قوانین فوتبال

قوانین و مقررات کلی بازی فوتبال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و برد بین المللی آن وضع شده:

▪ قانون ۱: زمین بازی
▪ قانون ۲: توپ
▪ قانون ۳: تعداد بازیکنان
▪ قانون ۴: وسایل بازیکنان
▪ قانون ۵: داور
▪ قانون ۶: کمک داور
▪ قانون ۷: مدت بازی
▪ قانون ۸: شروع بازی
▪ قانون ۹: توپ در داخل و خارج از بازی
▪ قانون ۱۰: روش امتیازدهی
▪ قانون ۱۱: آفساید
▪ قانون ۱۲: خطا ها و رفتار ناشایست
▪ قانون ۱۳: ضربه آزاد
▪ قانون ۱۴: ضربه پنالتی
▪ قانون ۱۵: پرتاب اوت
▪ قانون ۱۶: ضربه دروازه
▪ قانون ۱۷: ضربه کرنر

قانون ۱: زمین بازی
اندازه ها
▪ زمین بازى باید به شکل مستطیل و درازاى طول باید بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد.
▪ طول حداقل ۹۰ متر و حداکثر ۱۱۰ متر.
▪ عرض حداقل ۴۵ متر و حداکثر ۹۰ متر.

مسابقات بین المللى
▪ طول حداقل ۱۰۰ متر و حداکثر ۱۱۰ متر.
▪ عرض حداقل ۶۴ متر و حداکثر ۷۵ متر.

علامت گذارى زمین
علامت گذارى زمین بازى بوسیله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط مى باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولى و خطوط کوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.

ضخامت کلیه خطوط نباید بیشتر از ۱۲ سانتی متر باشد.
زمین بازى بوسیله خط میانى به دو نیمه تقسیم می شود.
مرکز زمین بازى در وسط خط میانى مشخص میشود و یک دایره به شعاع ۹.۱۵ متر در اطراف آن رسم شده می شود.

محوطه دروازه (گل)
محوطه دروازه در انتهاى هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:
دو خط به فاصله ۵.۵ متر از داخل تیرهاى عمودى بر روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله ۵.۵ متر به طرف داخل زمین بازى کشیده و بوسیله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه یا همان گل می نامند.

محوطه جریمه (پنالتى)
محوطه جریمه در انتهاى هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:
دو خط به فاصله ۱۶.۵ متر از داخل تیرهاى دروازه در روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله ۱۶.۵ متر به طرف زمین بازى کشیده و به وسیله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه جریمه یا پنالتى می نامند.

میله پرچم – پرچم کرنر میله هاى پرچم
میله پرچمى که ارتفاع آن کمتر از ۱.۵ متر نیست و نوک تیزى ندارد در گوشه هاى زمین بازى نصب می شود. چنین پرچمى را مى توان در دو طرف خط مرکزى و به فاصله حداقل ۱ متر در خارج از خط طولى قرار داد.

قوس کرنر
یک ربع دایره به شعاع ۱ متر از میله پرچم گوشه زمین، در داخل زمین بازى رسم می شود.

دروازه ها
دروازه ها در وسط هر خط عرضى قرار دارند و شامل دو تیر عمودى اند که به یک اندازه از میله هاى گوشه فاصله داشته و در بالا بوسیله یک تیر افقى بهم متصل می شوند.
فاصله بین دو تیر عمودى، ۷.۳۲ متر و فاصله لبه پایین تیر افقى تا زمین ۲.۴۲ متر است.
تیرهاى عمودى و افقى باید در عرض و عمق یکسان بوده و نباید بیشتر از ۱۲ سانتى متر باشند.
تور مى تواند به تیرهاى عمودى و افقى و زمین پشت دروازه متصل شود و براى دروازه بانها مجال حرکت در فضاى وسیعى را بوجود آورد.
رنگ تیرهاى عمودى و افقى دروازه باید سفید باشند.

سالم بودن دروازه ها
دروازه ها باید بطور محکم برروى زمین نصب شوند.
دروازه هاى قابل حمل تنها موقعى مى تواند مورد استفاده قرار گیرند که نیاز فوق را براورده کنند.

تصمیمات برد بین المللى

▪ تصمیم ۱
اگر تیر افقى جدا شود یا بشکند، بازى میبایستى متوقف شده تا تیر دروازه تعمیر یا تعویض، و در موقعیت اصلى خود قرار گیرد. اگر تعمیر یا تعویض آن امکان پذیر نبود مسابقه تعطیل میگردد.
استفاده از طناب بجاى تیر افقى مجاز نیست.
اگر تیر افقى تعمیر شد، بازى مجددا با رها کردن توپ از محلى که قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.

▪ تصمیم ۲
تیرهاى عمودى و افقى باید از چوب، آهن یا سایر موادى که مورد تایید باشد ساخته شوند. شکل تیرها ممکن است مربع، مستطیل، گرد، بیضى باشد و نباید براى بازیکنان خطرناک باشد.

▪ تصمیم ۳
از زمانى که تیمها وارد زمین مسابقه می شوند تا پایان نیمه اول و از شروع نیمه دوم تا پایان مسابقه، اجازه هیچ نوع تبلیغات برروى زمین بازى و وسایل مربوط به آن (شامل تور دروازه و محیط دروازه) داده نمی شود.
گذاشتن اجناس تبلیغاتى و نصب وسایل اضافى مانند: دوربین، میکروفون و … برروى دروازه ها، تورها، میله هاى پرچم و پرچمها نیز ممنوع است.

▪ تصمیم ۴
هرگونه تبلیغات درون زمین محوطه فنى و یا تا فاصله ۱ مترى خطوط طولى زمین و خارج از زمین بازى روى زمین، اجازه داده نمی شود. هم چنین انجام تبلیغات در محوطه بین خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.

▪ تصمیم ۵
هرگونه آگهى تبلیغاتى یا استفاده از علایم و نشانه هاى فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون ها و اتحادیه هاى ملى و باشگاه ها برروى زمین یا وسایل زمین (بانضمام تور دروازه و محیط دروازه) در جریان بازى همانطوریکه در تصمیم ۳ شرح داده شده است، ممنوع می باشد.

▪ تصمیم ۶
در خارج از زمین بازى، مى توان علامتى به فاصله ۹.۱۵ متر از قوس مرکز روى خط دروازه رسم کرد، تا داور در موقع اجراى ضربه کرنر، از رعایت فاصله مجاز، مطمین شود.

قانون ۲: توپ
جنس و اندازه توپ:
▪ باید کروى باشد.
▪ از چرم یا جنسهاى مناسب دیگر ساخته شده باشد.
▪ محیط توپ نباید بیشتر از ۷۰ سانتى متر و کمتر از ۶۸ سانتى متر باشد.
▪ وزن توپ در آغاز بازى نباید بیشتر از ۴۵۰ گرم و کمتر از ۴۱۰ گرم باشد.
▪ فشار توپ ۰.۶ الى ۱.۱ آتمسفر (۶۰۰ الى ۱۱۰۰ گرم بر سانتى متر مربع) در سطح دریا باشد.

تعویض توپ ناقص
اگر در جریان بازى توپ ترکید یا به هر طریقی حالت قانونى خود را از دست داد:

▪ بازى متوقف می شود.
▪ بازى مجددا با رها کردن توپ از محلى که توپ تغییر شکل داده است آغاز می شود.

اگر موقعى که توپ در بازى نیست ترکید یا از حالت قانونى خارج شد، مثل ضربه آغاز بازى، ضربه دروازه، ضربه کرنر، ضربه آزاد، ضربه پنالتى یا پرتاب اوت:

▪ بازى مجددا با همان ضربه شروع می شود.
▪ توپ نباید در جریان بازى تعویض شود مگر با اجازه داور.

