شصت سوال داوری از قوانین فوتبال

قانون دوازدهم
۱ – در هنگام اجرای دراپ بال در محوط و جریمه قبل از اینکه توپ بازمین برخورد کند بازکین مدافع بازیکن مهاجم را با لگد می زند-تصمیم چیست؟
الف) یک اخطار به بازیکن خاطی و تکرار دراپ بال
ب)  اخراج بازیکن خاطی تکرار دراپ بال
ج)  پنالتی و اخراج بازیکن خاطی
د)  پنالتی و اخطار به بازیکن خاطی

۲- در جریان بازی دو بازیکن از یک تیم با هم کتک کاری می کنندتصمیم چیست؟
الف) در توقف به هردو بازیکن اخطار می دهیم.
ب)  در توقف به هر دو بازیکن کارت قرمز می دهیم.
ج)  قطع بازی هر دو بازیکن اخطار و یک ضربه آزاد مستقیم از محل خطا بر علیه بازیکنان خاطی
د)   قطع بازی هردو بازیکن از زمین اخراج و آزاد غیر مستقیم از محل خطا بر علیه آنها

۳- در جریان بازی دروازه بان بازیکن مهاجمی که داخل تور قرار دارد با مشت می زند تصمیم چیست؟
الف) پنالتی و اخراج دروازه بان
ب) پنالتی و اخطار به دروازه بان
ج)  قطع بازی دروازه بان اخراج و شروع مجدد با دراپ بال از محل قطع بازی زیرا خطا بیرون از زمین بازی بوده است.
د) قطع بازی و اخطار به دروازه بان

۴- از چهار خطای نامبرده ذیل کدام یک ضربه جریمه آنها ضربه آزاد مستقیم است؟
۱-بازیکن،بازی خطرناک کننده
۲- هل دادن حریف
۳- سد کردن حریف
۴- دروازه بان توپ را از همدسته خودی بصورت پاس را بادست بگیرد

۵- از چهار خطای نامبرده ذیل کدام یک جریمه آنها ضربه آزاد غیرمستقیم است؟
الف)  زدن حریف و یا اقدام آن
ب ) گرفتن حریف
ج)  پریدن روی حریف
د)  بازیکن دوبار با توپ بازی کند.

۶ -چه نوع هندی اخراج دارد؟
الف) هندی که جلوپیشروی حریف را بادست بگیرد.
ب)  هندی که بازیکن عمداً توپ را با دست بگیرد.
ج)  هندی که بازیکن به جای سر با دست به گل حریف بزند.
د)  هندی که موقعیت آشکار گل زنی را از حریف بگیرد، بجز دروازه بان در محوطه جریمه خودش

۷- از چهار خطای زیر کدام یک اگر در محوطه جریمه حریف توسط مدافع روی مهاجم اتفاق بیافتد پنالتی محسوب می شود؟
الف) گرفتن حریف
ب)  سد کردن حریف
ج)  بازی خطرناک
د ) به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی

۸- از چهار خطای زیر کدام یک اگر در محوطه جریمه توسط دروازه بان روی بازیکن حریف رخ دهد جریمه آن ضربه آزاد غیر مستقیم؟
الف) گرفتن حریف
ب) سد کردن حریف
ج) زدن حریف یا اقدام آن
د) پریدن روی حریف
۹- کدام یک از چهار مورد ذیل مستلزم اخطار است؟
الف) بازیکن خطای شدید انجام دهد
ب) بازیکن برخورد زننده انجام دهد.
ج)  بازیکن روی حریف یا هر کس دیگر آب دهان پرتاب کند
د)  بازیکن رفتار غیر ورزشی انجام دهد.

