مجموعه سوال و جواب از قوانین هفده گانه داوری

قانون اول

۱-   در جریان بازی تیر افقی دروازه شکسته می شود تصمیم شما چیست؟
الف) بازی ادامه پیدا می کند در توقف رسیدگی می شود
ب) بلافاصله بازی قطع جهت تعمیر تیر اقدام می شود  *
ج) بازی تعطیل گزارش
د) نیازی بوجود تعمیر تیر دروازه نیست

۲-  خط کشی زمین بازی
الف) خط کشی باید غیر ممتد باشد
ب) خط کشی باید ممتد باشد  *
ج) خطوط طولی غیر ممتد
د) خطوط عرضی ممتد

۳-    دروازه بان یا بازیکنان روی زمین علائمی غیر مجاز می کشند تصمیم چیست؟
الف) داور قبل از آغاز بازی متوجه می شود. بدلیل رفتار غیر ورزشی اخطار *
ب) در حین بازی متوجه می شود قطع بازی اخطار
ج) در حین بازی متوجه بشود در اولین توقف اخطار   *
د) داور در این خصوص اختیاری ندارد

۴-    وقتی که ضربه کرنر زده می شود آیا بازیکن حریف می تواند کمتر از فاصله قانونی (۱۵/۹)متر بایستد؟
الف) بازیکن حریف می تواند کمتر از ۱۵/۹ متر بایستد
ب) بازیکن حریف باید روی خط فرضی که برای این منظور رسم شده است بایستد  *
ج) نیازی به رعایت فاصله قانونی نیست
د) رسم خط فرضی غیر قانونی است
۵-     آیا وجود تورها  الزامی است؟
الف) قانون تور را الزامی دانسته
ب) توصیه شده است که برای مسابقات رسمی حتماً تور وجود داشته باشد  *
ج) برای عدم وجود تور بازی را شروع نمی کنیم
د) هیچکدام

۶-    آیا پرچمهای کرنر باید وجود داشته باشد؟
الف) قانون پرچم های کرنر را الزامی می داند  *
ب) یکی از پرچم های کرنر وجود ندارد بازی باید شروع شود
ج) قانون پرچم های کرنر را الزامی نمی داند
د) پرچم ها باید نوک تیز باشد

۷- سطح زمین چگونه باید باشد؟
الف) چمن طبیعی   *
ب) چمن مصنوعی  *
ج) خاکی
د) ناهموار

۸-     عرض دروازه
الف) ۵۵/۶ متر
ب) ۷ متر
ج) ۲۲/۷ متر
د)۳۲ /۷ متر *

۹-    ارتفاع دروازه
الف) ۲۸/۲ متر
ب) ۳ متر
ج) ۴۴/۲ متر   *
د) ۲۰/۲ متر
۱۰-     طول زمین – جدید
الف)۱۱۰ متر
ب)۱۳۰ متر
ج)۱۲۵متر
د)۱۰۵ متر *

۱۱-    عرض زمین – جدید
الف) ۶۶ متر
ب) ۷۰ متر
ج) ۶۸ متر   *
د) ۶۴ متر

۱۲-    حداکثر پهنای خطوط چند سانتی متر باید باشد؟
الف) ۱۶ سانتی متر
ب) ۱۳ سانتی متر
ج) ۸  سانتی متر
د) ۱۲ سانتی متر  *

قانون دوم
۱-    توپ باید چه شکلی داشته باشد؟
الف) کروی شکل  *
ب) بیضی شکل
ج) تا حدودی کروی شکل
د) تا حدودی بیضی شکل

۲-    توپ باید از چه جنسی باشد؟
الف) چرم
ب) لاستیک سخت
ج) چرم و لاستیک
د) چرم یا مواد مناسب *

۳-    وزن توپ
الف) ۴۱۰ تا ۴۵۰  *
ب) ۴۰۰ تا ۴۲۰
ج) ۳۹۰ تا ۴۳۰
د) ۳۶۵ تا ۳۹۰
۴- محیط توپ
الف) ۷۰ تا ۷۲
ب) ۷۱ تا ۷۳
ج) ۶۸ تا ۷۴
د) ۶۸ تا ۷۰ *

۵-توپ های اضافه در اطراف زمین باید وجود داشته باشد ؟
الف) باید وجود داشته باشد
ب) باید وجود داشته باشد. ولی تحت نظر داور نباشد
ج) باید وجود داشته باشد تحت نظر و کنترل داور باشند
د) باید وجود داشته باشند تحت نظر و کنترل داور برابر با قانون دوم *
۴-    آیا توپ نقش شیء را دارد؟
الف) هنگامی که بازیکن از آن برای بازی استفاده می کند
ب) هنگام زدن ضربه خطا
ج) در هنگام بازی شیء خارجی محسوب می شود
د) هنگامی که از آن بمنظور ضربه زدن به یار حریف استفاده می شود *

۵-    در جریان بازی توپ دیگری وارد زمین می شود تصمیم شما چیست؟
الف) داور فوراً بازی را قطع می کند
ب) اگر در بازی دخالت کرد داور بازی را قطع می کند
ج) توپ اضافه شی خارجی قلمداد می شود
د) توپ اضافه شی خارجی قلمداد می شود و اگر در بازی دخالت داشت داور بازی را قطع و شروع مجدد با دراپ بال ازمحل قطع و توپ اضافه بیرون فرستاده می شود   *

۶-    توپ در مسابقات رسمی باید چه مشخصه ای داشته باشد؟
الف) سه علامت رسمی فیفا  *
ب) ۲ علامت رسمی فیفا
ج) فقط یک علامت کافی است
د) هیچکدام

۷-    چه تبلیغاتی روی توپ در مسابقاتی که زیر نظر فیفا – کنفدراسیون های عضو برگزار می شود باید باشد؟
الف) فقط آرم مسابقات
ب) هر گونه تبلیغات می توان روی توپ ثبت کرد
ج) فقط آرم مسابقات- آرم بر گذار کننده
د) آرم مسابقات – آرم برگذار کننده و علامت سازنده توپ  *

۸-    وجود یکی از عناوین فیفا بر روی توپ به چه معنی است؟
الف) به معنی رسمیت کامل در قانون دوم است  *
ب) به معنی عدم رسمیت توپ در قانون دوم است
ج) به معنی تأیید کمپانی سازنده توپ است
د) نیازی نیست توپ در مسابقات رسمی شرایط قانون دوم را کامل داشته باشد

قانون سوم
۱-    بازیکن ذخیره در حال گرم کردن پشت دروازه خودی،وارد زمین شده و جلوگیری از یک گل آشکار باپا می کند تصمیم چیست؟
الف) داور اجازه ادامه بازی می دهد
ب) داور بازی را قطع می کند و دراپ بال رها می کند
ج) داور بازی را قطع یک ضربه آزاد مستقیم بر علیه او اعلام می کند
د) داور بازی را قطع به بازیکن جانشین اخطار و از محل قطع یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او *

۲-    بازیکن ذخیره در حال گرم کردن پشت دروازه خودی وارد زمین می شود و از گل آشکار با دست جلوگیری می کند؟
الف) بازی را قطع به بازیکن اخطار
ب) بازی را قطع بازیکن اخراج
ج) بازی قطع شروع با دراپ بال
د) بازی قطع بازیکن اخراج یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او *

۳-    بازیکنی بدون اجازه داور جای خود را با دروازه بان عوض می کند تصمیم چیست؟
الف) دارو بلافاصله بازی را قطع و تصمیم می گیرد
ب) بازی قطع هر دو بازیکن اخراج
ج) ادامه بازی در توقف هر دو بازیکن اخراج
د) در اولین توقف به هر دو بازیکن اخطار  *

۴-    دروازه بان بدون اجازه داور جای خود را با بازیکن تیمش عوض    می کند.تصمیم چیست؟
الف) داور نباید بازی را قطع کند. در توقف دروازه بان اخراج و بازیکن اخطار
ب) بازی قطع بازیکن اخراج – دروازه بان اخطار
ج) ادامه بازی بدون جریمه تیمی و شخصی
د) اگر داور بازی را قطع کرد یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل قطع بازی و اخطار به هر دو بازیکن *
۵-    عبارت صحیح را علامت بزنید؟
الف) هر گونه گذشتن بازیکن بطور اتفاقی از خطوط طولی و عرض مانند خروج بدون اجازه داور محسوب می شود
ب) تیمی که فقط ۹ بازیکن را در لیست نوشته است بعد از شروع مسابقه می تواند دو بازیکن تأخیری خود را به زمین بفرستد
ج) بازیکن اصلی که باید تعویض شود حتماً باید از خط وسط بیرون بیاید
د) دروازه بان مجاز است در زدن،ضربه کرنر ،پنالتی،پرتاب اوت و …. شرکت کند *

۶-    چه زمانی بازیکن جانشین یک بازیکن ثابت می شود؟
الف) بازیکن جانشین قبل از خروج بازیکن اصلی وارد زمین می شود
ب) بستگی به نظر داور دارد
ج) وقتی بازیکن اصلی خارج شد
د) باید بازیکن اصلی از زمین خارج و بازیکن جانشین وارد زمین شود *

۷-    بازیکن جانشین در جریان بازی بدون اجازه داور وارد زمین می شود و بازیکن حریف را با مشت می زند. چه تصمیمی می گیرد؟
الف) قطع بازی اخطار و ضربه آزاد مستقیم بر علیه او
ب) قطع بازی اخراج و ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) در توقف اخطار
د) با رعایت آوانتاژ قطع بازی اخراج بازیکن جانشین و ضربه آزاد غیر مستقیم از محل قطع بازی *

۸-    تیمی ۷ نفره بازی می کند و مرتکب خطای پنالتی می شود که خطای بازیکن قابل اخراج است تصمیم چیست؟
الف) قطع بازی گزارش  *
ب) بعد از زدن ضربه پنالتی قطع بازی و گزارش
ج) ادامه بازی
د) هیچکدام
۹-    تیمی ۷ نفره بازی می کند یکی از بازیکنانش مصدوم می شود و جهت مراقبت پزشکی بیرون می رود چه تصمیمی می گیرد؟
الف) ادامه بازی تا بازیکن مصدوم معالجه شود
ب) تعطیل بازی و گزارش
ج) قطع بازی تا مداوای بازیکن *
د) هیچکدام

۱۰-     تیمی ۱۲ نفره گلی می زند قبل از شروع بازی داور متوجه می شود تصمیم چیست؟
الف) گل پذیرفته می شود بازیکن دوازدهم را بیرون می کنیم و گزارش
ب) بازی قطع و گزارش
ج) گل پذیرفته نمی شود بازیکن دروازدهم را به بیرون هدایت می کنیم و گزارش *
د) گل پذیرفته می شود ولی در گزارش ثبت نمی شود

۱۱-    خروج بازیکن جهت نوشیدن آب بدون اجازه داور
الف) در توقف بازی و در کنار خطوط طولی و عرض بلامانع است  *
ب) در جریان بازی کنار خطوط طولی
ج) در جریان بازی کنار خطوط عرضی
د) هر زمان و هر کجای زمین بلامانع است

قانون چهارم
۱-    دو دروازه بان لباس یک رنگ دارند و لباس دیگری ندارند شماچه می کنید؟
الف) بازی را شروع نمی کنیم
ب) بازی را شروع می کنیم *
ج) باید لباسها را عوض کنند
د) باید با رنگ سایر بازیکنان متفاوت باشند *

۲-    رنگ لباس داور و کمک ها
الف) باید با بازیکنان متفاوت باشد
ب) متفاوت بودن رنگ مهم نیست
ج) با رنگ دروازه بانان متفاوت باشد
د) باید با رنگ بازیکنان و دروازه بانان متفاوت باشد *

۳-    بازیکن گلی به ثمر می رساند پیراهن خود را جهت نمایان کردن پیراهن مشابه زیر در می آورد تصمیم چیست؟
الف) رفتار غیر ورزشی اخراج
ب) فقط گزارش به مقامات مسابقه
ج) اخطار بدلیل رفتار غیر ورزشی *
د) داور اختیاری در این خصوص ندارد

۴-    کدام عبارت صحیح است؟
الف) بازیکنان می توانند بجای پیراهن و شورت،لباس یک تکیه بپوشند
ب) روی جواهرات پوشش بگذارند که خطرناک نباشد
ج) در هنگام شوت،کردن بازیکن کفشش از پایش غیر عمد در آمده و توپ گل شده است داور گل را می پذیرد  *
د) ارتباط،رادیویی،بی سیم،تلفن همراه بین بازیکنان و کادر فنی مجاز است
۵-    تجهیزات بازیکنان جهت جلوگیری از صدمات در طول مسابقه منع قانونی دارد؟
الف) ماسکهای صورت در هر شکل و جنس و نوعی که باشد ممنوع است
ب) اگر طبق قانون چهارم باشند از قبیل زانو بند،هد بند و … بلامانع است
ج) اگر مطابق با قانون چهارم نباشد نباید مورد استفاده قرار گیرد
د) موارد ۱ و ۲  *

۶-    آیا بازیکن می تواند در طول مسابقه از عینک استفاده کند؟
الف) بله ، می تواند استفاده کند
ب) خیر حق استفاده از عینک را ندارد
ج) فقط می تواند از عینک شیشه ای استفاده کند
د) بله، می تواند از عینک جدید ورزشی که از جنس پلاستیک ساخته شده و طبق قانون چهارم باشد *

۷-    تغییرات در قانون چهارم
الف )توسط اعضاء انجمن می تواند در متن قانون گنجانیده شود
ب)فقط می تواند طبق یادداشتها توضیح داده شوند *
ج)هیچگونه تغییری در قانون چهارم امکان پذیر نیست
د)هیچکدام

۸-    بازیکن گلی به ثمر رسانده پیراهن خود را بالا می زند که شعار آنرا نمایان کند تصمیم چیست؟
الف )اخراج بازیکن و گزارش
ب)اخطار به بازیکن و گزارش
ج)فقط گزارش به مقامات مسئول *
د)داور اختیاری ندارد
۹-    بازیکن در حالی که پا به توپ در حال حرکت است.کفش از پایش در  می آید چه تصمیمی می گیرید؟
الف )بلافاصله بازی قطع تا بازیکن کفشش را بپوشد
ب)قطع بازی اخطار و یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او
ج)فقط یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او
د)ادامه بازی در توقف کفشش را بپوشد *