تصمیمات برد بین المللى

▪ تصمیم ۱
در مسابقات یا رقابتهایى که تحت سرپرستى کنفدراسیونها برگزار می شوند، توپ مورد استفاده باید داراى یکى از تاییدیه هاى زیر باشد:

▪ The Official FIFA Approved
▪ The Official FIFA Inspected
▪ The Reference International Matchball Standard
▪ IMS – International Matchball Standrad

وجود چنین علامت هایى روى توپ مورد استفاده، نشان مى دهد که با روشهاى لازم آزمایش شده و مورد قبول قرار می گیرد.

توپ علاوه بر اینها، باید مورد تایید برد بین المللى نیز باشد.
انستیتوهایى که آزمایش ها را انجام مى دهند بوسیله فیفا انتخاب می شوند.
فدراسیونها یا اتحادیه هاى ملى مى توانند، توپهایى را که داراى یکى از سه تاییدیه هاى فوق باشند مورد استفاده قرار دهند.

▪ تصمیم ۲
در مسابقات فیفا و مسابقاتى که تحت سرپرستى کنفدراسیونها و فدراسیونهاى ملى برگزار می شوند، هیچ نوع تبلیغ تجارى روى توپ مجاز نیست جز آرم بازى و علامت تجارى تولید کننده توپ.

مقررات مسابقه میتواند اندازه و تعداد این قبیل مارکها را محدودتر کند.

قانون ۳: تعداد بازیکنان
بازیکنان
یک مسابقه بوسیله دو دسته، که هر دسته نباید بیشتر از ۱۱ نفر باشد و یکى از آنها دروازه بان است، انجام میشود.
اگر تعداد بازیکنان هر یک از دسته ها کمتر از ۷ نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود.

رقابتهاى رسمى
در مسابقاتى که تحت سرپرستى فیفا و کنفدراسیونها و یا فدراسیونهاى/اتحادیه هاى ملى برگزار می شود، حداکثر از ۳ بازیکن جانشین (تعویضی) می توان استفاده کرد.
مقررات مسابقه باید مشخص کند که اسامى چند نفر جانشین باید معرفى شوند.
در مسابقات بین المللى تعداد بازیکنان ذخیره از ۳ تا ۷ نفر است.

سایر مسابفات در سایر مسابقات جانشینها می توانند مورد استفاده قرار گیرند مشروط براینکه:
▪ تیمهاى مربوطه در مورد حداکثر تعداد تعویض به توافق برسند.
▪ اطلاع به داور قبل از آغاز مسابقه.
▪ اگر داور اطلاع نداشته باشد یا اگر توافقى قبل از مسابقه بعمل نیاید، بیشتر از ۳ نفر حق تعویض ندارند.

کلیه مسابقات
در سایر مسابقات، اسامى بازیکنان جانشین باید قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود.
بازیکنانى که اسامى آنها به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

چگونگى تعویض بازیکنان
براى تعویض بازیکنان جانشین، شرایط زیر باید رعایت شوند:
▪ اطلاع داور قبل از عمل تعویض.
▪ بازیکن جانشین در صورتى می تواند داخل زمین بازى شود که بازیکن اصلى زمین را ترک و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.
▪ جانشین تنها می تواند هنگام توقف بازى و از خط میانى وارد شود.
▪ زمانى کار تعویض پایان یافته می شود که جانشین وارد زمین شود.
▪ از لحظه اى که جانشین وارد زمین بازى شد جزو بازیکنان محسوب شده و بازیکن تعویض شده، از جرگه بازیکنان خارج می شود.
▪ بازیکنى که قبلا در بازى بوده و تعویض شده است، دیگر نمی تواند براى بار دوم در همان مسابقه شرکت کند.
▪ لیه بازیکنان جانشین، خواه به بازى فراخوانده شوند یا خیر، تحت اقتدار و اختیار داور خواهند بود. تعویض دروازه بان
هر یک از بازیکنان می توانند جایشان را با دروازه بان عوض کنند، به شرط اینکه:
▪ اطلاع دادن به داور قبل از اینکه تعویض انجام شود.
▪ عمل تعویض باید در توقف بازى انجام شود.

تخلفات/تنبیهات
اگر بازین جانشین (ذخیره) بدون اجازه داور وارد زمین شود:
▪ بازى متوقف می شود.
▪ به بازیکن جانشین با کارت زرد اخطار داده می شود، و از وى خواسته می شود که زمین را ترک کند.
▪ بازى با رها کردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
▪ بازى ادامه می یابد.
▪ بعد از اینکه توپ از بازى خارج شد، بازیکنان مربوطه اخطار (کارت زرد) خواهند گرفت.

براى هرگونه نقض مقررات این قانون:
▪ بازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد، اخطا می گیرند.

آغاز مجدد بازى
اگر بازى براى دادن اخطار، توسط داور متوقف شد:
▪ بازى با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله بازیکنى از تیم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود.

اخراج بازیکنان و جانشینان
بازیکنى که قبل از آغاز بازى اخراج می شود، می توان بجاى وى از یک بازیکن جانشین استفاده کرد.
اگر یک بازیکن جانشین، خواه قبل از شروع و خواه بعد از شروع مسابقه اخراج شود، دیگر نمی تواند جایگزین داشته باشد.

تصمیمات برد بین المللى

▪ تصمیم ۱
حداقل تعداد بازیکنان یک تیم، بستگى به نظر فدراسیون ملى دارد.
برد بین المللى عقیده دارد، اگر تعداد بازیکنان هر یک از دو دسته کمتر از ۷ نفر باشد، مسابقه نباید ادامه یابد.

▪ تصمیم ۲
مربى می تواند در جریان بازى تعلیمات فنى را از منطقه فنى به بازیکنان خود منتقل کند، اما باید پس از دادن تعلیمات به وضعیت خود برگردد.
تمام افراد رسمى باید در داخل محوطه فنى باقى مانده و مسوول رفتار خود باشند.

قانون ۴: وسایل بازیکنان
ایمن بودن – خطرناک نبودن وسایل
بازیکن نباید از وسایلى استفاده کند یا چیزى بپوشد که براى خودش و سایر بازیکنان خطرناک باشد. (به انضمام هرگونه زیور آلات)

وسایل اساسى
وسایل اساسى و اجبارى بازیکنان عبارت است از:
▪ پیراهن
▪ شورت – اگر زیر شورتى استفاده می شود، رنگ آن باید به رنگ اصلى شورت باشد.
▪ جوراب ساق بلند
▪ محافظ ساق
▪ کفش

محافظ ساق
▪ کلا” بوسیله جوراب پوشیده شود
▪ از جنسهاى مناسب مانند: لاستیک، پلاستیک یا نظیر آنها ساخته شود
▪ محافظت معقولانه اى را فراهم کند

دروازه بانها
هر دروازه بان باید از رنگهایى استفاده کند که با رنگ لباس سایر بازیکنان، داور و کمک داوران مغایر باشد.

تخلفات و تنبیهات
براى هر گونه نقض این قانون:
▪ احتیاج نیست بازی متوقف شود.
▪ داور به بازیکنى که وسایلش نقض دارد دستور می دهد که جهت درست کردن وسایل خود، زمین را ترک کند.
▪ بازیکن پس از اینکه نوپ در بازى متوقف شد، زمین را ترک می نماید، مگر اینکه بلافاصله وسایل خود را اصلاح کند.
▪ بازیکنى که براى اصلاح وسایل خود زمین را ترک کرده نمی تواند بدون اجازه داور دوباره وارد شود.
▪ قبل از ورود مجدد بازیکن به زمین بازى، داور وسایلش را کنترل کند که درست و منطبق با قانون باشد.
▪ بازیکن تنها موقعى میتواند مجددا به زمین بازى برگردد که توپ خارج از بازى باشد.
بازیکنى که زمین بازى را به دلیل نقض این قانون ترک می کند و سپس بدون اجازه داور دوباره وارد زمین می شود، با نشان دادن کارت زرد به او اخطار داده می شود.