۱۰- کدام یک از چهار مورد ذیل مستلزم کارت قرمز است؟
الف) مصراً قوانین بازی نقض کردن
ب)  شروع مجدد بازی را به تاخیر بیندازد
ج)  کلمات و یا اعمال زننده یا توهین آمیز و زشت بکار برد
د)  اعتراض به تصمیمات داور

۱۱- توپ در آستانه ورود به دروازه است، بازیکن مدافع با لنگه کفش خود را به طرف توپ پرتاب می کند و موقعیت آشکار گل را می گیرد. تصمیم چیست؟
الف)  ادامه بازی در توقف اخطار بازیکن مدافع
ب)  توقف بازی اخراج بازیکن یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه بازیکن خاطی
ج)   توقف بازی اخراج بازیکن شورع مجدد دراپ بال از محل برخورد شیئی به توپ
د)   پرتاپ لنگه کفش ادامه دست محسوب می شود و بازیکن عمداً با دست از موقعیت گل جلوگیری کرده است توقف بازی پنالتی و اخراج بازیکن

۱۲- توپ در آستانه ورود به دروازه، دروازه بان شیئی به طرف توپ پرتاب می کند و جلوگیری از گل آشکار می کند. تصمیم چیست؟
الف)  توقف بازی به دروازه بان کارت زردنشان می دهیم بخاطر رفتار غیر ورزشی و یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل برخورد شیئی به توپ برعلیه او
ب) توقف بازی اخراج دروازه بان ضربه آزاد غیر مستقیم
ج)  توقف بازی یک ضربه پنالتی و اخطار به دروازه بان
د)  توقف بازی از محل برخورد شیئی به توپ دراپ بال

۱۳- بازیکن در حالتی که ساق بند خود را در دست دارد و در محوطه جریمه خودی ایستاده است از موقعیت آشکار گل توسط ساق بند جلوگیری می کند تصمیم شما چیست؟
الف)  منبع قانونی ندارد ادامه بازی
ب)  توقف بازی پنالتی و اخطار به بازیکن
ج)   توقف بازی از محل برخورد توپ به ساق بند دراپ بال
د)   ساق بند ادامه دست محسوب می شود و جلوگیری از گل مسلم با دست، اخراج و پنالتی

۱۴- بازیکن بدون اجازه داور وارد زمین می شود و توپ را عمداً با دست می زند تصمیم چیست؟
الف)  ادامه بازی در توقف اخطار به بازیکن
ب)  توقف بازی بدلیل دوبار با توپ بازی کردن خطای هند را اعلام می کنیم و اخراج بازیکن خاطی اگر در محوطه جریمه باشد پنالتی و اخراج
ج)  توقف بازی بازیکن اخراج و یک ضربه آزاد غیرمستقیم برعلیه او
د)  توقف بازی اخراج بازیکن از محل قطع دراپ بال

۱۵- دو مورد از چهار مورد زیر سر فصل خطاها محسوب می شوند کدامند؟
الف)  نیروی بیش از حد
ب)  تف انداختن به حریف یا هرکس دیگر
ج)  هندکردن عمدی
د)  بی احتیاطی

۱۶- جریمه شخصی و تیمی بی احتیاطی چیست؟
الف) اخطار ضربه آزاد مستقیم
ب) اخراج ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) فقط ضربه آزاد مستقیم
د) جریمه شخص و تیمی ندارد

۱۷- جریمه شخصی و تیمی جسورانه(بی ملاحظگی)چیست؟
الف)  جریمه شخصی و تیمی ندارد
ب)  جریمه شخصی اخطار و جریمه تیمی ضربه آزاد مستقیم
ج)   جریمه شخص اخراج و ضربه آزاد مستقیم
د)  جریمه شخصی اخطار و جریمه تیمی آزاد غیر مستقیم

۱۸- جریمه شخصی و تیمی نیروی بیش از حد چیست؟
الف)  جریمه تیمی آزاد مستقیم وجریمه شخصی اخراج
ب)   جریمه تیمی آزاد غیر مستقیم و جریمه شخصی اخراج
ج)  جریمه تیمی آزاد مستقیم جریمه شخصی اخطار
د)  جریمه شخصی و تیمی ندارد.