۱۰-     استفاده مجدد در جریان باز ی از جواهراتی که داور قبلاً دستور عدم استفاده را در حین بازی متذکر شده بود چیست؟
الف )اخطار و هدایت به بیرون جهت در آوردن جواهرات
ب)اخطار و ادامه بازی
ج)قطع بازی برای این موضوع. اخطار ضربه آزاد غیر مستقیم  *
د)اخطار ضربه آزاد مستقیم

قانون پنجم
۱-    در جریان بازی توپ به صورت داور برخورد کرده و وارد دروازه می شود تصمیم چیست؟
الف) گل محسوب نمی شود
ب) گل محسوب می شود
ج) از محل برخورد دراپ بال
د) اگر گل سمت هر کدام از کمک داوران بی طرف بود و گل سالم به ثمر رسیده باشد مورد تأیید است  *

۲-     شی ء از بیرون پرتاب شده ، به داور یا به کمک داور یا به بازیکن برخورد  می کندتصمیم شما چیست؟
الف) اگر مصدومیت داشته باشد بازی توسط داور ممکن است تعطیل شود
ب) بستگی به شدت مصدومیت دارد،داور،دستور تعلیق یا ختم بازی را می دهد
ج) داور باید اوضاع بازی راه به مقامات مربوطه گزارش کند،تا رفع مصدومیت بازی را متوقف نماید
د) تمام موارد صحیح است *

۳-     جمله صحیح کدام است؟
الف) از نظر داور نور،نورافکنها مناسب بازی نیست لذا داور بازی را شروع نمی کند  *
ب) کاپیتان می تواند یکی از بازیکنان خودش را بدلیل برخورد زننده از زمین اخراج کند
ج) کاپیتان می تواند به تصمیمات داور اعتراض کند
د) بعد از پایان بازی داور نمی تواند از کارتهای رنگی استفاده کند

۴-     کدام عبارت صحیح نمی باشد؟
الف) داور می تواند دست اندرکاران تیم را از کنار زمین دور کند
ب) داور متوجه می شود یک تیم تعمداً می خواهد بازی را واگذار کند بازی را قطع می کند و گزارش می دهد  *
ج) داور ادامه بازی می دهد
د) داور در این خصوص هیچگونه اختیاری ندارد
۵-    یکی از کادر فنی تیم رفتار غیر مسئولانه دارد تصمیم شما چیست؟
الف) داور اختیاری ندارد
ب) داور به او تذکر می دهد
ج) داور فقط گزارش او را بمقامات می دهد
د) او را از منطقه فنی به پشت نرده ها می فرستد  *

۶-    بازیکن صدای سوت تماشاچی را با سوت دارو اشتباه گرفته توپ را در محوطه جریمه با دست می گیرد تصمیم چیست؟
الف )پنالتی اخراج بازیکن
ب)پنالتی اخطار به بازیکن
ج)فقط پنالتی اعلام می شود
د)از محلی که با دست گرفته دراپ بال *

۷-     کمک داور اعلام می کند توپ از خط طولی گذشته است،بازیکن مدافع مهاجم را می زند تصمیم چیست؟
الف) اخطار به مدافع پرتاب اوت
ب) اخراج مدافع بدلیل خطای شدید پرتاب اوت
ج) اخراج مدافع بدلیل برخورد زننده پرتاب اوت و گزارش *
د) اگر اتفاق خاصی نیافتاده باشد پرتاب اوت و ادامه بازی

۸-     دو کاپیتان می گویند زمان استراحت بین دو نیمه را نمی خواهیم اما یکی از بازیکنان تقاضای استراحت بین دو نیمه را دارد تصمیم داور چیست؟
الف) داور نظر دو کاپیتان را می پذیرد
ب) بستگی به نظر داور دارد
ج) حتی یک نفر اگر تقاضای استراحت بین دو نیمه را دارد باید داور استراحت را منظور کند *
د) داور در این خصوص اختیاری ندارد

۹-    داور سوت پایان بازی را زده است بازیکن تیم A بازیکن تیم B را با لگد می زند تصمیم شما چیست؟
الف) داور فقط گزارش بازیکن A را می دهد
ب) اخطار به بازیکن A و گزارش
ج) کارت قرمز به بازیکنA و گزارش   *
د) داور نمی تواند بعد از پایان بازی از کارتها استفاده کند

۱۰-     بازیکن برای خطایی که انجام داده است باید اخطار بگیرد یا اخراج شودتصمیم شما چیست؟
الف) آوانتاژ در اولین توقف – اخطار یا اخراج را منظورمی کنیم  *
ب) توقف بازی اخطار یا اخراج
ج) اگر قابل اخراج باشد بالافاصله قطع بجز اینکه تیم حریف شانس گل زنی داشته باشد  *
د) بعد از خروج توپ از زمین بازی اخطار و یا اخراج اعمال می شود

قانون ششم
۱-    برای کنترل یک بازی دو کمک داور به داور چگونه کمک می کنند؟
الف) کمک داور در طول بازی مستلزم دویدن نیست
ب) فقط توپ ها را بررسی می کند
ج) فقط خروج توپ را از خطوط طولی و عرض نشان می دهند
د) دو کمک داور تعیین شده باید وظایفشان زیر نظر داور باشد  *

۲-    کدام عبارت زیر در خصوص کمک داور صحیح است؟
الف) زمانی که تیم تقاضای تعویض می کند به دارو علامت دهد  *
ب) خطاها و رفتار غیر ورزشی که از دید داور پنهان است علامت ندهد
ج) هر گاه تمام توپ چه از روی هوا و چ از روی زمین از خطوط خارج شود به داور علامت دهد *
د) علامت ندهد،کدام تیم حق پرتاب اوت- ضربه کرنر، یا ضربه دروازه را دارد

۳-    عدم همکاری کمک داور با داور در طول مسابقه ، کدام گزینه صحیح است ؟
الف) کمک طبق قوانین با داور همکاری نمی کند
ب) فاصله قانونی خطاهای نزدیک خودش را رعایت نمی کند
ج) در کار داور دخالت می کند
د) داور او را از ادامه بازی معاف و گزارش به مقامات سابقه  *

۴-    وظایف کمک داور در ضربه پنالتی کدام گزینه است؟
الف) روی تقاطع خط محوطه دروازه روی خط عرض ثابت می ایستد
ب) روی تقاطع خط محوطه جریمه روی خط عرضی ثابت می ایستد
ج) بین تقاطع محوطه جریمهه و محوطه دروازه می ایستد
د) هیچکدام  *

۵-    کدام عبارت در خصوص وظایف کمک داور در هنگام زدن ضربه پنالتی صحیح است؟
الف) روی تقاطع محوطه جریمه روی خط عرضی می ایستد،الف پیش روی دروازه بان را علامت می دهد،ب ورود توپ به داخل دروازه را تأیید می کند  *
ب) روی تقاطع محوطه جریمه روی خط عرض،فقط پیشروی دروازه بان را علامت می دهد
ج) روی تقاطع محوطه جریمه روی خط عرضی،فقط عبور توپ را بداخل دروازه علامت می دهد
د) هیچکدام

۶-    وظایف کمک داور در ضربات از روی نقطه پنالتی چیست؟
الف) روی تقاطع محوطه جریمه خط عرض می ایستد
ب) روی تقاطع محوّطه دروازه خط عرضی می ایستد
ج) فقط پیشروی دروازه بان را علامت می دهد
د) روی تقاطع محوطه دروازه خط عرضی می ایستد و عبور توپ را بداخل دروازه تأیید می کند  *

۷-    جاگیری کمک داور در ضربه دروازه
الف) روبروی خط محوطه جریمه می ایستد
ب) بآخرین مدافع می ایستد
ج) بین خط محوطه جریمه و مدافعین می ایستد
د)۱ – توپ را کنترل می کند که روی خط محوطه دروازه گذاشته شده است. ۲-روی خط محوطه جریمه بایستد که آیا توپ از محوطه جریمه خارج می شود. ۳- جهت گرفتن آفساید خود را با آخرین مدافع تنظیم می کند *

۸-     جاگیری کمک داور هنگامی که دروازه بان می خواهد توپ را رها و یا شوت کند؟
الف) روی خط محوطه دروازه می ایستد
ب) روی خط عرض نزدیک پرچم کرنر می ایستد
ج) با آخرین مدافع می ایستد
د) روی خط طولی محوطه جریمه می ایستد که هنگامی دروازه بان می خواهد شوت کند، دست هایش از محوطه جریمه خارج نمی شود  *

۹-    داور سوت پنالتی زده است وظیفه کمک چیست؟
الف) کمک داور نمی دود روی محوطه جای خود بایستد
ب) کمک با پرچم زدن کار داور را تأیید می کند ولی ثابت می ایستد
ج) پنالتی را تأیید می کند ولی روی تقاطع محوطه دروازه روی خط عرضی دروازه می ایستد
د) پنالتی را بلافاصله تأیید می کند و سریع روی محوطه جریمه می ایستد  *

۱۰-     کمک داور بازیکنی را در وضعیت آفساید که گلی به ثمر رسانده جریمه می کند داور پرچم او را نمی بیند بعد از شروع مجدد پرچم کمک را می بیند تصمیم شما چیست؟
الف) آفساید را اعلام می کند
ب) آفساید را اعلام می کند و اخطار به بازیکن و یک ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) از کمک داور می خواهد دستش را پایین بیاورد
د) بدلیل اینکه بازی را مجدداً شروع کرده است داور گل را می پذیرد و گزارش  *

۱۱-    آیا بازیکن از دریافت توپ های ذیل آفساید محسوب می شودکدام گزینه صحیح است ؟
الف) مستقیم از ضربه کرنر،پرتاب اوت – ضربه دروازه   *
ب) از خطای آزاد مستقیمی که همه دسته اش برای او فرستاده
ج) از خطای آزاد غیر مستقیمی که همه دسته اش برای او فرستاده
د ) هیچکدام

قانون هفتم

۱-    استراحت بین دو نیمه وقت اضافه بعد از ۹۰ دقیقه الزامی است؟
الف) لازم است
ب) مجاز نیست  *
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) لازم است برای سلامتی بازیکنان استراحت داده شود

۲-    منظور کردن یا نکردن وقت اضافی برای اوقات تلف شده بازی، مانند مصدومیت ها و سایر موارد،جزء اختیارات داور است؟
الف) داور هیچ اختیاری در این خصوص ندارد
ب) وقت های اضافی جزیی از بازی است
ج) تعیین مقدار وقت اضافه در اختیار داور نیست
د) داور باید وقت های تلف شده را بدلیل وقت های اضافه به بازی اضافه کند. تعیین مقدار آن از اختیارات داور است  *

۳-    وقفه های طبیعی در جریان (مثل پرتاب اوت،ضربه دروازه و … )باید به وقت بازی اضافه شود تصمیم چیست؟
الف) این گونه وقفه ها در بازی طبیعی است ولی اگر تأخیر پیش از حد باشد باید  وقت ها محاسبه شود   *
ب) خیر،هیچ گونه وقتی را به وقت بازی اضافه نمی کنیم
ج) داور در این خصوص هیچگونه اختیاری ندارد
د) فقط تأخیر در گلها را اضافه می کنیم

۴-     مسابقه بزرگسالان از دو زمان چند دقیقه ای تشکیل شده است؟
الف) از دو زمان ۴۰ دقیقه ای
ب) از دو زمان ۴۷ دقیقه ای
ج) ازدو زمان ۴۵ دقیقه ای  *
د) از دو زمان ۵۰ دقیقه ای
۵-     بازیهای امید از دو زمان چند دقیقه ای تشکیل شده است؟
الف) از دور زمان ۴۲ دقیقه ای
ب) از دو زمان ۳۵ دقیقه ای
ج) دو زمان ۴۴ دقیقه ای
د) دو زمان ۴۵ دقیقه ای   *
۶- دو کاپیتان از شما تقاضا دارند که دو زمان ۵۰ دقیقه ای گرفته شود.تصمیم شما چیست؟
الف) داور قبول می کند
ب) داور نمی پذیرد زیرا قانون هفتم دو زمان ۴۵ دقیقه ای را برسمیت می شناسد *
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) از بازیکنان نظر خواهی می شود

۷-     استراحت بین دو نیمه بزرگسالان نباید بیشتر از چند دقیقه باشد؟
الف) بیشتر از ۲۰ دقیقه نشود
ب) بیشتر از ۱۷ دقیقه نشود
ج) بیشتر از ۱۵ دقیقه نشود   *
د) بیشتر از ۱۳ دقیقه نشود

۸-     استراحت بین دو نیمه مسابقات نوجوانان چند دقیقه باید باشد؟
الف) بیشتر از ۲۵ دقیقه نشود
ب) بیشتر از ۲۰ دقیقه نشود
ج) بیشتر از ۱۸ دقیقه نشود
د) بیشتر از ۱۵ دقیقه نشود  *

۹-     زمان بین دو نیمه را می توان تغییر داد چگونه ؟
الف) با توافق دو کاپیتان
ب) با توافق بازیکنان
ج) با توافق سرپرست زمین
د) با توافق داور مسابقه  *
۱۰-     داور در نیمه اول ۵ دقیقه وقت کم گرفته است تصمیم چیست؟
الف) ۵ دقیقه را به وقت نیمه دوم اضافه می کنیم
ب) بازیکنان را از رختکن بر می گردانیم و ۵ دقیقه را با هر شرایطی که توپ بود مجدد بازی را شروع می کنیم
ج) داور هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد
د) داور نمی تواند ۵ دقیقه را به وقت نیمه دوم اضافه کند بلکه نیمه دوم را طبق قانون انجام می دهد و گزارش به مقامات مسابقه  *

قانون هشتم
۱-    قرعه کشی آغاز بازی برای دو کاپیتان چگونه است و برنده قرعه چه تصمیمی می گیرد؟
الف) برنده قرعه باید توپ را انتخاب کند
ب) بستگی به نظر داور دارد
ج) برنده قرعه حتماً باید زمین را انتخاب کند  *
د) هیچکدام

۲-    برنده قرعه در نیمه دوم می تواند زمین را مجدداً انتخاب کند؟
الف) در نیمه دوم زمین باید عوض بشود  *
ب) کاپیتان ها با توافق سر زمین خودشان می ایستند
ج) داور مسابقه نظر کاپیتان ها را می پذیرد
د) شروع نیمه دوم را مجدداً تیم برنده اول شروع می کند

۳-    در هنگام آغاز بازی توپ باید کجا گذاشته شود؟
الف) در مرکز زمین روی نقطه شروع ثابت باشد *
ب) نیازی نیست که حتماً توپ روی نقطه گذاشته شود
ج) ضربه شروع نمی تواند مستقیم زده شود
د) ضربه شروع باید حتماً محیط خود را طی کند