آغاز مجدد بازى
اگر بازى توسط داور براى دادن اخطار متوقف شد:
▪ بازى مجددا” با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله یکى از بازیکنان دسته مقابل، از محل توقف آغاز می شود.

قانون ۵: داور
اقتدار داور
هر مسابقه بوسیله یک داور اداره می شود. او براى اجراى قوانین، نسبت به مسابقه اى که تعیین شده، اقتدار کامل دارد.

قدرت و وظایف داور:
▪ اجراى قوانین بازى
▪ کنترل بازى با همکارى کمک داوران و همچنین در مواردى که با داور چهارم قابل اجرا باشد.
▪ از شرایط قانونى بودن توپ (منطبق با قانون ۲ – توپ بازی) مطمین باشد.
▪ از وسایل بازیکنان که باید با قانون ۴ – وسایل بازیکنان منطبق باشد، اطمینان یابد.
▪ عمل کردن به عنوان وقت نگهدار و یادداشت کردن نتیجه بازى.
▪ داور با صلاحدید خود می تواند، براى هرگونه نقض قانون، مسابقه را متوقف، بحالت تعلیق یا ختم کند.
▪ توقف، تعلیق یا ختم بازى به دلیل هر نوع اشکالى که در خارج از زمین بازى اتفاق مى افتد.
▪ اگر بازیکنى به شدت آسیب ببیند، بازى را متوقف کرده و از خارج شدن او از زمین بازى اطمینان حاصل کند.
▪ اگر به عقیده داور، آسیب دیدگى بازیکن جزیى باشد، بازى را باید ادامه داده تا توپ از بازى خارج شود.
▪ از خروج بازیکنى که از زخمش خون جارى است مطمین شود و بازیکن تنها موقعى می تواند با علامت داور به بازى برگردد که خونریزى او بند آمده باشد.
▪ هنگامى که تیمى که برروى آن خطایى صورت گرفته، از فرصت موجود سود برد، اجازه دهد که بازى ادامه پیدا کند و چنانچه فرصت مورد انتظار در آن لحظه رخ ندهد و آوانتاژ (advantage) داده شده در همان وقت فایده اى نبخشد، داور باید خطاى اصلى را جریمه کند.
▪ اگر بازیکن در یک لحظه بیشتر از یک خطا انجام داد، داور باید او را براى خطاى شدیدتر تنبیه کند.
▪ تنبیه انضباطى علیه بازیکنانى که براى خطاى قابل اخطار یا اخراج مقصر هستند.
▪ هیچ لزومى ندارد که داور فورا” به این عمل اقدام کند، او می تواند وقتى که توپ از بازى خارج شد به این کار مبادرت ورزد.
▪ داور می تواند مسیولین رسمى تیم را که رفتار غیر مسیولانه اى دارند با تشخیص و صلاحدید خود از زمین بازى و اطراف آن بخارج هدایت نماید.
▪ عمل کردن به نظر کمک داورارن روى حوادثى که خود آنها را ندیده است.
▪ مطمین شود که شخصى بدون اجازه وارد زمین بازى نشود.
▪ آغاز مجدد بازى بعد از هر توقف.
▪ تهیه گزارش مقتضى و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباتى بازیکنانى یا مسیولان تیم و حوادث دیگر که قبل، در جریان و بعد از مسابقه اتفاق مى افتد.

تصمیمات داور
تصمیمات داور در حقیقت در ارتباط با بازى، نهایى است.
داور تنها موقعى مى تواند تصمیم خود را روى حوادث تغییر دهد که این تصمیم به نظر او و کمک داور، نادرست بوده و بازى هنوز مجددا آغاز نشده باشد.

تصمیمات برد بین المللى

▪ تصمیم ۱
یک داور (یا هر جا که مربوط به کمک داور یا داور چهارم باشد) براى موارد زیر مسیول نخواهد بود:
هرگونه جراحت و آسیب دیدگى بازیکن، مسیولان رسمى یا تماشاگر.
هر گونه خسارت وارده به هر نوع اموال.
هرگونه ضرر و زیان وارد به فرد، باشگاه، شرکت، فدراسیون، انجمن یا هیت هاى مشابه که ممکن است بر اثر تصمیم داور که براساس قوانین بازى یا روشهاى معمول لازم براى نگه داشتن بازى و کنترل مسابقه اتخاذ می کند بوجود آید.
از قبیل تصمیمات زیر:

▪ تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه برگزارى مسابقه با توجه به شرایط زمین بازى، اطراف آن یا هوا.
▪ تصمیم در مورد نا تمام گذاشتن مسابقه، به دلیل شرایط جوى.
▪ تصمیم در رابطه با شرایط لوازم یا تجهیزات مورد استفاده در طول یک مسابقه، از جمله تیرهاى عمودى و افقى پرچم و توپ.
▪ تصمیم در مورد فطع یا عدم قطع مسابقه بر اثر دخالت تماشاگر یا هر مسیله اى که در جایگاه تماشاگر بوجود آید.
▪ تصمیم در مورد توقف یا عدم توقف بازى، براى دادن اجازه انتقال و مداوا به بازیکنان مجروح از زمین بازى.
▪ تصمیم در مورد پافشارى در درخواست انتقال بازیکن مجروح از زمین بازى به خارج جهت مداوا. ▪ تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه به بازیکن براى پوشیدن لباس یا وسایل دیگر.
▪ تصمیم (تا آنجاییکه جزو مسیولیتهایش است) در مورد اجازه به هر فرد (از جمله مسیولان تیمها یا ورزشگاه، ماموران انتظامى، عکاسان و سایر نمایندگان رسانه ها) جهت حضور در مجاورت زمین بازى.
▪ هرگونه تصمیم دیگرى که ممکن است داور بر طبق قوانین بازى یا مطابق با وظایفش، براساس مقررات فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون یا اتحادیه هاى ملى یا مقررات لیگ که مسابقه تحت آن ضوابط برگزار می شود، اتخاذ کند.

▪ تصمیم ۲
در تورنمنتها یا مسابقاتى که داور چهارم تعیین می شود، نقض داور و وظایف او طبق دستورالعملهاى مصوبه برد بین المللى فوتبال خواهد.

قانون ۶: کمک داور
وظایف
دو کمک داور تعیین می شوند که وظایف آنها تابع تصمیمات داور است. آنها باید موارد زیر را نشان دهند:
▪ وقتى که تمام توپ از زمین بازى خارج می شود.
▪ کدام طرف حق زدن ضربه کرنر، ضربه دروازه و یا پرتاب توپ اوت را دارد.
▪ موقعى که بازیکنى را می توان به دلیل قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه کرد.
▪ موقعى که تعویض درخواست می شود.
▪ موقعى که رفتارى ناشایست یا حوادث دیگرى در خارج از دید داور، روى دهد.
▪ موقعى که خطا اتفاق افتد و کمک داوران نسبت به داور نزدیکتر به صحنه باشند (شامل موقعیتهاى خاص، خطاهایى که در داخل محوطه جریمه اتفاق افتاده است).
▪ هرگاه در ضربات پنالتى، دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حرکت کند و توپ از خط عبور کند.

همکارى
کمک داوران همچنین در کنترل مسابقه بر طبق قوانین بازى به داور کمک می کنند.
بخصوص آنها می توانند براى رعایت فاصله ۹.۱۵ متر و براى کنترل بازى و کمک به داور، وارد زمین مسابقه شوند.