۱۹- بازیکن با گرفتن حریف موقعیت مناسب پیشروی حریف را می گیرد تصمیم شما چیست؟
الف) ادامه بازی
ب) توقف بازی اخراج بازیکن و ضربه آزاد غیرمستقیم بر علیه او
ج)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد مستقیم بر علیه او
د)  توقف بازی دراپ بال و اخطار به بازیکن خاطی

۲۰- بازیکن با گرفتن حریف موقعیت آشکار گل زنی را از او سلب می کند تصمیم شما چیست؟
الف)  ادامه بازی در توقف اخطار به بازیکن خاطی
ب)  اخراج بازیکن و ضربه آزاد مستقیم اگر در محوطه جریمه باشد پنالتی واخراج بازیکن
ج)  توقف بازی ضربه آزاد غیر مستقیم واخراج بازیکن
د)  توقف بازی اخراج بازیکن دراپ بال

۲۱- دروازه بان توپ را در اختیار کامل گرفته و بیش از ۶ ثانیه توپ را در دستهایش می گیرد تصمیم شما چیست؟
الف) اجازه می دهیم دروازه بان ادامه دهد.
ب)  توقف بازی ،ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او
ج)  توقف بازی اخطار به دروازه بان و دراپ بال
د)  هیچکدام

۲۲- جریمه تیمی بازی خطرناک چیست؟
الف) ضربه آزاد مستقیم
ب)  دراپ بال
ج)  ضربه آزاد غیر مستقیم
د)  هیچکدام

۲۳- خطای شدید در بازی یعنی چه؟
الف)  یعنی بازیکن بی احتیاطی می کند.
ب)  یعنی بازیکن جسورانه بازی می کند
ج)  یعنی بازیکن از نیروی بیش از حد استفاده می کند.
د)  هیچکدام

۲۴- برخورد زننده در بازی یعنی چه؟
الف)  بازیکن جسورانه بازی می کند
ب)  بازیکن بی احتیاطی می کند
ج)  بازیکن برای تصاحب توپ جسورانه بازی می کند
د) بازیکن برای تصاحب توپ مبارزه نمی کند و روی بازیکن در جایی که توپ نیست از نیروی بیش از حد استفاده می کند.

۲۵- بازیکن در جریان بازی شیئی را به طرف نیمکت تیم حریف پرتاب می کند تصمیم چیست؟
الف)  ادامه بازی در توقف اخطار به بازیکن
ب)  ادامه بازی در توقف اخراج بازیکن
ج)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و دراپ بال
د)  توقف بازی اخراج بازیکن و یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل قطع بازی

۲۶- در جریان بازی بازیکن جانشین شیئی را به طرف بازیکن حریف داخل زمین پرتاب  می کند. تصمیم شما چیست؟
الف)  در اولین توقف اخطار به بازیکن خاطی
ب)  ادامه بازی در توقف بازیکن خاطی اخراج
ج)  قطع بازی اخراج بازیکن جانشین و دراپ بال
د)  توقف بازی اخراج بازیکن جانشین و از محل قطع بازی ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه دو

۲۷- بازیکنی خارج از زمین ایستاده در جریان بازی شیئی را به طرف بازیکن حریف که داخل زمین حضور دارد پرتاب می کند تصمیم شما چیست؟
الف) قطع بازی اخراج بازیکن یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل برخورد بر علیه او
ب)  توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی ضربه آزاد مستقیم بر علیه او
ج)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و ضربه آزاد مستقیم از محل برخورد شیئی بر علیه او
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و دراپ بال

۲۸- بازیکنی در جریان بازی از داخل محوطه جریمه باشئی بازیکن حریف را بیرون از محوطه جریمه مورد اصابت قرار می دهد. تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی بازیکن خاطی از زمین اخراج و از محل برخورد ضرب آزاد مستقیم برعلیه او
ب)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او
ج)  توقف بازی –اخطار وضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و از محل برخورد شیئی دراپ بال