۴-    توپ آغاز بازی اگر مستقیماً وارد گل حریف شود چه تصمیمی می گیرد؟
الف) از ضربه آغاز نمی تواند گل محسوب شود
ب) از ضربه آغاز اگر توپ مستقیم وارد دروازه حریف شود گل پذیرفته می شود  *
ج) زننده ضربه برای بار دوم به توپ ضربه می زند و توپ وارد دروازه حریف   می شود
د) زننده ضربه توپ آغاز بازی به عقب پاس می دهد

۵-    در هنگام آغاز بازی بازیکنان حریف باید فاصله قانونی۱۵/۹ را رعایت کنند؟
الف) نیازی به رعایت فاصله ۵/۹ نیست
ب) زننده ضربه می تواند شروع کند
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) در هنگام آغاز بازی فاصله قانونی ۱۵/۹ متر برای حریف الزامی است  *

۶-     آغاز بازی باید با علامت (سوت ) داور باشد؟
الف) زننده ضربه بدون علامت داور ضربه را می زند
ب) ضربه تکرار می شود  *
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) ضربه آغاز بازی حتماً باید با سوت با علامت داور زده شود و رو بجلو زده می شود *

۷-     زننده ضربه آغاز بازی دو بار با توپ بازی می کند تصمیم چیست؟
الف) اشکالی ندارد ادامه بازی
ب) ضربه را تکرار می کنیم
ج) یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او از محل خط  *
د) هیچکدام

۸-     ضربه آغاز بازی زده می شود بازیکنان حریف فاصله قانونی ۱۵/۹ را رعایت نکردند تصمیم چیست؟
الف) ادامه بازی می دهیم
ب) یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل خطا
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) ضربه باید تکرار شود  *

۹-      داور تصمیم دارد دراپ بال رها کند چه تعداد بازیکن باید حضور داشته باشند؟
الف) سه بازیکن از تیم A و چهار نفر از تیم B شرکت می کنند
ب) ۴ نفر از تیم A و یک نفر از تیم B شرکت می کنند
ج) هر تعداد می توانند شرکت کنند مشروط بر اینکه تعداد مساوی باشد  *
د) بستگی به نظر داور دارد

۱۰-     داور تصمیم دارد دراپ بال رها کند ولی ؟
الف) قبل از اینکه بکسی برخورد کند به بیرون می رود
ب) قانونی است ادامه بازی
ج) تکرار دراپ بال از همان محل  *
د) هیچکدام

قانون نهم
۱-    چه زمانی توپ در خارج از زمین بازی است؟
الف) موقعی که نصف توپ از خطوط گذشته باشد
ب) تا حدودی توپ از خطوط گذشته باشد
ج)   توپ از خطوط گذاشته باشد
د) توپ از چه روی هوا و چه از روی زمین تماماً بگذرد خارج از زمین است  *

۲-    اگر در جریان بازی توپ به میله پرچم کرنر برخورد کردو در زمین باقی  ماند تصمیم چیست؟
الف) توپ خارج از بازی است
ب) توپ در داخل زمین و در جریان بازی است  *
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) هیچکدام

۳-     توپ بعد از برخورد به میله پرچم
الف) بداخل زمین بازی با قیمانده است و ادامه  *
ب) توپ به میله پرچم کرنر برخورد کرده و ابعادش را از دست می دهد
ج) بعد از بر خورد به خارج می رود
د) هیچکدام

۴-     توپ در جریان بازی می ترکد تصمیم چیست؟
الف) بلافاصله بازی تعطیل و گزارش
ب) با توپ جدید از محلی که توپ ترکید ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) توپ در جریان بازی نیست  *
د) با توپ جدید از محلی که توپ ترکیده است با دراپ بال شروع مجدد می کنیم  *

۵-     توپ در بازی نیست اگر؟
الف) داور بازی را قطع کند   *
ب) توپ در هنگام بازی بترکد  *
ج) به میله پرچم برخورد کند و در زمین بماند
د) به میله پرچم برخورد کند و روی خط طولی بماند

۶-     چه زمانی اگر توپ به تیر دروازه بر خورد کند داخل بازی است؟
الف) زمانی که توپ به تیر برخورد کرده و می ترکد
ب) زمانی که توپ به تیر برخورد کرده و بخارج می رود
ج) زمانی که توپ به تیر دروازه برخورد کرده و وارد زمین می شود  *
د) بستگی به نظر داور دارد

۷-     داور به تصور اینکه توپ از خطوط گذشته است سوت می زند چه تصمیمی گرفته می شود؟
الف) ضربه آزاد مستقیم اعلام می کند
ب) ضربه آزاد غیر مستقیم اعلام می کند
ج) بستگی به تصمیم داور دارد
د) از محل قطع بازی با دراپ بال شروع مجدد می کند  *

قانون دهم
۱-    چه زمانی گل قابل قبول است؟
الف)  هر گاه نصف توپ از خط دروازه گذشت
ب) هر گاه   توپ از خط دروازه گذشت
ج) هر گاه تمام توپ با خطا از خط دروازه بگذارد
د) هر گاه در جریان بازی بدون خطا توپ چه از روی هوا و چه از روی زمین تماماً از خط دروازه زیر تیر افقی و داخل تیرهای عمودی بگذرد گلی قابل قبول است  *

۲-     توپ قبل از اینکه وارد دروازه شود ابعادش را از دست می دهد تصمیم چیست؟
الف) گل پذیرفته می شود
ب) گل پذیرفته نمی شود  *
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) هیچکدام

۳-     داور به گمان اینکه تمام توپ از خط دروازه  گذشته است اعلام گل  می کند تصمیم چیست؟
الف) ادامه بازی می دهیم
ب) گل پذیرفته می شود
ج) از محلی که بازی قطع شده است با توپ جدید دراپ بال اگر در محوطه دروازه بود بموازات از روی خط دروازه دراپ بال  *
د) از محلی که توپ غیر قانونی شده است ضربه آزاد غیر مستقیم

۴-     اگر بعد از نتیجه مساوی یک بازی،یا رفت و برگشت، یک تیم باید تیم برنده مشخص شود چه روشی را تأیید می کنید؟
الف) زدن گل در خانه حریف   *
ب) وقت اضافه   *
ج) ضربات از روی نقطه پنالتی  *
د) بازی رو در رو
۵-     بازیکن بعد از شادی گل در چه موارد بخاطر پیراهن اخطار می گیرد؟
الف) پیراهن را فقط بالا می زند
ب) پیراهن را در می آورد  *
ج) پیراهن خود را روی سرش می کشد *
د) پیراهن خود را از روی سر بالا می زند *

قانون یازدهم
۱-    جریمه خطای آفساید بازیکنی که بطرف دروازه حریف حرکت   می کندچگونه است؟
الف) ضربه آزاد مستقیم
ب) ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) ضربه آزاد غیر مستقیم از جایی که آخرین بار توپ را توسط همدسته دریافت کرده *
د) ضربه آزاد غیر مستقیم از پشت محوطه جریمه

۲-     هر گونه قرار گرفتن بازیکن در وضعیت آفساید جریمه دارد؟
الف) بله و باید جریمه شود
ب) در منطقه آفساید فعال نیست
ج) بازیکن مهاجم مجروح شده و افتاده
د) در منطقه فعال شرکت کرده است  *

۳-     بازیکن در وضعیت آفساید ایستاده و از پرتاب اوت توپ را مستقیم دریافت می کند تصمیم چیست؟
الف) آفساید اعلام می کنیم
ب) قطع بازی دراپ بال
ج) دریافت توپ ازپرتاب اوت آفساید محسوب نمی شود  *
د) بستگی به نظر داور دارد

۴- بازیکن در وضعیت آفساید توپ را مستقیماً از ضربه دروازه دریافت  می کند تصیمیم شما چیست؟
الف) آفساید بازیکن را اعلام می کنیم
ب) تجدید ضربه دروازه
ج) دریافت توپ مستقیم از ضربه دروازه آفساید محسوب نمی شود  *
د) قطع بازی دراپ بال

۵- بازیکن در وضعیت آفساید توپ را مستقیم از ضربه کرنر دریافت می کند تصمیم چیست؟
الف) آفساید بازیکن را اعلام می کنیم
ب) ضربه کرنز را تجدید می کنیم
ج) قطع بازی دراپ بال
د) دریافت توپ مستقیم از ضربه کرنر آفساید ندارد ادامه بازی *

۶- بازیکن مهاجم با مدافع از آخر دوم بطور مساوی ایستاده است آفساید اعلام می کنید؟
الف) اعلام آفساید مهاجم
ب) ادامه بازی زیرا با مدافع آخر مساوی است.آفساید محسوب نمی شود *
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) اعلام آفساید و ضربه آزاد مستقیم بر علیه مهاجم

۷- در شرایط زیر بازیکن را آفساید محسوب می کنیم؟
الف) بغل تیر دروازه بطور فعال ایستاده است   *
ب) با بازی در بارزی حریف دخالت کرده است    *
ج) با ایستادن در وضعیت آفساید بدنبال کسب آوانتاژی است  *
د) هنگام دریافت توپ دو مدافع را در پیش رو داشته است

۸-    بازیکن مهاجم در وضعیت آفساید قرار دارد. خودش را از خط عرضی بیرون می برد که همدسته او از توپ استفاده کند. و گل میزند تصمیم چیست؟
الف) قطع بازی و بازیکن را آفساید اعلام می کنیم
ب) بازی را قطع می کنیم و شروع مجدد با دراپ بال
ج) ادامه بازی و گل پذیرفته می شود و اخطار به بازیکن مهاجم چون غیر عادلانه کسب امتیاز  کرده  *
د) بستگی به تصمیم داور دارد
۹-    بازیکن مدافع بخاطر اینکه بازیکن مهاجم را در وضعیت آفساید قرار بدهد از خط عرضی بیرون می رود تصمیم چیست؟
الف) آفساید مهاجم اعلام می شود
ب) قطع بازی بدلیل خروج مدافع اخطار و ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) ادامه بازی و در توقف به بازیکن مدافع بدلیل رفتار غیر ورزشی اخطار می دهیم *
د) هیچکدام

۱۰-     بازیکن مدافع بخاطر اینکه مهاجم را در وضعیت آفساید قرار دهد از خط عرضی بیرون می رود مهاجم توپ را گرفته و وارد دروازه می کند چه تصمیمی می گیرید؟
الف) گل مردود ، ضربه دروازه
ب) گل پذیرفته  می شود و اخطار به بازیکن مدافع بدلیل رفتار غیر ورزشی  *
ج) قطع بازی و شروع با دراپ بال و اخطار به مدافع
د) بستگی به نظر داور دارد

قانون دوازدهم
۱ – در هنگام اجرای دراپ بال در محوط جریمه قبل از اینکه توپ بازمین برخورد کند بازکین مدافع بازیکن مهاجم را با لگد می زند-تصمیم چیست؟
الف) یک اخطار به بازیکن خاطی و تکرار دراپ بال
ب)  اخراج بازیکن خاطی تکرار دراپ بال *
ج)  پنالتی و اخراج بازیکن خاطی
د)  پنالتی و اخطار به بازیکن خاطی

۲- در جریان بازی دو بازیکن از یک تیم با هم کتک کاری می کنندتصمیم چیست؟
الف) در توقف به هردو بازیکن اخطار می دهیم.
ب)  در توقف به هر دو بازیکن کارت قرمز می دهیم.  *
ج)  قطع بازی هر دو بازیکن اخطار و یک ضربه آزاد مستقیم از محل خطا بر علیه بازیکنان خاطی
د)   قطع بازی هردو بازیکن از زمین اخراج و آزاد غیر مستقیم از محل خطا بر علیه آنها *

۳- در جریان بازی دروازه بان بازیکن مهاجمی که داخل تور قرار دارد با مشت   می زند تصمیم چیست؟
الف) پنالتی و اخراج دروازه بان
ب) پنالتی و اخطار به دروازه بان
ج)  قطع بازی دروازه بان اخراج و شروع مجدد با دراپ بال از محل قطع بازی زیرا خطا بیرون از زمین بازی بوده است.  *
د) قطع بازی و اخطار به دروازه بان

۴- از چهار خطای نامبرده ذیل کدام یک ضربه جریمه آنها ضربه آزاد مستقیم است؟
الف ) بازیکن،بازی خطرناک کننده
ب ) هل دادن حریف  *
ج)  سد کردن حریف
د)  دروازه بان توپ را از همدسته خودی بصورت پاس بادست بگیرد

۵- از چهار خطای نامبرده ذیل کدام یک جریمه آنها ضربه آزاد مستقیم است؟
الف)  زدن حریف و یا اقدام آن
ب ) گرفتن حریف
ج)  پریدن روی حریف
د)  بازیکن دوبار با توپ بازی کند  *

۶ -چه نوع هندی اخراج دارد؟
الف) هندی که جلوپیشروی حریف را بادست بگیرد
ب)  هندی که بازیکن عمداً توپ را با دست بگیرد
ج)  هندی که بازیکن به جای سر با دست به گل حریف بزند.
د)  هندی که موقعیت آشکار گل زنی را از حریف بگیرد، بجز دروازه بان در محوطه جریمه خودش  *

۷- از چهار خطای زیر کدام یک اگر در محوطه جریمه حریف توسط مدافع روی مهاجم اتفاق بیافتد پنالتی محسوب می شود؟
الف) گرفتن حریف  *
ب)  سد کردن حریف
ج)  بازی خطرناک
د ) به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی

۸- از چهار خطای زیر کدام یک اگر در محوطه جریمه توسط دروازه بان روی بازیکن حریف رخ دهد جریمه آن ضربه آزاد غیر مستقیم است ؟
الف) گرفتن حریف
ب) سد کردن حریف  *
ج) زدن حریف یا اقدام آن
د) پریدن روی حریف

۹- کدام یک از چهار مورد ذیل مستلزم اخطار است؟
الف) بازیکن خطای شدید انجام دهد
ب) بازیکن برخورد زننده انجام دهد
ج)  بازیکن روی حریف یا هر کس دیگر آب دهان پرتاب کند
د)  بازیکن رفتار غیر ورزشی انجام دهد  *

۱۰- کدام یک از چهار مورد ذیل مستلزم کارت قرمز است؟
الف) مصراً قوانین بازی نقض کردن
ب)  شروع مجدد بازی را به تاخیر بیندازد
ج)  کلمات و یا اعمال زننده یا توهین آمیز و زشت بکار برد  *
د)  اعتراض به تصمیمات داور