در صورت دخالت ناروا و غیر ضرورى یا برخورد نامناسب، داور، کمک داور را برکنار و گزارش مقتضى ارسال خواهد کرد.

قانون ۷: مدت بازی
مدت بازى
مدت بازى شامل دو وقت مساوى چهل و پنج دقیقه اى می باشد، مگر اینکه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.

هر نوع توافق در مورد تغییر زمان بازى (براى مثال کم کردن زمان هر نیمه به ۴۰ دقیقه به دلیل کمى نور) باید قبل از آغاز بازى و با رعایت مقررات رقابتها، مشخص می شود.

مدت بین دو نیمه
بازیکنان مستحق استفاده از مدت استراحت بین دو نیمه می باشند.
زمان استراخت بین دو نیمه نباید بیشتر از ۱۵ دقیقه باشد.
مقررات رقابتها، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص کند.
زمان استراحت بین دو نیمه، تنها با مواقفت داور می تواند تغییر کند.

افزودن اوقات تلف شده
این افزایش شامل تمام زمانهاى تلف شده و به خاطر موارد زیر صورت می گیرد:
▪ تعویضها
▪ تشخیص بازیکنان آسیب دیده
▪ انتقال بازیکنان آسیب دیده از زمین بازى به خارج، براى مداوا
▪ وقتهاى تلف شده
▪ هر دلیل دیگر
افزودن اوقات تلف شده به صلاحدید داور است.

ضربه پنالتى
اگر یک ضربه پنالتى در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافى اتفاق بى افتد، اجازه داده می شود تا ضربه زده شود و بعد سوت پایان بازی زده می شود.

وقت اضافى
مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون ۸، دو وقت مساوى براى مسابقه منظور کند.

قانون ۸: شروع بازی
مقدمات
بازی با قرعه کشى بوسیله سکه مشخص می شود، تیمى که برنده قرعه است تصمیم می گیرد که به کدام دروازه در نیمه اول حمله کند (در واقع کدام طرف زمین بازى کند).
تیم دیگر ضربه آغاز مسابقه را خواهد زد.
تیم برنده قرعه، ضربه آغاز مسابقه را در نیمه دوم خواهد زد.
در نیمه دوم مسابقه، تیمها زمینها را تعویض کرده و به دروازه مقابل حمله می کنند.

ضربه شروع
ضربه شروع روشى براى شروع یا شروع مجدد بازى محسوب می شود:
▪ در آغاز مسابقه.
▪ بعد از به ثمر رسیدن هر گل.
▪ در شروع نیمه دوم مسابقه.
▪ در شروع هر نیمه وقت اضافه (در صورت داشتن وقت اضافى).
از ضربه مستقیم آزاد بازى گل محسوب می شود.

چگونگى شروع مسابقه
▪ تمام بازیکنان در نیمه زمین متعلق به خود قرار می گیرند.
▪ بازیکنان دسته مقابل شروع کننده باید حداقل ۹.۱۵ متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازى قرار گیرد.
▪ توپ ثابت روى نقطه مرکزى قرار می گیرد.
▪ داور علامت می دهد.
▪ وقتى که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد، توپ در بازى خواهد بود.
▪ زننده ضربه نمی تواند براى بار دوم با توپ بازى کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگرى لمس شود.

بعد از به ثمر رسیدن گل بوسیله یک تیم، ضربه شروع به وسیله تیم دیگر اجرا می شود.

تخلفات / تنبیهات
اگر زننده ضربه، قبل از اینکه توپ بوسیله بازیکن دیگرى لمس شود، براى بار دوم با توپ بازى کند:
▪ یک ضربه آزاد غیر مستقیم براى تیم مقابل و از جایى که نقض مقررات صورت گرفته است، زده می شود.
براى هرگونه نقض مقررات دیگر ضربه شروع:
▪ ضربه شروع تکرار خواهد شد.

رها کردن توپ
رها کردن توپ، روشى براى آغاز مجدد بازى بعد از هر وقفه موقتى میباشد و آن زمانى انجام میشود که توپ در بازى باشد و بازى براى هر دلیلى که در قانون پیش بینى نشده قطع شود.

تخلفات / تنبیهات – رها کردن مجدد توپ
▪ اگر قبل از اینکه توپ به زمین برخورد کند بوسیله بازیکنى لمس شود.
▪ اگر توپ بعد از برخورد با زمین و بدون تماس با بازیکنان، بخارج از زمین بازى برود.

مقررات ویژه
یک ضربه آزاد که به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه خود اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه دروازه می تواند زده شود.
یک ضربه آزاد غیرمستقیم که به نفع دسته حمله کننده در داخل محوطه دروازه حریف اعلام می شود، از روى خط محوطه دروازه که موازى با خط دروازه و در نقطه اى نزدیک به محل خطا، زده می شود.
بعد از اینکه بازى موقتا در داخل محوطه دروازه قطع گردید، بازى با عمل رها کردن توپ از روى خط محوطه دراوزه که موازى با خط دروازه و نزدیک به محل توقف توپ، مجددا آغاز می شود.

قانون ۹: توپ در داخل و خارج از بازی
توپ در بازى و خارج از بازى:

توپ خارج از بازى
توپ خارج از بازى است وقتیکه:
▪ تمام توپ از روى خط دروازه یا خط طولى، خواه از روى زمین یا هوا عبور کند.
▪ بازى به وسیله داور متوقف شده باشد.

توپ داخل بازى
توپ در همه اوقات داخل بازى است بانضمام وقتیکه:
▪ توپ در اثر برخورد به تیر عمودى، تیر اقفى یا میله هاى پرچم گوشه برگشت کند و در داخل زمین بازى باقى بماند.
▪ توپ در اثر برخورد به داور یا کمک داور، موقعى که آنها داخل زمین بازى هستند به زمین بازى برگشت پیدا کند.

قانون ۱۰: روش امتیازدهی
به ثمر رسیدن گل
وقتى گل محسوب میشود که تمام توپ از روى خط دروازه، بین تیرهاى عمودى و زیر تیر افقى عبور کند، مشروط بر اینکه قوانین بازى توسط تیمى که گل بثمر رسانده است، نقض نشده باشد.

تیم برنده
تیمى که تعداد بیشترى گل در جریان بثمر رسانده باشد، برنده مسابقه است. اگر هر دو تیم به تعداد برابر گل بثمر برسانند، یا هیچ گلى بثمر نرسانند، بازى مساوى خواهد بود.

مقررات رقابتها
براى بازیهایى که در پایان مساوى میشود، مقررات مسابقات براى معلوم کردن تیم برنده، وقت اضافى یا روشهاى دیگر را که به تایید برد بین المللى رسیده باشد، پیش بینى میکند.

قانون ۱۱: آفساید
وضیعت آفساید
قرار گرفتن در وضعیت آفساید، بخودى خود خطا محسوب نمیشود.
یک بازیکن در وضعیت آفساید است اگر:

▪ بازیکن از توپ و آخرین نفر دوم حریف، به خط دروازه حریف نزدیکتر باشد.
یک بازیکن در وضعیت آفساید نیست اگر:
▪ در نیمه زمین متعلق به تیم خود قرار گیرد.
یا
▪ با آخرین نفر دوم تیم حریف مساوى باشد.
یا
▪ با آخرین دو نفر تیم حریف مساوى باشد.

خطا
بازیکنى که در وضعیت آفساید قرار دارد، تنها موقعى تنبیه میشود، اگر در لحظه ایکه توپ توسط هم دسته اش لمس یا بازى شود، او به عقیده داور در بازى شرکت فعال داشته باشد. با
▪ دخالت در بازى.
▪ دخالت روى حریف.