۲۹- بازیکن مدافع در حین بازی از بیرون محوطه جریمه بازیکن مهاجم را در داخل محوطه جریمه با شیئی میزند شما چه تصمیمی می گیرید؟
الف) توقف بازی از محل برخورد شیئی دراپ بال و اخطار به بازیکن خاطی
ب)  توقف بازی از محل برخورد شیئی آزاد غیر مستقیم و اخراج بازیکن
ج)  توقف بازی اخراج بازیکن و یک ضربه آزاد مستقیم (پنالتی)برعلیه او
د)  ادامه بازی صحیح است

۳۰- از چهار مورد ذیل کدام یک موقعیت آشکار گل زنی است؟
الف) روبه دروازه حریف جهت حرکت باشد
ب)  روبه دروازه حریف نباشد
ج)  مهاجم سه مدافع را رو برو داشته باشد.
د)  از نیمه خودی حرکت کرده باشد.
۳۱- از چهار مورد ذیل کدام یک فرصت اشکار گل زنی نیست؟
الف) بازیکن توپ رادر کنترول داشته باشد.
ب)  بازیکن رو به دروازه حریف در حرکت باشد.
ج)  فاصله او با دروازه حریف و خطای انجام شده
د) بازیکن قادر به کنترل توپ نیست

۳۲- بازیکنی در حین بازی و در محوطه جریمه داور را می زند چه تصمیمی  می گیرید؟
الف) توقف بازی اخراج بازیکن از محل خطا دراپ بال
ب)  توقف بازی اخطار به بازیکن و اعلام پنالتی
ج)  توقف بازی اخراج بازیکن و از محل خطا یک ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
د)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او

۳۳- دروازه بان در جریان بازی توپ را در دستهایش گرفته و آنرا رها می کند بیرون از محوطه جریمه برده و مجداً توپ را وارد محوطه می کند و با دست بر  می دارد تصمیم شما چیست؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب)  بدلیل دوبار با توپ بازی کردن یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او
ج)  توقف بازی دراپ بال از محل لمس
د)  توقف بازی ضربه آزاد مستقیم برعلیه او

۳۴- دروازه بان توپ را در حین بازی با پا گرفته است آنرا بیرون از محوطه جریمه برده و بادستهایش توپ را بر می دارد تصمیم شما چیست؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد.
ب) توقف بازی ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
ج) ضربه آزاد مستقیم برعلیه او چون برای بار دوم بیرون از محوطه هند کرده است.
د) توقف بازی از محل توقف دراپ بال
۳۵- دروازه بان در جریان بازی توپ را در اختیار گرفته و آنرا به زمینی می زند. بازیکن حریف می تواند از آن استفاده کند؟
الف)  بله منع قانونی ندارد
ب) خیرنمی تواند استفاده کند زیرا هنوز دروازه بان مالک توپ است
ج)  بستگی به تصمیم داور دارد
د)  هیچکدام

۳۶- دروازه بان توپ را در کف دست بصورت باز گرفته است بازیکن حریف از پشت توپ را با سر می زند و وارد دروازه می شود. تصمیم شما چیست؟
الف)  گل پذیرفته می شود زیرا منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی ضربه آزاد مستقیم برعلیه بازیکن خاطی و اخطار
ج)  توقف بازی دراپ بال
د)  یک ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او زیرا این کار مجازنیست.

۳۷- دروازه بان تصمیم دارد که توپ را به بازی بفرستد. بازیکن حریف قبل از تماس توپ بازمین آنرا می گیرد تصمیم شما چیست؟
الف)  ادامه بازی صحیح است زیرا منع قانونی ندارد.
ب) توقف بازی از محل خطا دراپ بال
ج)  بازیکن مجاز نیست این عمل را انجام دهد. جلوگیری از انداختن توپ دروازه بان خطااست ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
د)  توقف بازی بازیکن خطای اخطار و آزاد مستقیم برعلیه او