۱۱- توپ در آستانه ورود به دروازه است، بازیکن مدافع لنگه کفش خود را به طرف توپ پرتاب می کند و موقعیت آشکار گل را می گیرد. تصمیم چیست؟
الف)  ادامه بازی در توقف اخطار بازیکن مدافع
ب)  توقف بازی اخراج بازیکن یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه بازیکن خاطی
ج)   توقف بازی اخراج بازیکن شروع مجدد دراپ بال از محل برخورد شیئی به توپ
د)   پرتاب لنگه کفش ادامه دست محسوب می شود و بازیکن عمداً با دست از موقعیت گل جلوگیری کرده است توقف بازی پنالتی و اخراج بازیکن  *

۱۲- توپ در آستانه ورود به دروازه، دروازه بان شیئی به طرف توپ پرتاب می کند و جلوگیری از گل آشکار می کند. تصمیم چیست؟
الف)  توقف بازی به دروازه بان کارت زردنشان می دهیم بخاطر رفتار غیر ورزشی و یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل برخورد شیئی به توپ برعلیه او  *
ب) توقف بازی اخراج دروازه بان ضربه آزاد غیر مستقیم
ج)  توقف بازی یک ضربه پنالتی و اخطار به دروازه بان
د)  توقف بازی از محل برخورد شیئی به توپ دراپ بال

۱۳- بازیکن در حالتی که ساق بند خود را در دست دارد و در محوطه جریمه خودی ایستاده است از موقعیت آشکار گل توسط ساق بند جلوگیری می کند تصمیم شما چیست؟
الف)  منع قانونی ندارد ادامه بازی
ب)  توقف بازی پنالتی و اخطار به بازیکن
ج)   توقف بازی از محل برخورد توپ به ساق بند دراپ بال
د)   ساق بند ادامه دست محسوب می شود و جلوگیری از گل مسلم با دست، اخراج و پنالتی

۱۴- بازیکن بدون اجازه داور وارد زمین می شود و توپ را عمداً با دست می زند تصمیم چیست؟
الف)  ادامه بازی در توقف اخطار به بازیکن
ب)  توقف بازی بدلیل دوبار با توپ بازی کردن خطای هند را اعلام می کنیم و اخراج بازیکن خاطی اگر در محوطه جریمه باشد پنالتی و اخراج  *
ج)  توقف بازی بازیکن اخراج و یک ضربه آزاد غیرمستقیم برعلیه او
د)  توقف بازی اخراج بازیکن از محل قطع دراپ بال

۱۵- دو مورد از چهار مورد زیر سر فصل خطاها محسوب می شوند کدامند؟
الف)  نیروی بیش از حد  *
ب)  تف انداختن به حریف یا هرکس دیگر
ج)  هندکردن عمدی
د)  بی احتیاطی  *

۱۶- جریمه شخصی و تیمی بی احتیاطی چیست؟
الف) اخطار ضربه آزاد مستقیم
ب) اخراج ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) فقط ضربه آزاد مستقیم  *
د) جریمه شخص و تیمی ندارد

۱۷- جریمه شخصی و تیمی جسورانه(بی ملاحظگی)چیست؟
الف)  جریمه شخصی و تیمی ندارد
ب)  جریمه شخصی اخطار و جریمه تیمی ضربه آزاد مستقیم *
ج)   جریمه شخص اخراج و ضربه آزاد مستقیم
د)  جریمه شخصی اخطار و جریمه تیمی آزاد غیر مستقیم

۱۸- جریمه شخصی و تیمی نیروی بیش از حد چیست؟
الف)  جریمه تیمی آزاد مستقیم وجریمه شخصی اخراج  *
ب)   جریمه تیمی آزاد غیر مستقیم و جریمه شخصی اخراج
ج)  جریمه تیمی آزاد مستقیم جریمه شخصی اخطار
د)  جریمه شخصی و تیمی ندارد

۱۹- بازیکن با گرفتن حریف موقعیت مناسب پیشروی حریف را می گیرد تصمیم شما چیست؟
الف) ادامه بازی
ب) توقف بازی اخراج بازیکن و ضربه آزاد غیرمستقیم بر علیه او
ج)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد مستقیم بر علیه او  *
د)  توقف بازی دراپ بال و اخطار به بازیکن خاطی

۲۰- بازیکن با گرفتن حریف موقعیت آشکار گل زنی را از او سلب می کند تصمیم شما چیست؟
الف)  ادامه بازی در توقف اخطار به بازیکن خاطی
ب)  اخراج بازیکن و ضربه آزاد مستقیم اگر در محوطه جریمه باشد پنالتی واخراج بازیکن *
ج)  توقف بازی ضربه آزاد غیر مستقیم واخراج بازیکن
د)  توقف بازی اخراج بازیکن دراپ بال

۲۱- دروازه بان توپ را در اختیار کامل گرفته و بیش از ۶ ثانیه توپ را در دستهایش می گیرد تصمیم شما چیست؟
الف) اجازه می دهیم دروازه بان ادامه دهد
ب)  توقف بازی ،ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او  *
ج)  توقف بازی اخطار به دروازه بان و دراپ بال
د)  هیچکدام

۲۲- جریمه تیمی بازی خطرناک چیست؟
الف) ضربه آزاد مستقیم
ب)  دراپ بال
ج)  ضربه آزاد غیر مستقیم  *
د)  هیچکدام

۲۳- خطای شدید در بازی یعنی چه؟
الف)  یعنی بازیکن بی احتیاطی می کند
ب)  یعنی بازیکن جسورانه بازی می کند
ج)  یعنی بازیکن از نیروی بیش از حد استفاده می کند  *
د)  هیچکدام

۲۴- برخورد زننده در بازی یعنی چه؟
الف)  بازیکن جسورانه بازی می کند
ب)  بازیکن بی احتیاطی می کند
ج)  بازیکن برای تصاحب توپ جسورانه بازی می کند
د) بازیکن برای تصاحب توپ مبارزه نمی کند و روی بازیکن در جایی که توپ نیست از نیروی بیش از حد استفاده می کند *

۲۵- بازیکن در جریان بازی شیئی را به طرف نیمکت تیم حریف پرتاب می کند تصمیم چیست؟
الف)  ادامه بازی در توقف اخطار به بازیکن
ب)  ادامه بازی در توقف اخراج بازیکن
ج)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و دراپ بال
د)  توقف بازی اخراج بازیکن و یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل قطع بازی  *

۲۶- در جریان بازی بازیکن جانشین شیئی را به طرف بازیکن حریف داخل زمین پرتاب  می کند. تصمیم شما چیست؟
الف)  در اولین توقف اخطار به بازیکن خاطی
ب)  ادامه بازی در توقف بازیکن خاطی اخراج
ج)  قطع بازی اخراج بازیکن جانشین و دراپ بال
د)  توقف بازی اخراج بازیکن جانشین و از محل قطع بازی ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او *

۲۷- بازیکنی خارج از زمین ایستاده در جریان بازی شیئی را به طرف بازیکن حریف که داخل زمین حضور دارد پرتاب می کند تصمیم شما چیست؟
الف) قطع بازی اخراج بازیکن یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل برخورد بر علیه او
ب)  توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی ضربه آزاد مستقیم بر علیه او
ج)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و ضربه آزاد مستقیم از محل برخورد شیئی بر علیه او *
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و دراپ بال

۲۸- بازیکنی در جریان بازی از داخل محوطه جریمه باشئی بازیکن حریف را بیرون از محوطه جریمه مورد اصابت قرار می دهد. تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی بازیکن خاطی از زمین اخراج و از محل برخورد ضرب آزاد مستقیم برعلیه او *
ب)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او
ج)  توقف بازی –اخطار وضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و از محل برخورد شیئی دراپ بال

۲۹- بازیکن مدافع در حین بازی از بیرون محوطه جریمه بازیکن مهاجم را در داخل محوطه جریمه با شیئی میزند شما چه تصمیمی می گیرید؟
الف) توقف بازی از محل برخورد شیئی دراپ بال و اخطار به بازیکن خاطی
ب)  توقف بازی از محل برخورد شیئی آزاد غیر مستقیم و اخراج بازیکن
ج)  توقف بازی اخراج بازیکن و یک ضربه آزاد مستقیم (پنالتی)برعلیه او   *
د)  ادامه بازی صحیح است

۳۰- از چهار مورد ذیل کدام یک موقعیت آشکار گل زنی است؟
الف) روبه دروازه حریف جهت حرکت باشد *
ب)  روبه دروازه حریف نباشد
ج)  مهاجم سه مدافع را رو برو داشته باشد
د)  از نیمه خودی حرکت کرده باشد

۳۱- از چهار مورد ذیل کدام یک فرصت اشکار گل زنی نیست؟
الف) بازیکن توپ رادر کنترول داشته باشد
ب)  بازیکن رو به دروازه حریف در حرکت باشد
ج)  فاصله او با دروازه حریف و خطای انجام شده
د) بازیکن قادر به کنترل توپ نیست  *

۳۲- بازیکنی در حین بازی و در محوطه جریمه داور را می زند چه تصمیمی می گیرید؟
الف) توقف بازی اخراج بازیکن از محل خطا دراپ بال
ب)  توقف بازی اخطار به بازیکن و اعلام پنالتی
ج)  توقف بازی اخراج بازیکن و از محل خطا یک ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او  *
د)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او

۳۳- دروازه بان در جریان بازی توپ را در دستهایش گرفته و آنرا رها می کند بیرون از محوطه جریمه برده و مجداً توپ را وارد محوطه می کند و با دست بر می دارد تصمیم شما چیست؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب)  بدلیل دوبار با توپ بازی کردن یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او  *
ج)  توقف بازی دراپ بال از محل لمس
د)  توقف بازی ضربه آزاد مستقیم برعلیه او

۳۴- دروازه بان توپ را در حین بازی با پا گرفته است آنرا بیرون از محوطه جریمه برده و بادستهایش توپ را بر می دارد تصمیم شما چیست؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
ج) ضربه آزاد مستقیم برعلیه او چون برای بار دوم بیرون از محوطه هند کرده است  *
د) توقف بازی از محل توقف دراپ بال
۳۵- دروازه بان در جریان بازی توپ را در اختیار گرفته و آنرا به زمین می زند. بازیکن حریف می تواند از آن استفاده کند؟
الف)  بله منع قانونی ندارد
ب) خیرنمی تواند استفاده کند زیرا هنوز دروازه بان مالک توپ است  *
ج)  بستگی به تصمیم داور دارد
د)  هیچکدام

۳۶- دروازه بان توپ را در کف دست بصورت باز گرفته است بازیکن حریف از پشت توپ را با سر می زند و وارد دروازه می شود. تصمیم شما چیست؟
الف)  گل پذیرفته می شود زیرا منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی ضربه آزاد مستقیم برعلیه بازیکن خاطی و اخطار
ج)  توقف بازی دراپ بال
د)  یک ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او زیرا این کار مجازنیست  *

۳۷- دروازه بان تصمیم دارد که توپ را به بازی بفرستد. بازیکن حریف قبل از تماس توپ بازمین آنرا می گیرد تصمیم شما چیست؟
الف)  ادامه بازی صحیح است زیرا منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی از محل خطا دراپ بال
ج)  بازیکن مجاز نیست این عمل را انجام دهد. جلوگیری از انداختن توپ دروازه بان خطااست ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او  *
د)  توقف بازی ، بازیکن اخطار و آزاد مستقیم برعلیه او

۳۸- بازیکن در جریان بازی توپ را با پا بالا آورده و با سریا سینه به دروازه خود پاس می دهد. چه تصمیمی می گیرد.
الف)  ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی و دراپ بال
ج)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او از محل اقدام  *
د)  توقف بازی اخطار به بازیکن و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او

۳۹- بازیکن توپ را با سریا سینه به دروازه خودی پاس داده آیا او می تواند با دست توپ را بگیرد؟
الف) خیر نمی تواند توپ را با دست بگیرید
ب) بله گرفتن توپ با سرویا سینه منع قانونی ندارند و دروازه بان می تواند با دست توپ را بگیرد   *
ج)  بستگی به تصمیم داور دارد
د)  هیچکدام

۴۰- اگر بازیکنی مرتکب خطایی شد که در قانون ۱۲ اشاره ای به آن نشده باشد. چه تصمیم می گیرید.
الف)  توقف بازی اخطار به بازیکن از محل قطع دراپ بال
ب) توقف بازی، اخراج بازیکن از محل قطع دراپ بال
ج ) توقف بازی-اخطاریا اخراج از محل وقوع خطا یک ضربه آزاد غیرمستقیم برعلیه او  *
د)  ادامه بازی در توقف اخطار یا اخراج بازیکن

۴۱- در چهار موارد زیر کدام یک مستحق کارت زرد به بازیکن جانشین یا تعویض شده است؟
الف)  خطای شدید انجام داده باشد
ب) هند عمد کرده باشد
ج)  به تصمیمات داور اعتراض کند  *
د)  حریف را هل داده باشد

۴۲- در چهار مورد ذیل کدام یک مستحق کارت قرمز به بازیکن جانشین یا تعویض شده است؟
الف)  بازیکن رفتار غیر ورزشی انجام دهد
ب) اعتراض به تصمیمات داور
ج)  شروع مجدد بازی را به تاخیر بیاندازد
د)  فحاشی به داور ، کمک ها یا هر کس دیگر   *

۴۳- در چهار مورد ذیل کدام یک مستحق نشان دادن کارت زرد یا قرمز به کادر فنی می باشد؟
الف)  اعتراض بر تصمیمات داور
ب) رفتار غیر ورزشی
ج)  برخورد زننده
د)  به کادر فنی نمی توان کارت زرد یا قرمز نشان داد.بدون نشان داد کارت اقدام می کنیم  *

۴۴- در چهار مورد ذیل بعد از شادی گل کدام یک بازیکن مستحق اخطار نیست؟
الف) پیراهن خود را کامل درمی آورد
ب) پیراهن خود را روی سرش می کشد
ج)  پیراهن خود را فقط بالا می زند  *
د)  پیراهن خود را از روی سرش رد می کند

۴۵- بازیکن به قصد فریب داور خود را در محوطه جریمه بزمین می زند تصمیم شما چیست؟
الف)  ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب)  توقف بازی یک ضربه آزاد مستقیم برعلیه او
ج)  توقف بازی اخطار به بازیکن و یک ضربه آزاد غیرمستقیم برعلیه او  *
د)  توقف بازی اخطار به بازیکن و دراپ بال