خطا نیست
اگر بازیکن توپ را مستقیما از موارد زیر دریافت کند، خطا محسوب نمیشود:
▪ از ضربه دروازه
▪ پرتاپ اوت.
▪ از ضربه کرنر.

تخلفات/تنهیبات
براى خطاى آفساید، داور یک ضربه آزاد غیر مستقیم براى تیم مقابل اعلام میکند و این ضربه از محلى که نقض مقررات انجام گرفته، اجرا خواهد شد.

قانون ۱۲: خطا ها و رفتار ناشایست
خطا ها و رفتار ناشایست به صورت زیر جریمه می شوند:

ضربه آزاد مستقیم
اگر بازیکنى هر یک از شش خطاى زیر را به طریقى که به تشخیص داور با بى احتیاطى و بى ملاحظگى و با استفاده از نیروى بیش از حد، انجام دهد، یک ضربه آزاد مستقیم براى تیم مقابل اعلام خواهد شد:
– لگد زدن و یا اقدام به لگد زدن حریف.
– پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف.
– پریدن روى حریف.
– تنه زدن به حریف.
– زدن و یا اقدام به زدن حریف.
– هل دادن حریف.
اگر بازیکنى هر یک از چهار خطاى زیر را مرتکب شود، یک ضربه آزاد مستقیم براى تیم مقابل اعلام می شود:
– تکل روی حریف برای کسب توپ، اما قبل از لمس توپ با حریف برخورد کند.
– گرفتن حریف.
– تف انداختن به حریف.
– دست زدن عمدی به توپ (جز برای دروازه بان در داخل محوظه جریمه متعلق به خود).
یک ضربه آزاد مستقیم، از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده شود.

ضربه پنالتی
اگر هر یک از ده خطای بالا بوسیله بازیکنی در داخل محوطه جریمه خودش انجام شود، یک ضربه پنالتی اعلام شود. در اعلام ضربه پنالتی، وضعیت توپ ملاک نسیت، اما توپ باید در جریان بازی باشد.

ضربه آزاد غیر مستقیم
اگر دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود هر یک از خطاهای زیر را انجام دهد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود:
– توپ را بیشتر از ۶ ثانیه با دستهایش، قبل از رها کردن آن در جریان بازی در کنترل داشته باشد.
– بعد از رها کردن توپ، آن را دوباره با دستهایش لمس کند در حالیکه توپ با بازیکن دیگر لمس نشده باشد.
– بعد از اینکه توپ عمدا” توسط بازیکن همدسته ای با پا زده شد، توپ را با دستهایش لمس کند.
– بعد از پرتاب مستقیم توپ اوت توسط بازیکن همدسته ای، آن را با دستهایش لمس کند.
همچنین یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام خواهد شد، اگر به عقیده داور:
– بازی کردن به نحو خطرناک.
– سد کردن حریف.
– جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان.
– بازیکن هر خطای دیگری که در قانون ۱۲ پیش بینی نشده باشد انجام دهد، و بازی برای دادن اخطار یا اخطار متوقف شود.
ضربه آزاد غیر مستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.

تنبیهات انضباطی
تنها برای بازیکنان و جانشینان می توان از کارت زرد و قرمز استفاده کرد.

خطاهای قابل اخطار
اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخطار و کارت زطرد می گیرد:
۱- برای رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد.
۲- مخالفت خود را با کلمات و عمل نشان دهد.
۳- مصرانه قوانین بازی را نقض کند.
۴- آغاز مجدد بازی را به تاخیر اندازد.
۵- عدم رعایت فاصله لازم، وقتیکه بازی مجددا با ضربه کرنر یا ضربه آزاد، آغاز می شود.
۶- بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین بازی شود.
۷- عمدا زمین بازی را بدون اجازه داور ترک کند.

خطاهای قابل اخراج
اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخراج و کارت قرمز می گیرد:
۱- برای خطای شدید گناهکار باشد.
۲- برای برخورد شدید گناهکار باشد.
۳- تف انداختن به حریف با هر شخص دیگر.
۴- فرصت آشکار گل زدن را با دست زدن عمدی به توپ، از حریف سلب کند (این عمل برای دروازه بان در داخل محوطه جریمه خودش نمی باشد).
۵- فرصت آشکار گل زدن را از حرکت رو به جلو بخ طرف دروازه حریف را با خطاهایی که جریمه آن ضربه آزاد یا پنالتی می باشد، سلب کند.
۶- برخورد اهانت آمیز، بی احترامی یا فحش یا حرکات توهین آمیز.
۷- دومین اخطار را در همان مسابقه دریافت کند.
بازیکنی که اخراج شده باید زمین بازی و محوطه فنی را ترک کند.

– تصمیمات برد بین المللى:
تصمیم ۱
بازیکنی که در روی زمین بازی یا خارج از زمین بازی، خواه مستقیم یا غیر مستقیم به طرف بازیکن حریف، بازیکن همدسته ای، داور، کمک داور یا هر شخص دیگری، خطای قابل اخطار یا اخراج انجام دهد، براساس نوع خطایی که مرتکب شده است، جریمه می شود.

تصمیم ۲
اگر دروازه بان توپ را با دست یا هر قسمت از بازویش امس کند، توپ در مالکیت او خواهد بود. ((اگر عمدا آن را دور کند)) و شامل موقعیتهایی نمی شود که به عقیده داور، توپ به طور اتفاقی به دروازه بان برخورد کند. برای مثال بعد از اینکه اقدام به نجات توپ کرد.

تصمیم ۳
طبق قانون ۱۲، یک بازیکن می تواند توپ را با استفاده از سر یا سینه یا زانو و غیره به دروازه بان خود پاس دهد. چنانچه به تشخیص داور، بازیکن عمدا و به قصد گل زدن از قانون استفاده کند، برای این رفتار غیر ورزشی گناهکار است. بازیکن خاطی اخطار می گیرد و یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل از جاییکه خطا اتفاق افتاده اعلام می شود.
چنانچه بازیکنی که در حال نواختن ضربه آزاد است از حیله های عمدی برای گول زدن از قانون استفاده کند بخاطر رفتار ورزشی اخطار می گیرد و ضربه آزاد مجددا نواخته می شود.
چنین مواردی به اینکه دروازه بان بعدا توپ را با دستهایش لمس کند یا نکند، هیچ ارتباطی ندارد، و خطای گول زدن بنابر متن و روح قانون دوازدهم اتفاق افتاده است.

تصمیم ۴
یک تکل از پشت که سلامت حریف را در معرض خطر قرار می دهد، باید مثل خطای شدید تلقی شود.

تصمیم ۵
هر گونه عمل تظاهر و وانمود کردن، که به قصد گول زدن داور و در هر جای زمین انجام شود، به عنوان رفتار غیر ورزشی تلقی می شود.

قانون ۱۳: ضربه آزاد
انواع ضربه های آزاد
ضربه های آزاد بر دو قسمند: مستقیم و غیر مستقیم
برای هر کدام از ضربه های آزاد، توپ باید ثابت در محل قرار گیرد. زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

ضربه آزاد مستقیم
– اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود، گل محسوب می شود.
– اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

ضربه آزاد غیر مستقیم
علامت
برای مشخص کردن ضربه آزاد غیر مستقیم، داور با بلند کردن دستش در بالای سر، علامت می دهد. داور باید دستش را به همان وضعیت نگهدارد تا ضربه زده شود، و توپ با بازیکن دیگری تماس یابد یا از زمین خارج شود.

