرسـت کمیته داوران در خصوص زمان معرفی اعضای کمیته داوران می پرسیم و او هم اینگونه پاسخ می دهد: «ما اعضای پیشنهادی را در نامهایی برای آقای کفاشیان فرستادیم و ایشان باید در جلسهای با اعضای هیات رئیسه این اعضا را تأیید کنند. البته از من نخواهید نامی از آنها ببرم چرا که در صورت تأیید نشدن نامشان، شاید وجهه خوبی برایشان نداشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.