۴۶- بازیکن مدافع قصد شوت کردن دارد توپ غیر عمد به دروازه بان می رسد و او با دست توپ را می گیرد تصمیم شما چیست؟
الف)  ادامه بازی زیرا بازیکن عمداً به دروازه بان خود پاس نداده است  *
ب) توقف بازی آزاد غیر مستقیم برعلیه دروازه بان
ج)  توقف بازی آزاد غیرمستقیم و اخطار به دروازه بان
د)  توقف بازی اخطار به دروازه بان و دراپ بال

۴۷- بازیکن به طور عمد و بیش از حد روی توپ می خوابد تصمیم شماچیست؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی اخطار و ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه بازیکن خاطی  *
ج) توقف بازی اخراج بازیکن و آزاد غیر مستقیم بر علیه او
د)  توقف بازی اخطار و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او

۴۸- داور به بازیکن خاطی کارت زرد می دهد. او معذرت خواهی می کند تصمیم شما چیست؟
الف) بدلیل عذرخوای داور از ثبت کارت او صرف نظر می کند
ب) بدلیل عذر خواهی بازیکن داور فقط یک ضربه ازاد غیر مستقیم اعلام می کند
ج) خیر داور باید همه اخطارها را ثبت کند  *
د)  هیچکدام

۴۹- بازیکن مدافع از بیرون محوطه جریمه بازیکن مهاجم را می گیرد و داخل محوطه جریمه او را رها می کند. تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی ضربه آزاد غیر مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی
ب) توقف بازی ضربه آزاد مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی
ج) توقف بازی یک ضربه پنالتی اخطار به بازیکن خاطی اگر موقعیت آشکار گلی را گرفته باشد اخراج *
د)  توقف بازی اخراج بازیکن و دراپ بال

۵۰- بازیکن مدافع روی خط محوطه جریمه با لگد بازیکن مهاجم رامی زند. چه تصمیمی می گیرد؟
الف) در توقف بازی بازیکن خاطی اخراج
ب) توقف بازی یک ضربه پنالتی واخراج بازیکن   *
ج) توقف بازی ضربه آزاد غیر مستقیم و اخراج بازیکن
د)  توقف بازی ضربه آزاد مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی

۵۱- بازیکن مدافع داخل محوطه جریمه قرار دارد و بازیکن مهاجم که بیرون از محوطه جریمه ایستاده است را با مشت می زند. چه تصمیمی می گیرید؟
الف) توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی و ضربه آزاد مستقیم بر علیه او
ب) توقف بازی اخراج بازیکن خاطی وضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
ج) توقف بازی اخراج بازیکن خاطی ودراپ بال
د)  چون برخورد بیرون از محوطه جریمه بوده بازیکن خاطی اخراج وضربه آزاد مستقیم برعلیه او از محل برخورد *

۵۲- بازیکن مدافع بیرون از محوطه جریمه با مشت بازیکن مهاجمی که در داخل محوطه جریمه ایستاده است را می زند چه تصمیمی می گیرید؟
الف) توقف بازی بدلیل اینکه محل برخورد در محوطه جریمه است پنالتی و اخراج بازیکن خاطی  *
ب) توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و ضربه آزاد غیر مستقیم
ج) توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی و ضربه آزاد مستقیم
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و دراپ بال

۵۳- بازیکن پای خود را بالا می برد جایی که حریف می خواهد باسربازی کند. پای بازیکن به شدت به سر حریف برخورد می کند چه تصمیمی می گیرید؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب) توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او
ج) توقف بازی آزاد مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او اگر در محوطه جریمه باشد پنالتی *

۵۴- بازیکن از داور اجازه خروج از زمین را می گیرد. به طور ناگهانی توپ به سمت او می رودتوپ را گرفته وارد دروازه حریف می کند چه تصمیمی می گیرید؟
الف) گل پذیرفته می شود فقط اخطار به بازیکن خاطی
ب) گل مردود و یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او از محل خطا و اخطار به بازیکن خاطی  *
ج) توقف بازی اخطار به بازیکن خاطی و دراپ بال
د)  توقف بازی اخراج بازیکن خاطی و دراپ بال

۵۵- کمک داور بدلیل برخورد زننده بازیکن علامت می دهد. داور نه علامت و نه خطا را می بیند توپ کرنر می شود به نفع بازیکن خاطی اکنون داور متوجه علامت کمک می شود. تصمیم شما چیست؟
الف) قبل از زدن کرنر بازیکن خاطی را از زمین اخراج می کنیم
ب) قبل از زدن کرنر اخطار به بازیکن خاطی
ج) تا بازی مجدداً شروع نشده است کرنر مردود و بازیکن خاطی اخراج و یک ضربه آزاد مستقیم برعلیه او از محل خطا  *
د)  هیچکدام

۵۶- بازیکن در جریان بازی قیچی یا دوچرخه ای ،توپ را می زند تصمیم شما چیست؟
الف) مجاز است و منع قانونی ندارد
ب) در صورتی که به عقیده داور برای بازیکن حریف خطرناک نباشد مجاز است  *
ج) توقف بازی اخطار به بازیکن و دراپ بال
د)  توقف بازی اخطار به بازیکن وضربه آزاد و غیر مستقیم

۵۷- بازیکن با تماس بدنی مانع از حرکت بازیکن حریف می شود تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی بدلیل جلوگیری از پیشروی حریف ضربه آزاد مستقیم اگر در محوطه جریمه باشد پنالتی  *
ب) توقف بازی و دراپ بال اخطار به بازیکن خاطی
ج) توقف بازی اخراج بازیکن و دراپ بال
د)  توقف بازی تذکر به بازیکن خاطی و ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه او

۵۸- بازیکن جانشین تعویض شده به داور فحاشی می کند تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی اخراج جانشین خاطی و دراپ بال از محل قطع بازی
ب) توقف بازی اخراج بازیکن جانشین و یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل قطع بازی  *
ج) توقف بازی اخطار به بازیکن جانشین و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او
د) توقف بازی اخراج بازیکن جانشین و ضربه آزاد مستقیم برعلیه او

۵۹- بازیکن برای تصاحب توپ در محوطه جریمه با دروازه بان درگیر می شود و تماس پیدا می کند . تصمیم شما چیست ؟
الف) درگیری برای تصاحب توپ منع قانونی ندارد مشروط بر اینکه بی احتیاطانه جسورانه و نیروی بیش از حد وجود نداشته باشد  *
ب) هیچ بازیکن نمی تواند با دروازه بان درگیر شود
ج) بستگی به تصمیم داور دارد
د)  هیچکدام

۶۰- دو یا چند بازیکن در یک زمان با حریف برای تصاحب توپ درگیر می شوند تصمیم شما چیست؟
الف) توقف بازی و ضربه آزاد مستقیم بر علیه بازیکن خاطی و اخراج
ب) بازیکنان نمی توانند برای تصاحب توپ درگیر شوند
ج) تازمانی که هیچگونه خطایی مرتکب نشدند منع قانونی ندارد  *
د)  هیچکدام
قانون سیزدهم
۱-    در بازی فوتبال چند نوع ضربه وجود دارد، نام ببرید؟
الف) سه نوع ضربه وجود دارد،الف:ضربه خطا،ب: ضربه پنالتی ،پ: ضربه کرنر
ب) چهار نوع ضربه وجود دارد. ضربه غیر مستقیم ، پرتاب اوت ، ضربه دروازه،  ضربه کرنر
ج) دو ضربه وجود دارد،ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم  *
د) یک ضربه وجود دارد، ضربه دروازه

۲-    ضربه آزاد مستقیم یعنی چه ؟
الف) اگر مستقیم وارد دروازه حریف شود گل پذیرفته می شود و اگر وارد دروازه خودی شود کرنر  *
ب) باید ضربه دوم زده شود تا در جریان بازی قرار گیرد
ج) اگر مستقیم وارد دروازه خودی شود گل پذیرفته می شود
د) اگر مستقیم وارد دروازه حریف شود گل پذیرفته نمی شود

۳-     ضربه آزاد غیر مستقیم یعنی چه ؟
الف) اگر مستقیم وارد دروازه حریف شد گل پذیرفته می شود
ب) اگر مستقیم وارد دروازه خودی شد گل پذیرفته می شود
ج) وارد دروازه حریف شد کرنر
د) اگر با دو ضرب وارد دروازه حریف شد گل پذیرفته می شود و اگر مستقیم وارد گل خودی شد کرنر   *

۴-    داور چگونه فرق بین ضربه آزاد غیر مستقیم و آزاد مستقیم را مشخص          می کند؟
الف) علامتی ندارد
ب) با بالا بردن دست خود تا ضربه دوم فرق بین آن دو را مشخص می کند  *
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) هیچکدام
۵-     برای ضربه آزاد مستقیم و یا غیر مستقیم لازم است فاصله قانونی ۱۵/۹ برای حریف رعایت شود؟
الف) فاصله قانونی لازم نیست
ب) فاصله قانونی الزامی است ۱۵/۹  *
ج) بستگی به نظر داور دارد
د) فاصله قانونی ۸ متر الزامی است

۶-    ضربه آزاد در محوطه جریمه چه شرایطی دارد؟
الف) لازم نیست که از محوطه خارج شود
ب) لازم نیست که بازیکنان حریف از محوطه خارج شوند
ج) ضربه آزاد در محوطه جریمه باید توپ از محوطه خارج شود و بازیکنان حریف لازم نیست که خارج از محوطه جریمه بایستند
د) ضربه آزاد باید توپ از محوطه جریمه خارج شود و بازیکنان حریف باید خارج از محوطه بایستند و فاصله قانونی ۱۵/۹ را رعایت کنند  *

۷-     ضربه آزاد در محوطه جریمه را مدافع به دروازه بان خودی پاس می دهد بطور اتفاقی توپ وارد دروازه می شود تصمیم چیست؟
الف) گل پذیرفته می شود
ب) کرنر بر  علیه مدافع زده می شود
ج)  ضربه تکرار می شود چون توپ از محوطه جریمه خارج نشده است  *
د)  هیچکدام

۸-     بازیکنی ضربه آزاد را خارج از محوطه جریمه خودش می زند قبل از اینکه با بازیکن دیگری بازی شود، برای بار دوم در محوطه جریمه توپ را با دست لمس می کند تصمیم چیست؟
الف) ضربه تکرار می شود
ب) ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او
ج) بستگی به تصمیم داور دارد
د) بازیکن دو بار با توپ بازی کرده است خطای شدیدتر استفاده از دست در محوطه جریمه است یک ضربه پنالتی و اخطار بدلیل رفتار غیر ورزشی  *

۹-    زمانی که یک ضربه آزاد از داخل محوطه جریمه تیمی زده می شود چه موقع بازیکنان حریف می توانند وارد محوطه جریمه شوند؟
الف) بازیکنان حریف وقتی توپ حرکت فیزیکی کرد می توانند وارد محوطه جریمه شوند
ب)  بازیکنان حریف نمی توانند تا زمانی که توپ از محوطه خارج شود وارد محوطه جریمه شوند   *
ج)  بستگی به نظر داور دارد
د)   هیچکدام

۱۰-     یک ضربه آزاد غیر مستقیم در خارج از محوطه جریمه حریف اعلام می شود داور فراموش می کند دست خود را بالا ببرد توپ مستقیماً وارد دروازه حریف می شود تصمیم چیست؟
الف) گل پذیرفته می شود
ب) گل پذیرفته نمی شود
ج)  ضربه دروازه اعلام می شود
د)  چون داور اشتباه کرده لذا ضربه تکرار می شود  *

۱۱-     بازیکن به طور سریع ضربه آزاد را می زند. و توپ وارد دروازه حریف              می شود داور فرصت نداشته که دست خود را به علامت ضربه آزاد غیر مستقیم بالا ببرد تصمیم چیست؟
الف) گل پذیرفته می شود
ب) ضربه کرنر اعلام می شود
ج) داور گل را مردود اعلام می کند. زیر خطایی که اتفاق افتاده بود جریمه اش ضربه آزاد غیر مستقیم بوده ولی فرصت علامت غیر مستقیم را نداشته است  *
د)  موارد ۱ و ۲ صحیح است

قانون چهاردهم
۱-    داور ضربه پنالتی را تکرار می کند آیا زننده ضربه می تواند بازیکن دیگری باشد؟
الف) خیر حتماً زننده ضربه خودش باید مجدداً ضربه را بزند
ب) بله زننده ضربه می تواند کس دیگر از بازیکنان باشد. ولی باید برای داور و دروازه بان مشخص شود   *
ج)  بستگی به تصمیم داور دارد
د)  بله زننده می تواند بدون اجازه داور بازیکن دیگری باشد

۲-    اگر هر کدام از خطاهای دهگانه در محوطه جریمه توسط مدافع روی مهاجم اتفاق بیافتد تصمیم چیست؟
الف) یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل خطا زده می شود
ب) داور بازی راقطع و از محل قطع بازی مجدداً با دراپ بال بازی را شروع می کند
ج)  چون جریمه خطاهای دهگانه آزاد مستقیم است، اکنون در محوطه جریمه اتفاق افتاده است یک ضربه پنالتی بر علیه مدافع اعلام می شود  *
د) بستگی به نظر داور دارد

۳-     در هنگام زدن ضربه پنالتی توپ به تیره دروازه برخورد می کند و می ترکد. و داخل زمین در محوطه دروازه باقی میماند
الف) تجدید ضربه پنالتی
ب)  داور با توپ جدید از داخل محوطه جریمه با دراپ بال بازی را مجدداً شروع           می کند
ج)  داور با توپ جدید از محل ترکیدن توپ دراپ بال رها می کند
د)  داور با توپ جدید بموازات روی خط محوطه دروازه دراپ بال رها می کند  *

۴-     بعد از سوت داور و قبل از زدن ضربه همدسته زننده ضربه قانون را نقض   می کند توپ بخارج می رود چه تصمیمی می گیرید؟
الف) ضربه پنالتی تکرار می شود
ب) ضربه دروازه اعلام می شود
ج) یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه همدسته زننده از جایی که نقص قانون کرده است *
د) هیچکدام

۵-    بعد از سوت داور و قبل از زدن ضربه پنالتی بازیکن همدسته زننده با مشت بازیکن حریف را بشدت می زند تصمیم چیست؟
الف) اجازه زدن ضربه داده نمی شود بازیکن خاطی از زمین اخراج و ادامه ضربه پنالتی
ب) اجازه زدن ضربه داده می شود. اگر توپ گل شد. تکرار ضربه و اخراج بازیکن خاطی وادامه ضربه پنالتی *
ج) اگر توپ گل نشد یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل خطا و اخراج بازیکن خاطی *
د) هیچکدام