ورود توپ به دروازه
– اگر در ضربه آراد مستقیم، توپ بعد از ضربه و قبل از ورود به دروازه، بوسیله بازیکن دیگری لمس شود، گل محسوب می شود.
– اگر در ضربه آزاد غیر مستقیم، توپ مستقیما وارد دروازه حریف شود، ضربه دروازه اعلام می گردد.
– اگر در ضربه آزاد غیر مستقیم، توپ مستقیما وارد دروازه زننده ضربه گردد، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

وضعیت ضربه آزاد
ضربه آزاد در داخل محوظه جریمه
ضربه آزاد مستقیم و غیر مستقیم برای دسته مدافع
– کلیه بازیکنان مقابل باید حداقل ۹.۱۵ متر از توپ فاصله بگیرند.
– کلیه بازیکنان مقابل باید خارج از محوطه جریمه بایستند، تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.
– توپ موقعی در جریان بازی قرار می گیرد، که مستقیما بعد از صربه از محوظه جریمه خارج شود.
– یک ضربه آزاد که در داخل حوظه دروازه اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه می توان توپ را در جریان بازی قرار داد.

ضربه آزاد خارج ار محوطه جریمه
– کلیه بازیکنان حریف باید حداقل ۹.۱۵ متر از توپ فاصله بگیرند، تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.
– وقتی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد.
– ضربه آزاد، از نقطه ای که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.

تخلفات / تنبیهات
اگر، وقتیکه ضربه آزاد زده می شود، بازیکن حریف، حرکت توپ را از فاصله غیر مجاز مسدود کند.
– ضربه تکرار می شود.

اگر، زمانیکه ضربه آزاد بوسیله مدافع از داخل محوظه جریمه خودش زده می شود، توپ مستقیما در بازی قرار نگیرد.
– ضربه تکرار می شود.

زدن ضربه آزاد بوسیله بازیکنی جز دروازه بان
اگر، بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند:
– یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا صورت گرفته زده می شود.

اگر، بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمرا با دستهایش لمس کند:
– یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا صورت گرفته، زده می شود.
– در صورتیکه خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه رخ دهد، یک ضربه پنالتی اعلام می شود.

اجرای ضربه آزاد بوسیله دروازه بان
اگر، بعد ار اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
– یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه را از محلی که خطا رخ داده، زده می شود.

اگر، بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمدا” با دستهایش لمس کند:
– در صورتیکه خطا خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتاده باشد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا رخ داده، زده می شود.
– در صورتیکه خطا داخل محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتاده باشد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا رخ داده، زده می شود.

قانون ۱۴: ضربه پنالتی
وقتی که بازیکن یکی از ده خطایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در بازی است، انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.
از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می شود.
اگر در پایان هر نیمه یا پایان هر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

وضعیت توپ و بازیکنان
توپ:
ثابت روی نقطه پنالتی قرار می گیرد.
بازیکن زننده ضربه پنالتی:
– باید به وضوح مشخص گردد.
دروازه بان دسته مدافع:
– روی خط دروازه، روبروی زننده توپ ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار می گیرد، تا به توپ ضربه زنده شود.

سایر بازیکنان جز زننده ضربه پنالتی باید قرار گیرند:
– در داخل زمین بازی
– خارج از محوطه جریمه
– پشت نقطه پنالتی
– پشت نقطه پنالتی
– و به فاصله حداقل ۹.۱۵ متر از نقطه پنالتی

داور
– تا زمانی که بازیکنان وضعیتی منطبق با قانون نداشته باشند، داور اجازه دستور زدن ضربه پنالتی را ندارد.
– تصمیم گرفتن موقعی که ضربه بطور کامل اجرا شد.

چگونگی اجرا
– زننده ضربه پنالتی، باید ضربه را به طرف جلو بزند
– او نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد
– وقتی که به توپ ضربه زده شد و بطرف جلو حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد

وقتیکه در زمان طبیعی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی اتفاق افتاد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا مجددا” زده شود، و گل محسوب خواهد شد.
اگر قبل از عبور بین تیر عمودی و زیر تیر افقی:
– توپ با هر دو تیر عمودی یا تیر افقی و یا درو.ازه بان تماس یابد

تخلفات / تنبیهات
اگر داور برای زدن ضربه پنالتی علامت بدهد ولی قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار گیرد یکی از حالات زیر اتفاق افتد:
بازیکن زننده ضربه پنالتی قوانین بازی را نقض کند:
– داور اجازه مد دهد که ضربه پنالتی زده شود
– اگر ضربه پنالتی گل شد، ضربه تکرار می شود
– اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود
دروازه بان قوانین بازی را نقض کند:
– داور اجازه می دهد ضربه زده شود
– اگر ضربه گل شد، گل محسوب می شود
– اگر ضربه گل نشد، ضربه تکرار می شود

قانون ۱۵: پرتاب اوت
پرتاب توپ اوت روشی برای شروع مجدد بازی محسوب می شود.
از پرتاب توپ اوت، گل محسوب نمی شود.
پرتاب توپ اوت اعلام می شود:
– وقتیکه تمام توپ از روی خط طولی، خواه از روی زمین یا هوا عبور کند.
– از نقطه ای که توپ از خط طولی عبور کرده، پرتاب انجام می شود.
– پرتاب توسط بازیکن مقابل بازیکنی که آخرین بار، توپ را لمس کرده انجام می شود.

چگونگی اجرا
در لحظه پرتاب توپ، پرتاب کننده باید:

– صورتش به طرف زمین باشد
– قسمتی از هر پای او روی خط طولی یا روی زمین خارج از خط طولی باشد
– از هر دو دست برای پرتاب استفاده کند
– توپ از پشت و بالای سر پرتاب شود
بازیکن پرتاب کننده توپ اوت، نمی تواند توپ را لمس کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگر بازی شود. توپ وقتیکه وارد زمین شد در بازی خواهد بود.

تخلفات و تنبیهات
پرتاب اوت بوسیله بازیکن دیگری جز دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
– یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس بازیکن دیگر عمدا” با دست لمس کند:
– یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
– در صورتیکه خطا در داخل محوطه جریمه پرتاب کننده اتفاق بی افتند، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

پرتاب اوت توسط دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند:
– یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می گردد، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا” با دستهایش لمس کند:
– اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
– اگر خطا در داخل محوطه جریمه اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بازیکن حریف به منظور گیج کردن پرتاب کننده رفتار غیر منصفانه ای داشته باشد یا برای او مانع ایجاد کند:
– به دلیل رفتار غیر ورزشی، اخطار – کارت زرد – می گیرد.
– پرتاب بوسیله بازیکنی از دسته مقابل انجام خواهد شد.

قانون ۱۶: ضربه دروازه
ضربه دروازه روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می شود.
از ضربه مستقیم دروازه، تنها روی دروازه تیم مقابل گل محسوب می شود.
ضربه دروازه هنگامی اعلام می شود که:
– تمام توپ که آخرین بار توسط بازیکن مهاجم لمس شده، از روی خط دروازه، خواه روی زمین یا هوا عبور کند و همچنین گلی که طبق قانون ۱۰ (روش امتیاز دادن) محسوب نمی شود.

چگونگی اجرا
– توپ از هر نقطه در داخل محوطه دروازه (محوطه شش قدم)، بوسیله بازیکنی از دسته مدافع زده می شود.
– بازیکنان تیم مقابل باید در خارج از محوطه جریمه باقی بمانند تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.
– زننده ضربه دروازه، قبل از تماس توپ با بازیکن دیگر، نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند.
– وقتی که ضربه زده و توپ مستقیما از محوطه جریمه خارج شد، در بازی خواهد بود.

تخلفات / تنبیهات
اگر توپ زده شده، مستقیما از محوطه جریمه خارج نشود: – ضربه تکرار می شود.