۳۸- بازیکن در جریان بازی توپ را با پا بالا آورده و با سریا سینه به دروازه خود پاس می دهد. چه تصمیمی می گیرد.
الف)  ادامه بازی منع قانونی ندارد.
ب) توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی و دراپ بال
ج)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او از محل اقدام
د)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او

۳۹- بازیکن توپ را با سریا سینه به دروازه خودی پاس داده آیا او می تواند با دست توپ را بگیرد؟
الف) خیر نمی تواند توپ را با دست بگیرید
ب) بله گرفتن توپ با سرویا سینه منع قانونی ندارند و دروازه بان می تواند با دست توپ را بگیرد.
ج)  بستگی به تصمیم داور دارد.
د)  هیچکدام

۴۰- اگر بازیکنی مرتکب خطایی شد که در قانون ۱۲ اشاره ای به آن نشده باشد. چه تصمیم می گیرید.
الف)  توقف بازی اخطار به بازیکن از محل قطع دراپ بال
ب) توقف بازی، اخراج بازیکن از محل قطع دراپ بال
ج ) توقف بازی-اخطاریا اخراج از محل وقوع خطا یک ضربه آزاد غیرمستقیم برعلیه او
د)  ادامه بازی در توقف اخطار یا اخراج بازیکن

۴۱- در چهار موارد زیر کدام یک مستحق کارت زرد به بازیکن جانشین یا تعویض شده است؟
الف)  خطای شدید انجام داده باشد
ب) هند عمد کرده باشد
ج)  به تصمیمات داور اعتراض کند
د)  حریف را حل داده باشد.

۴۲- در چهار مورد ذیل کدام یک مستحق کارت قرمز به بازیکن جانشین یا تعویض شده است؟
الف)  بازیکن رفتار غیر ورزیشی انجام دهد.
ب) اعتراض به تصمیمات داور
ج)  بازی را با تاخیر شروع کند
د)  موقعیت آشکار گل زنی را با خطا از حریف بگیرید
۴۳- در چهار مورد ذیل کدام یک مستحق نشان دادن کارت زرد یا قرمز به کادر فنی می باشد؟
الف)  اعتراض بر تصمیمات داور
ب) رفتار غیر ورزشی
ج)  برخورد زننده
د)  به کادر فنی نمی توان کارت زرد یا قرمز نشان داد.بدون نشان داد کارت اقدام می کنیم

۴۴- در چهار مورد ذیل بعد از شادی گل کدام یک بازیکن مستحق اخطار نیست؟
الف) پیراهن خود را کامل درمی آورد
ب) پیراهن خود را روی سرش می کشد
ج)  پیراهن خود را فقط بالا می زند
د)  پیراهن خود را از روی سرش رد می کند.

۴۵- بازیکن به قصد فریب داور خود را در محوطه جریمه بزمین می زند تصمیم شما چیست؟
الف)  ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب)  توقف بازی یک ضربه آزاد مستقیم برعلیه او
ج)  توقف بازی اخطار به بازیکن و یک ضربه آزاد غیرمستقیم برعلیه او
د)  توقف بازی اخطار به بازیکن و دراپ بال

۴۶- بازیکن مدافع قصد شوت کردن دارد توپ غیر عمد به دروازه بان می رسد و او با دست توپ را می گیرد تصمیم شما چیست؟
الف)  ادامه بازی زیرا بازیکن عمداً به دروازه بان خود پاس نداده است
ب) توقف بازی آزاد غیر مستقیم برعلیه دروازه بان
ج)  توقف بازی آزاد غیرمستقیم و اخطار به دروازه بان
د)  توقف بازی اخطار به دروازه بان و دراپ بال

۴۷- بازیکن به طور عمد و بیش از حد روی توپ می خوابد تصمیم شماچیست؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی اخطار و ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه بازیکن خاطی
ج) توقف بازی اخراج بازیکن و آزاد غیر مستقیم بر علیه او
د)  توقف بازی اخطار و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او