۶-    بعداز سوت داور و قبل از زدن ضربه پنالتی بازیکن همدسته دیگری ضربه پنالتی را می زند و توپ گل می شود تصمیم چیست؟
الف) گل پذیرفته می شود به بازیکن خاطی اخطار می دهیم
ب) ضربه تکرار و کارت قرمز به بازیکن خاطی
ج) ضربه پنالتی تکرار و اخطار به بازیکن خاطی
د) یک ضربه آزاد غیر مستقیم برعلیه بازیکن خاطی از جایی که قانون را نقص کرده  و به او اخطار می دهیم.  *

۷-     بعد از سوت داور زننده ضربه، ضربه را با پشت پا به عقب برای همدسته خود می زند و او توپ را گل می کند. تصمیم چیست؟
الف) گل پذیرفته می شود  و اخطار به بازیکن خاطی
ب) گل پذیرفته می شود و کارت قرمز به بازیکن خاطی
ج)  ضربه پنالتی تکرار و اخطار به بازیکن خاطی
د)  یک ضربه آزاد غیر مستقیم به بازیکن خاطی از روی نقطه پنالتی بر علیه او زده  می شود  *

۸-     در جریان بازی،بازیکن مدافع در محوطه جریمه خودش بازیکن حریف را با لگد می زند.  تصمیم چیست؟
الف) ادامه بازی و در توقف اخراج بازیکن خاطی
ب) توقف بازی و یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او و اخطار به بازیکن خاطی
ج)  قطع بازی،اخراج بازیکن شروع مجدد با دراپ بال از محل قطع بازی
د)  قطع بازی یک ضربه پنالتی بر علیه بازیکن خاطی و اخراج او  *

۹-    در یک زمین گل آلود و پرُ آب زننده ضربه پنالتی توپ را در کنار نقطه قرار می دهد تصمیم چیست؟
الف) منع قانونی ندارد می تواند بگذارد
ب) می تواند ۲۰ سانتی متر عقب تر از نقطه پنالتی بگذارد
ج)  بستگی به نظر دارو دارد
د) تحت هیچ شرایطی بازیکن مجاز  نیست که توپ را کنار،جلو یا پشت نقطه پنالتی بگذارد بایدحتماً روی نقطه پنالتی گذاشته شود  *

۱۰-     بازی به دلیل زدن یک ضربه پنالتی به وقت اضافه کشیده شده است.              می توان قبل از زدن ضربه دروازه بان را عوض کرد
الف) خیر نمی توان دروازه بان را عوض کرد
ب) بدون اجازه داور می تواند دروازه بان را عوض کرد
ج) با اجازه داور می تواند دروازه بان را عوض کرد. و یکی از بازیکنان بجای او در دروازه قرار گیرد   *
د) هیچکدام
۱۱-     در هنگام ضربات از روی نقطه پنالتی هر دو تیم ۱۱ نفره هستند قبل از آغاز ضربات یکی از بازیکنان تیم A بدلیل برخورد زننده اخراج می شود قانون مساوی رعایت شد،ضربات را شروع کردند،مجدداً یکی از بازیکنان تیم A اخراج می گردد تصمیم چیست؟
الف)  مجدداً داور باید قانون مساوی را اجرا کند
ب)  قانون مساوی قبل از آغاز ضربات از روی نقطه پنالتی است لذا باید با همین نفرات ادامه دهند  *
ج)  بستگی به تصمیم کاپیتانها دارد
د)  هیچکدام

۱۲-    در هنگام زدن ضربات از روی نقطه پنالتی برق ورزشگاه قطع می شود تصمیم چیست؟
الف)  داور ضربات را تعطیل و گزارش می کند
ب) داور یک وقت معقول و منطقی را برای تعمیر نور ورزشگاه در نظر می گیرد اگر تعمیر نشد بر طبق مقررات مسابقه عمل می شود  *
ج)  با نور ماشین ضربات را ادامه می دهیم
د)  بازی بخاطر این موضوع تجدید می شود

۱۳-    در چه زمانی تیم می تواند در ضربات از روی نقطه پنالتی دروازه بان خود را عوض کند؟
الف) هر موقع که کاپیتان تصمیم بگیرد
ب) هر گاه سر مربی تصمیم گیرد
ج) ضمن هماهنگی با داور دروازه بان عوض می شود
د) هر گاه دروازه بان مصدوم شود و به تشخیص پزشک قادر به ادامه بازی نباشد در صورتی که تیم جای تعویض داشته باشد. می تواند دروازه بان ذخیره خودرا بجای دروازه بان قرار دهد در غیر اینصورت یکی از بازیکنان تیم باید جای دروازه بان بایستد *
قانون پانزدهم
۱-    قبل از اینکه بازیکن پرتاب اوت انجام دهد.همدسته او با لگد بازیکن حریف را می زند. تصمیم چیست؟
الف) اجازه می دهیم پرتاب اوت انجام گیرد بعد در مورد بازیکن خاطی تصمیم گیری می شود
ب) قبل از پرتاب به بازیکن خاطی اخطار و ادامه پرتاب
ج)  قبل از پرتاب بازیکن خاطی از زمین اخراج و ادامه پرتاب اوت  *
د)  بستگی به تصمیم داور دارد

۲-    فاصله بازیکنان حریف در هنگام پرتاب اوت حداقل چند متر است؟
الف) حداقل ۱۵/۹ متر
ب) حداقل ۴ متر
ج)  حداقل ۳ متر
د)  حداقل ۲ متر   *

۳-    بازیکن کمتر از ۲ متر فاصله برای پرتاب اوت گرفته است تصمیم چیست؟
الف) پرتاب کننده باید اوت را پرتاب کند
ب) داور به مدافع تذکر می دهد که فاصله قانونی ۲ متر را رعایت کند  *
ج) بازیکن مجدداً فاصله را رعایت نمی کند
د) داور به بازیکن اخطار می دهد بدلیل عدم رعایت فاصله و ادامه پرتاب اوت  *

۴-     پرتاب کننده اوت،پرتاب را عمداً به بازیکن حریف می زند تصمیم چیست؟
الف) بعداز پرتاب اوت و در توقف بعدی اخطار به بازیکن خاطی
ب) قبل از پرتاب اخطار به بازیکن خاطی و ادامه پرتاب
ج)  قبل از پرتاب بازیکن بدلیل برخورد زننده اخراج و ادامه پرتاب
د)  علیه او از محل خطا یک ضربه آزاد مستقیم بازیکن خاطی را بدلیل برخورد زننده اخراج می کنیم  *

۵-    بازیکن به حالت نشسته یا زانو زده پرتاب اوت می کند تصمیم چیست؟
الف) منع قانونی ندارد و اجازه پرتاب می دهیم
ب) اخطار به بازیکن و پرتاب اوت را به تیم حریف می دهیم
ج) دراپ بال و به بازیکن اخطار می دهیم
د) پرتاب اوت باید طبق قانون ۱۵ پرتاب شود. لذا پرتاب خطا محسوب می شود و پرتاب را به تیم حریف می دهیم  *

۶-     آیا بازیکن می تواند تا جایی که می  خواهد جهت پرتاب از خطوط طولی فاصله بگیرد؟
الف) بله می تواند زیرا منع قانونی ندارد
ب) خیر پرتاب اوت باید از جایی که توپ از زمین خارج شده است پرتاب شود  *
ج)  از اختیارات داور است
د)  جزو قوانین است و از اختیارات داور نیست  *

۷-    پرتاب کننده مستقیماً پاس به دروازه بان خودی می دهد. دروازه بان سعی می کند که توپ را بگیرد ضمن لمس بادستهایش وارد دروازه می شود تصمیم چیست؟
الف) یک ضربه کرنر به نفع مهاجم اعلام می کنیم
ب) پرتاب اوت را تکرار می کنیم
ج) بستگی به تصمیم داور دارد
د) بارعایت آوانتاژ گل پذیرفته می شود  *

۸-    پرتاب کننده پرتاب رابا خطا انجام می دهد. و توپ به بازیکن حریف         می رسد تصمیم چیست؟
الف) با رعایت آوانتاژ ادامه بازی
ب) قطع بازی و دراپ بال
ج) پرتاب خطا بوده و باید تکرار شود
د) پرتاب را به تیم مقابل می دهیم زیرا اوت خطا پرتاب شده است   *
۹-     پرتاب کننده توپ را مستقیماً وارد دروازه حریف می کند تصمیم چیست ؟
الف) گل پذیرفته می شود
ب) ضربه کرنر محسوب می شود
ج) پرتاب اوت تکرار می شود
د)  ضربه دروازه به نفع تیم مقابل  *

۱۰-    بازیکن پرتاب کننده با هر دو دست پرتاب نمی کند تصمیم چیست؟
الف) ادامه بازی مشکلی نیست
ب) تکرار پرتاب اوت
ج) چون پرتاب باید با هر دو دست پرتاب شود لذا خطا محسوب می شود و پرتاب به تیم مقابل داده می شود  *
د) قطع بازی دراپ بال از محل قطع

۱۱-    پرتاب اوت صحیح پرتاب می شود ولی توپ وارد زمین نمی شود و مستقیماً باوت می رود تصمیم چیست؟
الف) خط محسوب می شود و پرتاب را به تیم مقابل می دهیم
ب) پرتاب را تکرار می کنیم زیرا توپ وارد زمین بازی نشده است   *
ج)  اخطار به پرتاب کننده و تکرار پرتاب
د)  هیچکدام

قانون شانزدهم
۱-    ضربه دروازه مستقیماً وارد دروازه حریف می شود تصمیم چیست ؟
الف) ضربه دروازه بسود تیم حریف
ب) از ضربه دروازه مستقیماً به دروازه حریف گل پذیرفته می شود   *
ج) ضربه کرنر به سود زننده ضربه
د) بستگی به تصمیم داور دارد

۲-    زننده ضربه دروازه بیرون از محوطه جریمه توپ را با دستهایش لمس می کند تصمیم چیست ؟
الف) یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او
ب) تکرار ضربه دروازه
ج) یک ضربه آزاد غیر مستقیم و اخراج بازیکن خاطی
د) بازیکن دو بار با توپ بازی کرده و خطای شدیدتر هندرا اعلام می کنیم ضربه آزاد مستقیم در صورتی که با رفتار غیر ورزشی باشد. اخطار هم داده می شود  *

۳-    ضربه دروزاه زده می شود قبل از خروج از محوطه جریمه بازیکن مدافع بازیکن مهاجم را بشدت می زند تصمیم چیست؟
الف) خطای پنالتی و اخطار به بازیکن خاطی
ب) خطای پنالتی و اخراج بازیکن خاطی
ج) فقط تکرار ضربه
د) چون توپ از محوطه جریمه خارج نشده لذا در بازی نیست تکرار ضربه دروازه و اخراج بازیکن بدلیل برخورد زننده   *

۴-    ضربه دروازه  قبل از اینکه از محوطه جریمه خارج شود. بازیکن مهاجم بازیکن مدافع را بشدت می زند تصمیم چیست؟
الف)  ضربه آزادمستقیم بر علیه بازیکن مهاجم
ب)  ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه بازیکن مهاجم و اخراج
ج) اخراج بازیکن مهاجم و دارپ بال
د)  تکرارضربه چون توپ ازمحوطه خارج نشده است واخراج بازیکن خاطی بدلیل برخورد زننده *
۵-    ضربه دروازه زده می شود توپ بیرون از محوطه به داور برخورد کرده و وارد محوطه جریمه می شود مهاجمی که بطور قانونی بیرون از محوطه جریمه ایستاده بودتوپ را وارد دروازه می کند. تصمیم چیست؟
الف)  ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه مهاجم
ب)  گل پذیرفته می شود. زیرا توپ از محوطه خارج شده و به داور برخورد کرده لذا توپ در بازی است استفاده مهاجم منع قانونی نداشته  *
ج)  تکرار ضربه دروازه
د)  قطع بازی دراپ بال

۶-    ضربه دروازه زده می شود در محوطه جریمه توپ با بازیکن همدسته برخورد کرده و وارد دروازه خودی می شود تصمیم چیست ؟
الف) گل پذیرفته می شود
ب) گل پذیرفته  نمی شود
ج)  ضربه کرنر به سود تیم حریف
د)  تکرار ضربه دروازه زیرا توپ از محوطه جریمه خارج نشده است  *

۷-    ضربه دروازه قبل خروج از محوطه جریمه از خط عرض خودی می گذرد تصمیم چیست؟
الف)  ضربه کرنر بسود تیم حریف اعلام می شود
ب) چون ضربه دروازه از محوطه جریمه خارج نشده است لذا ضربه تجدید می شود *
ج) قطع بازی دراپ بال
د) یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه مدافع

۸-    ضربه دروازه بعد از خروج از محوطه جریمه، زننده ضربه مجدداً توپ را با پا می زند تصمیم چیست؟
الف) او را با ضربه آزاد مستقیم جریمه می کنیم
ب) ضربه آزاد غیر مستقیم و اخطار باو
ج) فقط یک ضربه آزاد غیر مستقیم به سود حریف اعلام می کنیم  *
د) ضربه دروازه را تکرار می کنیم

۹-    ضربه دروازه برای همدسته خودی که در وضعیت آفساید قرار دارد فرستاده می شود تصمیم چیست؟
الف) ضربه دروازه تکرار می شود
ب) ضربه دروازه آفساید ندارد و ادامه بازی   *
ج)  از جایی که همدسته دریافت کرده یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او
د)  هیچکدام

۱۰-    تنبیهات انضباطی در خصوص بازیکنی که ضربه دروازه را در جای قانونی  نمی گذارد و می زند چیست؟
الف)  ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه بازیکن خاطی
ب)  ضربه آزاد غیر مستقیم و اخطار به بازیکن خاطی
ج) تنبیه انضباطی ندارد و فقط تکرار ضربه دروازه   *
د) بستگی به تصمیم داور دارد

قانون هفدهم
۱-    ضربه کرنر مستقیماً وارد دروازه خودی می شو تصمیم چیست؟
الف) گل پذیرفته می شود
ب) گل پذیرفته نمی شود
ج)  ضربه دروازه اعلام می شود
د)  ضربه کرنز به سود حریف    *

۲-    ضربه کرنر مستقیماً وارد دروازه حریف می شود تصمیم چیست ؟
الف) ضربه دروازه اعلام می گردد
ب) گل پذیرفته می شود   *
ج)  ضربه تکرار می شود
د)  هیچکدام