اجرای ضربه دروازه توسط بازیکنی به غیر از دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تمای با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
– یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر، عمدا با دستهایش لمس کند:
– یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
– اگر این خطا در محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق افتاد باشد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

اجرای ضربه دروازه توسط دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در زمین بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
– یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در زمین بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا با دستهایش لمس کند:
– اگر خطا در داخل محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و ضربه از محلی که خطا شده، زده می شود.
– اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و ضربه از محلی که خطا شده، زده می شود.

قانون ۱۷: ضربه کرنر
ضربه کرنر روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می شود.
از طربه کرنز تنها روی دروازه حریف گل محسوب می شود.

ضربه کرنر وقتی اعلام می شود که:
– تمام توپ، که آخرین بار توسط بازیکن مدافع لمس شده باشد، از روی خط دروازه، خواه روی زمین یا هوا عبور کند و گلی که طبق قانون ۱۰ محسوب نمی شود.

چگونگی اجرا
– توپ در داخل قوس و نزدیک پرچم گوشه قرار داده می شود.
– میله پرچم نباید حرکت داده شود.
– بازیکنان تیم مقابل حداقل ۹,۱۵ متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.
– توپ بوسیله بازیکنی از تیم مقابل زده می شود.
– وقتیکه به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، آنگاه توپ در بازی است.
– زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم توپ را لمس کند تا توپ توسط بازیکنی دیگر لمس گردد.

تخلفات / تنبیهات
اجرای ضربه کرنر توسط بازیکنی بجز دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند: – یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمدا با دستهایش لمس کند:
– یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محل خطا زده می شود.
– اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

اجرای ضربه کرنر توسط دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند:
– یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمدا با دستهایش لمس کند:
– اگر خطا در خارج محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
– اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.

برای هرگونه نقض این قانون:
– ضربه کرنر تکرار می شود.

71 دیدگاه
 1. سلام من ۲۳ سالمه به تازگی در کلاس های داوری شرکت کردم لطفا جدیدترین قوانین داوری را بفرستید و راه های چگونگی ترقی در عرصه داوری با تشکر.

 2. محسن یزدانی ۱۳۹۰/۰۵/۰۳ در ۱۱:۴۶

  سلام اگر ممکن هست لیست قوانین جدید فوتبال را بفرستید. با تشکر

 3. امید رفیعی ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ در ۱۶:۳۳

  من ۱۴ سالم است وازقوانین اگاه هستم و می توانم داوری کنم چگونه می توانم داور شوم ایا میتوانم بازی نو جوانان را داوری کنم لطفا جواب دهید

 4. علیرضا مرادی ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ در ۲۲:۰۳

  من ۱۴ سالم است وازقوانین اگاه هستم و می توانم داوری کنم چگونه می توانم داور شوم ایا میتوانم بازی نو جوانان را داوری کنم لطفا جواب دهید

 5. حسین صادقی ده چشمه ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ در ۱۲:۳۲

  سلان خسته نباشید.خواستم بپرسم چرا ازداورانی مثل یدالله جهانبازی استفاده نمیکنید .شما چه مشکلی با این داور دارید یکی ازبهترین داورهای ایران را دارید همین جوری ازدست میدید.خداوکیلی این کار رو نکنید.واز شما می خوام قوانین جدید فوتبال وفوتسال رو برام میل کنید .متشکر

 6. حبیب الله کلانتری ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ در ۱۱:۳۵

  در متن تصمیم ۳ قانون ۱۲ ابهام وجود دارد.(این قسمت در متن انگلیسی کتاب جدید فیفا به صفحه ۱۱۷ و در میان تعداد زیادی از تصمیمها منتقل شده و تعبیر «به قصد گل زدن» نیز در آن وجود ندارد.)
  مفهوم این عبارت چیست؟ آیا منظور گل به خودی عمدی است یا نحوه دیگری از گول زدن را شامل می شود؟

 7. بهترین سایت است…

 8. صابر نوری از افغانستان ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ در ۲۰:۳۳

  من بسیار از این سایت تشکری میکنم.

 9. محمد قاضی زاده ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ در ۱۰:۳۹

  عالیست

 10. امین بیوسنده ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ در ۱۳:۳۷

  ممنون از زحماتتون

 11. عالی بود

 12. حمید محنائی ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ در ۰۰:۴۴

  عالیه. از شما خواهش دارم که آخرین تغییرات قوانین رو به ایمیلم بفرستید. با تشکر

 13. با تشکر و خسته نباشی

 14. خیلی زیاد است نمی توانید خلاصه اش را بنویسید . khob ast

 15. با سلام وخسته نباشی خدمت شماوتشگرازسایت خوبتان سوالی داشتم اکربعداز پرتاب اوتوپ با برخورد بازمین بازی وبدون برخورد به کسی به خارج از زمین برود پرتاب تکرار میشود

 16. محمددرفشان ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ در ۱۰:۰۸

  باتشکراز مطالب خوب ومفید سایت کمیته داوران کشورو ارایه مطالب مفید—

 17. با سلام وخسته نباشی خدمت شماوتشگرازسایت خوبتان سوالی داشتم در رابطه با ضربه دروازه،اگرتوپ توسط دروازه زده شود بدون آنکه از محوطه دروازه خارج شود بازیکن حریف می تواند وارد محوطه شده وتوپ را گل کند.

 18. سلام لطفا یکنفرمتخصص دربیومکانیک جواب منو بده وتحلیل حرکت هددرفوتبال عضلات و زوایاش را به من بگه ممنون میشم

 19. علیرضا خلیل اجمندی ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ در ۱۶:۱۶

  ممنون از اطلاعات شما فقط می خواستم بدانم اگر یک یار اضافه در زمین باشد یعنی ۱۲ نفره بازی کنند چه تنبیهی دارند لطفا جواب رادر سایت بنویسید ممنون

 20. می خواستم بدانم اگر یعنی ۱۲ نفره بازی کنند چه تنبیهی دارند لطفا جواب رادر سایت بنویسید ممنون

 21. باسلام متن خوبی بود

 22. نوراله قلی زاده پاشا ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ در ۲۱:۱۲

  با سلام خواستم بدانم در صورت ۵نفره نبودن دو تیم در فوتسال بازی شروع می شود و ضربه شروع توسط دروازه ۴ ثانیه باید شمرده شود

 23. باسلام ، لطفا در مورد چگونگی انتخاب پیراهن ورزشی در مسابقات فوتبال (مثل تراکتورسازی وپرسپولیس که رنگ پیراهن اصلی آن ها قرمز میباشد ) توضیح دهید ؟ با بشکر

 24. با سلام لطفا قوانین جدید را وارد کنید

 25. Iam happy but or web is good

 26. سایت خوبیه خوشم اومد:)

 27. امیر یوسفی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ در ۱۸:۱۸

  ممنون سایت بسیار جزابی است

 28. نه خوب بود نه بد.