۴۸- داور به بازیکن خاطی کارت زرد می دهد. او معذرت خواهی می کند تصمیم شما چیست؟
الف) بدلیل عذرخوای داور از ثبت کارت او صرف نظر می کند.
ب) بدلیل عذر خواهی بازیکن داور فقط یک ضربه ازاد غیر مستقیم اعلام می کند.
ج) خیر داور باید همه اخطارها را ثبت کند
د)  هیچکدام

۴۹- بازیکن مدافع از بیرون محوطه جریمه بازیکن مهاجم را می گیرد و داخل محوطه جریمه او را رها می کند. تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی ضربه آزاد غیر مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی
ب) توقف بازی ضربه آزاد مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی
ج) توقف بازی یک ضربه پنالتی اخطار به بازیکن خاطی اگر موقعیت آشکار گلی را گرفته باشد اخراج
د)  توقف بازی اخراج بازیکن و دراپ بال

۵۰- بازیکن مدافع روی خط محوطه جریمه با لگد بازیکن مهاجم رامی زند. چه تصمیمی می گیرد؟
الف) در توقف بازی بازیکن خاطی اخراج
ب) توقف بازی یک ضربه پنالتی واخراج بازیکن
ج) توقف بازی ضربه آزاد غیر مستقیم و اخراج بازیکن
د)  توقف بازی ضربه آزاد مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی

۵۱- بازیکن مدافع داخل محوطه جریمه قرار دارد و بازیکن مهاجم که بیرون از محوطه جریمه ایستاده است را با مشت می زند. چه تصمیمی می گیرید؟
الف) توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی و ضربه آزاد مستقیم بر علیه او
ب) توقف بازی اخراج بازیکن خاطی وضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
ج) توقف بازی اخراج بازیکن خاطی ودراپ بال
د)  چون برخورد بیرون از محوطه جریمه بوده بازیکن خاطی اخراج وضربه آزاد مستقیم برعلیه او از محل برخورد

۵۲- بازیکن مدافع بیرون از محوطه جریمه با مشت بازیکن مهاجمی که در داخل محوطه جریمه ایستاده است را می زند چه تصمیمی می گیرید؟
الف) توقف بازی بدلیل اینکه محل برخورد در محوطه جریمه است پنالتی و اخراج بازیکن خاطی
ب) توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی و ضربه آزاد مستقیم
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و دراپ بال

۵۳- بازیکن پای خود را بالا می برد جای که حریف میخواهد باسربازی کند. پای بازیکن به شدت به سر حریف برخورد می کند چه تصمیمی می گیرید؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
ج) توقف بازی آزاد مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او اگر در محوطه جریمه باشد پنالتی

۵۴- بازیکن از داور اجازه خروج از زمین را می گیرد. به طور ناگهانی توپ به سمت او می رودتوپ را گرفته وارد دروازه حریف می کند چه تصمیمی می گیرید؟
الف) گل پذیرفته می شود فقط اخطار به بازیکن خاطی
ب) گل مردود و یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او از محل خطا و اخطار به بازیکن خاطی
ج) توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی و دراپ بال
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و دراپ بال

۵۵- کمک داور بدلیل برخورد زننده بازیکن علامت می دهد. داور نه علامت و نه خطا را می بیند توپ کرنر می شود به نفع بازیکن خاطی اکنون داور متوجه علامت کمک می شود. تصمیم شما چیست؟
الف) قبل از زدن کرنر بازیکن خاطی را از زمین اخراج می کنیم
ب) قبل از زدن کرنر اخطار به بازیکن خاطی
ج) تا بازی مجدداً شروع نشده است کرنر مردود و بازیکن خاطی اخراج و یک ضربه آزاد مستقیم برعلیه او از محل خطا
د)  هیچکدام

۵۶- بازیکن در جریان بازی قیچی یا دوچرخه ای ،توپ را می زند تصمیم شما چیست؟
الف) مجاز است و منع قانونی ندارد
ب) در صورتی که به عقیده داور برای بازیکن حریف خطرناک نباشد مجاز است
ج) توقف بازی اخطار به بازیکن و دراپ بال
د)  توقف بازی اخطار به بازیکن وضربه آزاد و غیر مستقیم