۳-    ضربه کرنر بعد از ضربه زدن از گوشه بیرون نیامده است تصمیم چیست؟
الف) حتماً باید توپ از گوشه خارج شود
ب) تکرار ضربه کرنر
ج)  با ضربه زدن به توپ و حرکت کردن فیزیکی توپ در جریان نیست
د)  با ضربه زدن به توپ وحرکت کردن فیزیکی توپ در جریان است و ادامه بازی  *

۴-    ضربه کرنر زده می شود برای بار دوم بازیکن زننده ضربه مجدداً استفاده    می کند تصمیم  چیست؟
الف) ادامه بازی منع قانونی ندارد
ب) دراپ بال از جایی که ضربه دوم را زده است
ج) یک ضربه آزاد  غیر مستقیم بر علیه او از جایی که نقص قانون شده است  *
د)  ضربه تجدید می شود

۵-    ضربه کرنر زده می شود زننده ضربه برای بار دوم توپ را با دست لمس می کند چه تصمیمی می گیرید؟
الف)  قطع بازی دراپ بال
ب) یک ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه او
ج) چون بار دوم از دستهایش استفاده کرده یک ضربه آزاد مستقیم اگر بصورت غیر ورزشی عمل کرده به او اخطار می دهیم  *
د)  تکرار ضربه کرنر

۶-    ضربه کرنر زده می شود در بین راه توپ می ترکد تصمیم چیست؟
الف) ضربه تکرار می شود
ب) با توپ جدید از محل ترکیدن توپ دراپ بال  *
ج)  ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه زننده ضربه
د)  هیچکدام

۷-    بازیکن زننده کرنر توپ رابیرون از کادر (گوشه )کرنر گذاشته و می زند تصمیم چیست؟
الف) منع قانونی ندارد ادامه بازی
ب) قطع بازی دراپ بال
ج) ضربه آزاد غیر مستقیم بر علیه زننده ضربه
د) چون توپ در جای قانونی نگذاشته بود تکرار ضربه کرنر *

۸-    ضربه کرنر زده می شود توپ بابرخورد به تیر دروازه می ترکد تصمیم چیست؟
الف)  از محل ترکیدن با توپ جدید دراپ بال اگر در محوطه دروازه بود بموازات روی خط دروازه دراپ بال رها می شود *
ب)  تجدید ضربه کرنر
ج)  بستگی به تصمیم داور دارد
د)  هیچکدام
۹-    ضربه کرنر زده می شود بازیکنی که در آفساید قرار دارد. توپ را وارد دروازه می کند تصمیم چیست؟
الف)  خطای آفساید محسوب می شود
ب)  ضربه کرنر آفساید  ندارد و گل پذیرفته می شود *
ج)  ضربه کرنر تکرار می شود
د)   هیچکدام

۱۰-   در هنگام زدن ضربه کرنر فاصله قانونی (۱۵/۹ )برای مدافعین الزامی است
الف)  خیر فاصله الزامی نیست
ب)  فاصله قانونی ۱۵/۹ برای مدافعین الزامی است  *
ج)  بستگی به تصمیم داور دارد
د)  بستگی به نظر کاپیتان (مدافع) دارد

107 دیدگاه
 1. شاهین خوش خواهش ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ در ۱۳:۵۰

  یک سوال :در صورت هرگونه خطا در محوطه جریمه توسط مهاجم آیا برای شروع مجدد حتما باید توپ از محوطه جریمه خارج شود.

 2. حسین نامداری ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ در ۱۳:۵۳

  ۱.اگر تیمی درخواست تعویض بازیکنی را داده باشند و داور اصلی نیز بازی را نگه داشته باشد وداور ۴ام نیز اعلام کرده باشد آیا میتوانند از تعویض صرفه نظر کنند؟
  ۲.حال اگر حتی بازیکن اصلی از زمین خارج شده و بازیکن جانشین هنوز وارد نشده باشد آیا می توانند از تعویض صرف نظر کنندو بازیکن اصلی دوباره به زمین برگردد؟
  ۳.اگر بازیکن اصلی خارج و بازیکن جانشین وارد نشده باشد آیا می توانند فردی دیگر را به بازی بفرستند؟
  ۴.اگر این عمل ها پی در پی و به منظور اتلاف وقت صورت بگیرد،وظیفه داور چیست؟

 3. عالی است.

 4. فرق توهین با فحاشی چیست.ایا جریمه هردو یکسان است.ایا اگر بازیکنیبگوید نفهم خر بی شیور احمق وامثال اینها جریمه ان چیست.با تشکر از کادر زحمت کش این سایت.

 5. سینا منجزی ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ در ۰۲:۱۸

  با سلام
  اگر فیلم های آموزشی به سایت اضافه شود بسیار عالی و موثر خواهد بود.
  باتشکر

 6. میلاد صبوری ۱۳۹۰/۰۹/۲۵ در ۲۳:۴۰

  با عرض سلام و خسته نباشید

  اگر در بازی فوتسال بازیکن حریف ضمن زدن تکل برای دریافت توپ ، توپ به دستش برخورد کند وظیفه داور چیست ؟

  با تشکر

 7. مجیدامیرفتحی ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ در ۱۸:۲۵

  با سلام
  اگر در جریان بازی داور مصدوم شود و نتواند به بازی ادامه دهد،آیا کمک اول جیگزین داور وسط می شود یا کمک چهارم؟

 8. حمید فتحی معروفی ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ در ۱۵:۲۴

  با عرض سلام و خسته نباشید و وقت بخیر
  میخواستم بدونم که یک تیم فوتبال اگه نیم ساعت در ورود به زمین تاخیر کند چه جریمه ای دارد و داور از لحاظ قانون تا چند دقیقه میتواند منتظر ورود یک تیم باشد و بعد از سپری شدن این مدت اگه یکی از تیم ها حاضر نباشد نتیجه بازی چگونه خواهد بود؟
  ممنون

 9. اگر دروازه بان توپ را در جریان بازی بگیرد و بعد مستقیما پرتاب کتد و توپ گل شود ایا این گل درست است (توپ را در جریان بازی گرفته است)؟

 10. هنگامی یک تیم درزمین مسابقه بدون عذر قانونی حاضر نشود ۳برصفر بازنده میشود، آیا سه گل اعلام شده صوری است یابه تعداد گلهای خورده تیم اضافه میشود؟… درتیم برنده هم آیاتعداد سه گل اعلام شده به تعداد گلهای زده قبلی تیم اضافه خواهدشد؟

 11. مهرداد مختاری ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ در ۱۳:۱۵

  سلام با تشکر از اطلاع رسانی خوبتون واقعا مطالب کاربردی ارائه کردید خواهشا اگه ممکنه از نمونه سوالات درجه یک و ملی هم ارائه کنید.

 12. حجت دهقانی ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ در ۱۰:۳۲

  خواهشا جواب رو سریع برام ایمیل کنید .هنگامی یک تیم درزمین مسابقه بدون عذر قانونی حاضر نشود ۳برصفر بازنده میشود، آیا سه گل اعلام شده صوری است یابه تعداد گلهای خورده تیم اضافه میشود؟… درتیم برنده هم آیاتعداد سه گل اعلام شده به تعداد گلهای زده قبلی تیم اضافه خواهدشد؟

 13. بهزاد خضری ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ در ۲۰:۳۶

  با سلام و خسته نباشید
  در قانون سوم سوال ۱ و ۲ گفتین که بازیکن ذخیره در حال گرم کردن پشت درواازه خودی و میاد داخل زمین مانع گل میشه بازی متوقف + اخطار + ضربه غیر مستقیم برعلیه او حالا مشکل من اینه که اگه بازیکن روی خط دروازه توپ رو بگیره ضربه غیر مستقیم باید کجای محوطه جریمه زده بشه؟ رو ی خط یا…………. ممنون میشم زود جوابمو بدین لطف کنین واسم ایمیل بزنین دستتون درد نکنه

 14. فرق خطا های یک ضرب ودو ضرب فوتبال رابگویید

 15. با سلام
  اگر بازیکنی مصدومیتی داشته باشد که ادامه بازی سلامت او را به خطر می اندازد ولی به هر دلیلی مانند استفاده تیمش از حق ٣ تعویض یا … اصرار به ادامه بازی دارد، آیا داور میتواند مانع بازی او شود؟!
  متشکرم

 16. هادی جمالی ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ در ۰۰:۳۸

  برای شروع مجدد بازی بعد از دریافت گل، بازیکنی که از وسط زمین بازی را شروع می کند آیا می تواند بجای پاس کوتاه از پاس بلند به سمت کناره ها داخل زمین حریف پاس دهد و بازیکن هم دسته از زمین خود حرکت کرده و پا به توپ شده و بسمت گل حریف حمله کند؟

 17. واقعا عالی و مفید بود ممنون.یه داور با خوندن همین سوالا آپ دیت میشه

 18. فرهاد عزیزی ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ در ۱۸:۳۶

  با سلام
  اگر بازیکنی در حین بازی به عمد درخواست توپ از بازیکن حریف بکند و بازیکن حریف توپ را به او بدهد خطا است یا نه؟

 19. شما یک اشتباه در قسمت آزمون داوری فوتبال قسمت اولش داشتید و اون این بود که تیر دروازه باید گرد باشه که شما گزینه ی همه ی موارد را صحیح انتخاب کرده بودید

 20. سلام آیا ضربه پنالتی که به تیر برخورد کرده و برگشته زننده ضربه قبل از برخورد توپ به بازیکن دیگری آن را وارد دروازه کند یا توپ بازی کند

 21. با سلام من یه سوال ساده داشتم در مورد فوتبال
  آیا در حین بازی مثلا نام حریف رو صدا بزنم وبگم مثلا علی پاس بده و اون به من به هوای یار خودش پاس بده صرفا با صدا زدن من این عمل انجام بشه آیا من خطا کردم ! ؟

 22. کسی نیس جواب بده ؟

 23. خیلی استفاده کردم مرسی

 24. سعادت شامیر ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ در ۱۳:۴۰

  سلام آیا خط محوطه جریمه جزء محوطه بوده وخطا برروی آن پنالتی است یا ضربه آزاد مستقیم با تشکر جوابو لطفا سریع بفرستید

 25. آیا خطا روی خط محوطه جریمه پنالتی حساب میشه ؟
  خط جزو محوطه جریمه هستش ؟

 26. شیرزادبیگی ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ در ۰۴:۱۳

  سلام.اگه تیمی سه تعویضش راانجام داده باشه ودروازه بانش قادر به ادامه بازی نباشه تکلیف چیه؟ آیا یکی از بازیکنان داخل زمین میتونه جاشو با دروازه بان عوض کنه یا درکل دروازه بان بره بیرون از زمین واز بازیکنان داخل زمین یکی بره تو دروازه و۱۰ نفره بازی راادامه بدن.ممنون میشم اگه جوابم رابدید وممنونتر میشم اگه جواب رابراایمیلم بفرستید. /.باتشکر

 27. باسلام .بازیکن Aدر افساید است و بازیکن Bتوپ رو بهش پاس میده بازیکن Aپایش رو باز میکنه تا توپ از بین پاهایش رد بشود تا بازیکن Cکه هم تیمی اش است و در افساید نیست با توپ بازی کند.ایا افساید است.
  باتشکر

 28. سلام.اگر در بازی فوتسال تیمی بدونه اطلاع داور با یک بازیکن اضافه بازی کند حتی برای دقایقی حکم چیست؟

 29. اگر بازیکن تیم حریف اخراج شود داور چه باید کند

 30. خیلی حال کردم دستخوش داره ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ در ۰۱:۴۲

  واقعا با این متن به تمام جوابام رسیدم انشا… موفق باشی

 31. محراب زیارانی ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ در ۲۰:۰۵

  باسلام.اگر در حین بازی پنالتی گرفته شود و پنالتی زن توپ را به تیرک بزند بدون اینکه به دست دروازه بان برخورد کند آیا توپ برگشتی را خودش دوباره میتواند بزند

 32. جواب های این سوالات را از کجا بګیریم

 33. رضا شهنازی ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ در ۲۲:۱۴

  آیا میشود ضربه کرنر را به پرچم کرنر زد سپس همان بازیکن دوباره با توپ حرکت کند.

 34. آیا کمک داور میتواند به بازیکن کارت نشان دهد?

 35. اگه توی بازی یا موقع کرنیلی زدن یه بازیکن ذخیره یا تماشاچی سریع وارد بازی بشه و توپ رو بزنه توی گل آیا گل قبوله؟

 36. اگه بازیکن ذخیره یا کسی از پشت دروازه یدفه وارد بشه و توپ رو بگیره یا ضربه کرنر رو بزنه تو گل تکلیف گل چیه؟

 37. مهدی بیاتی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ در ۱۷:۴۶

  سلام
  ببخشید اگر در جریان بازی فوتسال دروازه بان توپ را با دست وارد دروازه حریف کند آیا آن گل قبول هست یا نه؟؟
  با تشکر

 38. میلاد مجیدی ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ در ۱۰:۲۹

  در هنگام شروع مجدد دروازبان توپ را در محوطه جریمه به بازیکن خودی بدهد چه اتفاقی میوفته؟

 39. اگر بازیکن جانشین با دست یا پا مانع خروج توپ از خط طولی زمین شود جریمه شخصی و جریمه تیمی بازیکن به چه صورته اگه ممکنه جواب بدید خیلی ضروریه؟؟؟

 40. محمد قدیمی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ در ۱۵:۰۲

  سلام دوتا سوال دارم.
  ۱.ایستادن دروازه بان در حین بازی بیرون از محوطه ۶ متری آیا خطاست. ..یعنی آیا چهار ثانیه دارد یا بلامانع بوده و دروازه بان مجاز به ایستادن طولانی در بیرون از محوطه است؟
  ۲.در ضربه اوت یاکرنر و خطا اگر فاصله رعایت نشود و داور اخطار بدهد آیا ضربات تکرار می شود یا خطا گرفته میشود آیا این خطاجمع شونده است یا نه ؟

 41. سلام.یه سوال دارم:
  در مسابقات گل کوچک(۳نفره)با توجه به اینکه دو داور در داخل زمین در نظر گرفته شده آیا مسئول تربیت بدنی یا ناظر بازی و داوری از بیرون زمین می تواند به یکی از داوران بگوید که به فلان بازیکن کارت زرد نشان دهد(آن هم بعد از گذشت ۲یا۳دقیقه)،هرچند آن بازیکن خطا کرده باشد(خطایی که خطرناک نبوده است) ولی داور به سهو یا عمد آن را خطا تشخیص نداده باشد؟
  لطفا: مشخص بفرمائید می شود یا خیر؟اگر جواب مثبت است با استناد به کدام قانون!