 29. سلام ایا میشه با ۶مدافع در زمین حاضر شد؟

 30. قصمت افساید کجا است. بعد ایا ترکیب ۱، ۲،۷ ویا ۱، ۱، ۸ داریم؟

 31. سایت شما خیلی درازه حوصهله ام سر رفت

 32. ایا ترکیب ۱، ۱، ۸ داریم؟

 33. داور کی میتواند در جریان بازی کارت قرمز را به کارت زرد تبدیل کند

 34. آیا میشه یک بازیکن طی دو بازی دوکارته شده بعد تو بازیی که دوکارته شده کارت قرمزم میگیره این بازیکن از دو بازی محروم میشه یا یک بازی

 35. سلام…اگر در فوتسال اوتی زده شود ولی توپ وارد زمین نشود..آیا اوتی تکرار میشود

 36. سلام.آیا پس از پایان لیگ در هر فصل کارتهای بازیگنان به فصل بعد انتقال پیدا میکنه؟؟؟؟

 37. آیا در پایان فصل کارتهای بازیکنان به فصل بعد منتقل میشه؟؟؟

 38. علیرضا نیارند ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ در ۲۰:۰۰

  سلام
  خواستم بپرسم اگرتیمی که درفوتسال درحال حمله است وتیم مقابل تعویض انجام دهد خطا است یانه؟

 39. محسن احمدی ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ در ۱۹:۰۱

  سلام خواستم بدونم اگه یک تیم درحین بازی ک ۲بر۱عقب میباشد اگر اززمین خارج شود نتیجه چگونه محاسبه میشود؟ آیا روی تفاضل گل تاثیر دارد؟

 40. سلام
  حسنی هستم از لردگان بنده داوری درجه۲ دارم نزدیک به۲سال است که میخواهم درجه۲ به ۱ فوتبال شرکت کنم ولی اصلآدر هیچ سایتی نیست که کجا و چه استانی برگزار میکنه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید و اطلاع رسانی کنید که کجا برگزار میکنن و اگر زحمتی نیست آخرین قوانین و اصلاحات فوتبال را بفرستین برام تشکر و سپاس

 41. سلام
  اگر تیمی بدون دلیل زمین بازی را ترک کند، قوانین فیفا چه حکمی می دهند؟ و نتیجه بازی چه می شود؟
  با تشکر

 42. اگربازیکنی دست دروازبان صاحب توپ را بگیرد وبه زمین بزند چه جریمهای دارد

 43. اگر توپ به دست بازی کن حریف برخورد و بسته باشد ایا پنالتی اعلام می شود

 44. فریدون جودت ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ در ۱۵:۰۱

  سلام ، خوبید ؟ وقتتون بخیر .. بنده به داوری علاقه دارم باید از کجا شروع کنم ..ممنون میشم منو راهنمایی کنید …بنده ۲۷ سال دارم

 45. اگرتیمی بعدازانجام تعویض ها چهار بازیکن مسنوم میشوند آیا بازی ادامه پیدا می کند یا خیر؟

 46. یاسرانصاری نیا ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ در ۱۳:۲۵

  آقا چرا بازیکنی که تعویض شده نمیتونه ضربه پنالتی بزنه بعداز پایان وقت اضافه دوم و کشیدن بازی به پنالتی خب اونکه تو جریان بازی بوده قبل از تعویض؟

 47. الیاس نصراللهی ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در ۰۳:۲۹

  سلام داداش.اگه بعد پرتاب اوت دروازه بان توپو بگیره بعد شوت کنه گل قبوله یا نه؟

 48. سلام بازیکنی که درفوتسال اخراج شده می تواند بازی کند

 49. با عرض سلام .
  آیا در زمین ۹نفره اخراج شدن ۳ نفر از بازیکنان باعث لغو بازی میشود و ۳ بر ۰ به اتمام میرسد با خیر‌؟ اگر قانون خاصی وجود دارد ممنون میشوم که بگید . متشکرم

 50. سلام و ممنون می خواستم بپرسم آیا توپی که به کرنر میرود را از هر طرف که بخواهند شروع می کنند یا باید از همان سمتی که توپ بیرون رفته کرنر زده شود؟ممنون

 51. با سلام
  پنالتی زن چه مدت بعد از سوت داور حق داردوقت تلف کند و دروازه بان را فریب دهد و بعد از آن زمان شوت کند

 52. سلام لطفا قانون داد زدن در وسط بازی را توضیح دهید؟. بازیکنی غیر از دروازبان

 53. ایا سه هیچ فنی .تفاضل گلش محسوب میشه

 54. فرهاد رنجی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ در ۱۲:۰۶

  سلام، سوال زیر را پاسخ دهید.
  یک خطا پشت محوطه جریمه اتفاق افتاده، مدافعین خط دفاعی را چیده و در فاصله مجاز ایستاده اند، داور سوت را جهت زدن ضربه می زند، نفرات پشت توپ بعد از گذشت چند ثانیه مکث کرده اند و ضربه ای به توپ نمیزنند، ایا مدافعین خط دفاع می توانند خود را به توپ برسانند و توپ را تصاحب نمایند؟ لطفا اعلام بفرمایید آیا کار مدافع خطاست؟

 55. سلام چه جوری خطای بیرون محوطه جریمه پنالتی حساب میشه

 56. عالیه بود مرسی

 57. میخواستم بپرسم پرتاب اوت را چند دقیقه میتوان‌نگه داشت و اگر هیچ بازیکنی نرود پرتاب را بزند چه اتفاقی میافتد و مخصوصا کرنر لطفا توضیح دهید

 58. لطفا جواب من را بدید

 59. چرا قوس کرنر در فوتبال گرد هست؟

 60. سلام سئوال من این است ، هرگاه توپی که دارد از خط دروازه رد می شود توسط باریکنان ذخیره ویا توپ جم کن ویا عکاسانی که طرفدار تیمی که در حال گل خوردن هست ، ازروی خط برگردانده شود تکلیف چیست

 61. ابتدا به شما درود می فرستم و اوقات خوش و با نشاطی را آرزو می کنم.اگر اجازه دهید سئوالی را مطرح کنم:
  داور یعنی قاضی و قاضی مسند و مستند وجدان و عدالت. چرا از جامعه داوری ایران تاکنون صحبتی در باره آن پنالتی کذائی که جهان داوری تصمیم داور اوروگوئه ای را مزخرف و افتضاح خواند و اعلام کردند اصلا پنالتی نبود و نیازی هم به بازبینی نبود در باره آن پنالتی موضع نگرفته است!
  با احترام

 62. لطفا جواب بدید. آیا طبق قانون فیفا داور زن در صورت داشتن شرایط میتونه وسط زمین برای فوتبال مردان سوت بزنه؟

 63. سلام
  در پنالتی پایان ۱۲۰ دقیقه ، اگر توپ پس از برخورد به تیر دروازه و خروج از ۶ قدم ، با چرخش زیاد دوباره به سمت دروازه تغییر جهت دهد و وارد دروازه شود، گل صحیح میباشد؟

 64. ممنون خیلی خوب بود. راستی ی سوال دارم.
  من الان ۱۴ سالمه و می خوام در آینده ی فوتبالیست بزرگ.بشم. از چند سالگی باید برم کلاس؟

 65. محمد سادات ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ در ۰۷:۵۴

  سلام وخسته نباشید اگر توپ را با میان زانو و مچ پا با همان جلوی ساق پا به دروازه بان داده شود پاس به عقب محسوب می‌شود

 66. آیا برخورد توپ با لباس بازیکن باعث تغییر جهت پرتاب اوت دستی میشود ؟

 67. سلام اگر داور کارت قرمز دهد و اشتباه باشد میتواند‌پس بگیرد کارت را

 68. وقتی به علت حاضر نشدن تیمی نتیجه ۳ بر ۰ میشود آیا درصورت شمارش امتیاز تفاضل گل محسوب میشه یا نه؟لطفا تا یک ساعت دیگه به این سوال پاسخ بدهید؟

 69. خالق سربازی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ در ۲۲:۲۸

  سلام یه سوال داشتم اگر در جریان مسابقه ی رسمی فوتبال بازیکن یک تیم عمدا از بازیکن تیم مقابل درخواست توپ کند و بازیکن صاحب توپ اشتباها توپ را به او پاس دهد ایا خطا محسوب میشود یا نه؟

 70. یک سوال در صورتی که یک تیم اقدام به بازی دادن یک بازیکن خارج از لیست تیم نماید تکلیف چیست

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.