۵۷- بازیکن با تماس بدنی مانع از حرکت بازیکن حریف می شود تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی بدلیل جلوگیری از پیشروی حریف ضربه آزاد مستقیم اگر در محوطه جریمه باشد پنالتی
ب) توقف بازی و دراپ بال اخطار به بازیکن خاطی
ج) توقف بازی اخراج بازیکن و دراپ بال
د)  توقف بازی تذکر به بازیکن خاطی و ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او

۵۸- بازیکن جانشین یا تعویض شد به داور فحاشی می کند تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی اخراج جانشین خاطی و دراپ بال از محل قطع بازی
ب) توقف بازی اخراج بازیکن جانشین و یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل قطع بازی
ج) توقف بازی اخطار به بازیکن جانشین و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او
د) توقف بازی اخراج بازیکن جانشین و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او

۵۹- بازیکن برای تصاحب توپ در محوطه جریمه با دروازه بان درگیر می شود و تماس پیدا می کند . تصمیم شما چیست ؟
الف) درگیر برای تصاحب توپ منع قانونی ندارد مشروط بر اینکه بی احتیاطانه جسورانه و نیروی بیش از حد وجود نداشته باشد.
ب) هیچ بازیکن نمی تواند با دروازه بان درگیر شود.
ج) بستگی به تصمیم داور دارد.
د)  هیچکدام

۶۰- دو یا چند بازیکن در یک زمان با حریف برای تصاحب توپ درگیر می شوند تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی و ضربه آزاد مستقیم بر علیه بازیکن خاطی و اخراج
ب) بازیکنان نمی توانند برای تصاحب توپ درگیر شوند.
ج) تازمانی که هیچگونه خطایی مرتکب نشدند منع قانونی ندارد
د)  هیچکدام

منبع: www.roodnil.com

23 thoughts on “شصت سوال داوری از قوانین فوتبال

 1. با سلام در بازی فوتبال در فاصله ۳۵ متری دروازه خطای هند اتفاق افتاده کمک داور پرچم میزند داور نیز تایید میکند اما داور اشتباهآ اعلام نمیکند ضربه غیر مستقیم میباشد. و توپ مستقیم وارد دروازه میشود آیا گل مورد قبول هست یا خیر؟
  واگر کمک داور گل را مردود و دستور تکرار آن را بدهد آیا اشتباه کرده یا خیر؟

 2. دوست عزیز درود
  همچنانکه آقا سجاد گفتند ،خطای هند در هرجایی باشد ضربه آزاد مستقیم جریمه اش هست.

 3. سلام
  چند سوال در مورد داوری داشتم. البته این سوالات خیلی باید پیش پا افتاده باشند چون من هرچی حستحو کردم جواب یپیدا نکردم…!!!

  ۱- آیا دروار بان می تواند توپی را که پست در واره رفته است را با دست پرتاب کند؟

  ۲- آیا درواره بان باید برای پرتاب توپ بادست توپ را به زمین بزند و یا مستقیم به سمت یار خود پرتاب کند؟

  ۳-آیا طربه مستقم توپی که اوت شده از کناره زیمن به داخل دروازه گل حساب میشود

  ۴- آیا ضربه مستفیم کرنل گل حساب می شود

  ۵- اگر در بازیکن برای شروع بازی (زدن ضزبه اوت یا خطا) بیشتر از ۳ ثانیه تعلل کند ضربه را باید تیم مقابل بزند؟

  ۶- اگر بازی کنی خیلی خشن بازی کند داور می تواند او را ۱ دقیقه از بازی اخراج کند؟

  خیلی ممنون می شم اگر جواب این چند سوال را بدهید

 4. سلام دوستان
  اصولا در یک چنین موقعیتی چون اشتباه از جانب داور رخ داده است باید گل مردود شود و چونکه داور دچار اشتباه شده است کمک داور موظف است تا داور بازی را مطلع سازد . این مشکل با همکاری داور و کمک وی قابل جبران است .
  در ضمن در کتاب قوانین فوتبال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ نیز مساله مشابهی آورده شده پیشنهاد میکنم بهش رجوع کنین .