 42. آیا خط محوطه جریمه جزو محوطه محصوب میشود یا ن

 43. اگر تیمی در وسط بازی فوتسال که با نتیجه ۶-۲ عقب باشد از میدان خارج شود بازی ۳ بر ۰ میشود یا تعداد گل زده خود نیز به نفع حریف محسوب میشود؟؟؟

 44. یک تیم فوتسال اگه بیست دقیقه در ورود به زمین تاخیر کند چه جریمه ای دارد؟
  در صورت رفتن بازیکن روی سکوی تماشاچی ها و برگشت به زمین آیا حق ورود به زمین را دارد؟

 45. اگر دروازه بان توپ را چند مرتبه پشت سرهم به اوت پرتاب کند ایا اخطار باید بگیرد؟

 46. اگر شخصى در فوتبال پنالتى بزند وتوپ به دیرک برخورد کند در برگشت خود او میتواند توپ را بزند؟

 47. حامد انزلی ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در ۱۲:۵۸

  اگر بازیکنی هنگام زدن ضربه کرنر توپش بدون برخورد به کسی به تیر دروازه خورد دوباره میتواند صاحب توپ شود یا خطاست محسوب میشود؟

 48. سلام داوران عزیز
  یه سوال
  اگه خطایی پشت محتوی جریمه اعلام بشه و ضربه زده بشه و توپ وارد دروازه بشه بعد داور اعلام بکنه گل قبول نیست خطا غیر مستقیم بوده و داور می گه ضربه دروازه زده بشه
  در صورتی که داور دستش به اعلام ضربه ی غیر مستقیم بلند نکرده این جا داور حکمش چیه ؟

 49. اگر بازیکنی هنگام زدن ضربه کرنر توپش بدون برخورد به کسی به تیر دروازه خورد دوباره میتواند صاحب توپ شود یا خطاست محسوب میشود؟

 50. سلیمان سمیعی ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در ۱۱:۰۹

  اگه مهاجمی نزدیک هیجده یاپشت هیجده قدم فقط با آخرین مدافع ودروازه بان روبرو شود و آخرین مدافع را دریبل بزند و موقعیت گل داشته باشه وازطرف مدافع روی مهاجم خطا صورت بگیره نظر داور در مورد مدافع رالطفا بفرستید

 51. اگر توپ با دو تا تیر عمودی برخورد کند گل محسوب می شود

 52. سلام. اگر توب در دست دروازه بان باشد مدافع به توپ دست بزند آیا پنالت میشود؟

 53. سلام .چرا تو بعضی از بازی های فوتبال پرچم کرنر در وسط زمین قرار می گیرد؟

 54. امین رضایی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ در ۲۱:۰۳

  سلام،میخاستم بدونم که قانون ضربه اوت و برخورد آن با تیرک در قدیم گل محسوب میشد؟

 55. با سلام و عرض خسته نباشید به همه داوران عزیز
  یه سوال که خیلی مهمه برام اینه که ایا در فوتبال وقتی ضربه ازاد به نفع تیم حریف اعلام شد باید همه بازیکنای تیم خطا کار پشت توپ قرار بگیرن یا نه؟

 56. هادی رحمانی ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ در ۱۹:۰۵

  سوال: وقت بازی به کل تمام شده است، ولی همچنان تیمی در حمله است آیا داور سوت پایان را میزند یا بازی را ادامه میدهد؟

 57. سلام،وقت بخیر
  اگه خطا دقیقا روی خط محوطه جریمه انجام بشه،حکمش چیه؟
  پنالتی میشه،یا ازروی خط زده میشه؟؟؟

 58. سلام اگر خطایی درون محوطه ششقدم اتفاق بیفتد توپ کجا قرار میگیرد مدافعین باید کجا قرار بگیرند متشکرم

 59. کیهان بستک ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ در ۲۲:۲۳

  سلام علیکم دوسوال داشتم لطف میکنید جواب بدید!
  ۱.گفتن کلمه بخور بعد از زدن گل آیا کارت دارد اگر دارد کارت زرد یا قرمز مستقیم؟
  ۲.کندن کفش در هنگام تعویض قبل از خروج از بازی در صورتی که داور تذکر نداد آیا کارت دارد یا نه؟
  باتشکر
  شماره تماس از طریق واتساپ یا تلگرام ۰۹۳۰۱۸۵۴۷۲۷

 60. سلام خسته نباشید ممنون از سوالات خوبی که گذاشتید
  ۱-اگر بازیکنی در هنگام بازی فوتسال از خود صدای اضافه در بیاورد وظیفه داور چیست؟
  ۲-اگر در بازی فوتسال تیمی ۶بر۵جلو باشدو حریفش ترک زمین کندنتیجه بازی چه می شود؟

 61. مهدی محمدی ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ در ۲۳:۱۰

  اگه موقع پنالتی بازیکنی که پنالتی میزنه چیپ بزنه و توپ سرعت کم باشه و بازیکن حریف به توپ برسه
  چه اتفاقی میفته

 62. با سلام و خسته نباشید اگه میشه نرم افزارایی که اساتید تو کلاسای داوری استفاده میکنند رو تو سایت در دسترس همه قرار بدین

 63. بازیکنی مرتکب خطای شدید می شود و باید اخراج شود. قبل از آنکه بازی را متوقف نمایید برای حریف فرصت به ثمر رسیدن یک گل به وجود می آید و شما آوانتاژ می دهید. توپ به دیرک برخورد کرده و توسط مدافعان به همین بازیکن پاس داده میشود و او به حریف گل می زند.تصمیم چیست؟

 64. سلام، خسته نباشید، اگه تیمی برای مسابقه حاضر نشه، یا بازی رو ترک کنه، بازی سه بر صفر به سود تیم حریف میشه، آیا تفاضل هم محاسبه میشه؟ ممنون

 65. با سلام ،اگر در فوتسال بازیکنی اخطار گرفته و در بین دو نیمه شماره پیراهن خودش تغییر میده وبا شماره جدید هم اخطار میگیره داور متوجه نمیشه بعد میفهمم. حکم بازی چیست؟ممنون

 66. سلام خسته نباشید دوستان یک سوال درمورد آفساید داشتم اگر یک نفر در آفساید قرارداشته باشد و بازیکن خودی پاس روبه عقب بدهد وبازیکنی که در آفساید قرار داشته است به سمت توپ برود آفساید محسوب میشود یا نه

 67. با سلام..بنظر همه تماشاگران و بازیکنان دوتیم و….داور مسابقه فاصله ۹/۱۵سد دفاعی با توپ را بیشتر منظور کرده،آیا کاپیتان تیم متضرر میتواند از داور درخواست نماید دوباره قدم شماری کند؟با تشکر

 68. ی سوال داشتم در مورد استثناهای آفساید میشه برام بگین چند مورده

 69. با سلام.
  اگر بازیکنی به قصد گرفتن توپ از بازیکن حریف پای بازیکن حریف را بزند وتوپ هم گل نشود آیا بازیکن خطا کرده است ؟!!

 70. سلام اگه دروازه بان درحالی که پاهاش داخل محوطه باش و توپ رو که بیرون محوطه هس با دستش دفع کنه آیا هندیا نه؟باتشکر

 71. بسیار مفید و کاربردی

 72. هنگامیکه توپ در جریان بازی قرار دارد بازیکنی که درون زمین مسابقه حضور دارد شیئی را به سمت هم تیمی خودش که بیرون از زمین مسابقه حضور دارد پرتاب میکند.نحوه شروع مجدد به چه صورت است؟
  پاسخ دهید

 73. اگر در بازی فوتبال کسی پایش بشکند حکمش چیست

 74. اگر در جریان بازی فوتسال بازیکنی کفشش بیرون بیاید ودر زمین بازی باشد داور چه تصمیمی می گیرد

 75. در چه زمانی پزشک تیم می تواند بدون اجازه داور وارد زمین فوتبال شود ؟

 76. آیا کسی که دستش شکسته میتواند فوتبال یا فوتسال بازی کند بازی های رسمی

 77. سلام… اگه در فوتسال پای کن بیش از حد مجاز بیاد بالا و به سر حریف برخورد کند پنالت هست یا ضربه آزاد غیرمستقیم؟؟

 78. با سلام
  یک سوال فنی داوری داشتم
  بازیکنی کار عجیبی کرد مثلا پرتاب کفش ورزشی به سمت بازیکن مهاجم در محوطه جریمه کند که اینکار تعادل مهاجم را به هم نزد و مهاجم بعد از ۲سه ثانیه شوت زد و توپ به تیر دروازه خورد
  آیا داور بعد از نتیجه ندادن شوت میتواند پنالتی بگیرد؟؟؟
  بازی فوتسال

 79. اگر در یک بازی دروازه بان برود جلوتر از مدافع به ایستت و مدافع روی خط دروازه باشد برای بازیکن مهاجم افساید میشود

 80. اگر دراوزه بان برود جلوتر از مدافع قرار بگیرد ومدافع روی خط دروازه باشد برای مهاجم افساید میشود یا نه؟

 81. اگر در یک بازی دروازه بان برود جلوتر از مدافع به ایستت و مدافع روی خط دروازه باشد برای بازیکن مهاجم افساید میشود

 82. ایا اگر دست جلوی جلوی سینه قرار داشته باشد و توپ به دست بخورد هند است؟

 83. سلام
  یه سوال داشتم
  اگه تو یه مسابقه داور بازی وقت رو بصورت کامل نگیره، وبعد از بازی تیم حریف متوجه اشتباه داور بشه، آیا امکان ادامه بازی و یا تکرار آن بازی وجود دارد؟

 84. سلام
  در گذشته های دور قوانین داوری، ایا میشد بازیکن داخل زمین تعویض شود و بیرون برورد و باز در همان بازی با تعویض دیگری به بازی برگردد؟

 85. خطا روی خط محوطه جریمه پنالتی هست یا نه؟

 86. ایا اگر یک تیم در یک بازی بیشتر از ۳ کارت قرمز بگیره بازی متوقف میشه و‌۳ :۰ به نفع تیم مقابل حساب میشه؟

 87. سلام
  بازیکنی در حال حمله کردن باشه و بازیکن مقابل با داد زدن در پشت سر او باعث بر هم خوردن تمرکز او شود آیا این حرکت خطا هست جریمه خاصی هم دارد؟

 88. با سلام
  در فوتسال ضربه را اگر موقع زدن توپ اگر وارد زمین نشود ایا تکرار است یا اوت برای حریف؟ممنون میشم دوستان جواب بدن

 89. مهدی شاهرخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ در ۱۸:۴۰

  با سلام و خسته نباشید آیا داور مسابقه می توانددر حین گل زدن اتمام بازی را اعلام کند و سوت پایان بازی را بزند

 90. محمد سادات ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ در ۰۹:۱۸

  در بازی استقلال و پارس جنوبی فکر کنم دقیقه هفتاد پنجم یا هفتاد و ششم بازیکن پارس جنوبی یک پاس رو به عقب از میانه میدان داد و دروازه بان با دست برداشت چرا خطا نشد

 91. باسلام
  دربازی فوتسال هنگام ضربه زدن یکی ،کس دیگری جلوی دید دروازه بان را بگیرد بدون اینکه برخوردی داشته باشد آیا خطا محسوب میشود و گل مردود میباشد.
  باتشکر

 92. وحید تاجیک ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ در ۲۱:۰۵

  دو تیم فوتبال هنگام شروع بازی لباس همرنگ دارند.داور قرعه کشی میکند و تیم بازنده قرعه با کاور بدون شماره و شورت ورزشی دارای شماره با تشخیص داور میتواند بازی را شروع کند یا نه

 93. سلام
  اگر تعویض ها ی یک تیم تمام شده باشد و دروازه بان اخراج شود بایستی یکی از بازیکنان به جای ایشان وارد دروازه شود.سوال:
  پیراهن یا همان لباس ایشان بایستی چگونه باشد؟

 94. اگر در گروهی چهار تیمی که سه تیم هم امتیاز می شوند و ملاک صعود دو تیم اول بازی رودررو می باشد و تیم الف تیم ب را برده و تیم ب تیم ج را برده و تیم ج تیم الف را برده تکلیف چیست و هر سه تیم تیم چهارم را برده اند

 95. با عرض سلام و تشکر از پاسخگویی
  مدافع به دلیل مصدومیت پشت دروازه در حال مداوا است ایا در پر کردن افساید تاثیر گذار است

 96. درصورتی که جلوی دید دوازبان گرفته شود گل سالم است یامردود

 97. با سلام.اگر در فوتسال تیمی ۱۳ بر صفر جلو باشد و تیم حریف تیم خود را بیرون بکشد نتیجه چند چند میشود. با این وصف که بسیار تفاضل گل برای تیم ها مهم است.

 98. سلام آیا اگر توپ در کناره های زمین به اوت برود و بازیکن مستقیم از اوت توپ راگل کند گل حساب است

 99. سئوال؟ اگر دروازه بانی از پشت تور کنار تیرک که پاره شده با دست جلوی ورود توپ به دروازه رو بگیره اونوقت داور چی چیزی اعلام میکنه

 100. جلیل زارعی ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در ۲۳:۱۱

  اگر بازیکن داخل زمین باشه توپ از زمین برود بیرون بازیکن توپ رو لمس کنه ایا توپ به نفع تیم مقابل هست یا نه..ممنون

 101. با سلام
  اگر بازیکن در بازی فوتسال یا فوتبال کرنری بزند وبه تیر دروازه برخورد کند وبدون اینکه به کسی برخوردکند توپ به بازیکن زننده کرنر برسد ، خطاست یا خیر ؟

 102. چه کسانی کنار زمین می ایستد و وظایف آنها چیست؟لطفا سریعا پاسخ دهید.ممنون

 103. بهنام خلیلی ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ در ۲۰:۱۸

  به هنگام زدن کرنر اگر بازیکن مدافع بر روی بازیکن مهاجم مرتکب خطا و سرنگونی مهاجم شود قانون چیست؟

 104. اگر به هنگام کرنر زدن مدافع ب
  ر روی مهاجم خطا کند قانون چیست

 105. علی هزاروسی ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ در ۱۴:۱۱

  با عرض سلام وخسته نباشی
  آیا مربی اخراجی میتواند بین دونیمه بازی بعدی وارد رختکن شود؟

 106. رضا سیانکی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ در ۲۲:۴۷

  سلام اکر دروازبان بیرون ۱۸ باشه ومحاجم توپ بین دروازبان ودفا به محاجم پاس داده بشه افساید است یانه

 107. سوال
  اگر توپ به دست مدافع برخورد کند و توپ گل شود آیا گل قبول است یا مردود؟؟؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.