 5. سلام ۱_جریمه خطای هند ضربه آزاد مستقیم است ۲_اگر در هنگام زدن ضربه آزاد غیر مستقیم داور دست خود را بلند نکند و بازیکن تصور کند که ضربه آزاد مستقیم است و گل بزندو داور قبل از شروع مجدد بازی متوجه این موضوع شود گل مردود میشود و ضربه آزاد غیر مستقیم تکرار میشود

 6. اگر داور توپی رو که از پرتاپ اوت به مهاجم رسیده و بخ گل تبدیل شده رو آفساید بگیره و اون تیم ببازه بازی تکرار میشود یا نه

 7. سلام-در آغاز مسابقه بازیکن ذخیره بدون اطلاع داور به جای بازیکن معرفی شده در لیست یازده نفره وارد زمین مسابقه می شود در صورتیکه داور در حین بازی متوجه جابجایی شود تصمیم چیست؟

 8. با سلام. داور اشتباه سوت. پنالتی را زده. آیا می تواند رای خود را عوض کند

 9. باسلام واحترام
  دربازی فوتسال در جریان بازی دروازه بان توپ دریافت و همچنان که توپ دردستان او است به توپ ضربه می زند و توپ درون گل تیم مقابل می رود ایا گل درست است.
  باسپاس

 10. سلام وقتی کمک داور آفساید گرفته داور وسط میمونه برگردونه یعنی قبول نکنه

 11. باسلام واحترام
  ایا درحین بازی رسمی میتوان جای دروازبان با بازیکنی که درحال بازی کردن است در میدان عوض کرد
  مثلا دروازبان بره درپست فروارد و فروارد بیاد درپست دروازبان

 12. با سلام
  چند سوال داشتم در مورد داوری در فوتبال سالنی:
  ۱- در صورتی که خطای کف پا در محوطه جریمه بشه اون خطا شامل پنالتی هست
  ۲- در صورتی که بازیکن مهاجم بدلیل اینکه روبروی مدافع نباشد و توپ رو حمل کند به صورتی که پشت به مهاجم باشد و با روپایی یا دریبل البته پشت به مدافع باشد حمل توپ مهاجم خطا هست یا نه و در صورتیکه حل بدهد چطور؟
  ممنون از پاسخگویی شما

 13. سلام آیا ایستادن بازیکن حریف جلوی دروازه بان در هنگام ضربه آزاد خطا است؟

 14. سلام خطا (زیر پا خالی کردن ) خارج از جریان بازی روی بازیکن حریف چه کارتی دارد

 15. اگر بازیکن با استفاده از شانه های بازیکن خودی بپرد و توپ را در محوطه حریف بزند و گل کند. گل درست است یا نه

 16. دروازه بان خارج از منطقه ی بیس قدم خودش میتونه با دست توپیو گل کنه؟
  مانوئل نویر که خارج میشه از دروازه مثل یه بازیکن عادی میشه یا با دستم میتونه گل کنه؟

 17. در جریان بازی زمانی که توپ دست بازیکنان حریفه، و بدون اینکه خطایی به روی دروازبان اتفاق بیوفته دروازبان مصدوم بشه ، آیا بازی رو داور باید متوقف کنه؟

 18. سلام،دروازبان توپی که اوت شده را با دست رها کرده و قبل از اثابت با زمین شوت میکند گل قبول است؟

 19. با سلام.
  آیا بازیکن در حین بازی حق خروج از بازی را دارد؟
  مثال:دروازبان توپ را در حین بازی در اختیار میگیرد آیا بازیکن حریف میتواند پشت دروازه مخفی شود و بعد از انداختن توپ توسط دروازبان وارد زمین شده و توپ را بگیرد؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.