محوطه فنی در فوتبال

محوطه فنی در تصمیم شماره ۲ برد بین المللی قانون سوم توضیح داده شده است. در استادیوم هایی که مسابقات برگزار می شوند، مکانی برای مسئولان و بازیکنان ذخیره به گونه ای که در شکل نشان داده شده است، در نظر می گیرند. محوطه فنی در استادیومها ممکن است مختلف باشد. برای مثال در اندازه یا موقعیت.

اما در هر صورت یادداشت زیر به عنوان راهنمای عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.

▪ اندازه محوطه فنی، یک متر از هر طرف جانبی جایگاه ذخیره که به طرف جلو تا یک متری خط طولی ادامه پیدا می کند.

▪ توصیه شده که برای محدود کردن این محوطه از خط کشی استفاده شود.

▪ تعداد بازیکنانی که طبق مقررات مسابقه می توانند در محوطه فنی ساکن شوند، باید مشخص گردد.

▪ هویت ساکنان محوطه فنی، بر طبق مقررات رقابتها و قبل از مسابقه باید مشخص شود.

▪ تنها یک نفر اجازه دارد، تعلیمات فنی را منتقل کند و باید پس از دادن تعلیمات لازم به وضعیت اصلی خود برگردد.

▪ مربی و دیگر افراد رسمی باید در داخل محوطه فنی باقی بمانند، جز در موقعیتهای خاص. برای مثال فیزیوتراپیت یا پزشک که با اجازه داور می تواند برای کمک به بازیکن مجروح، وارد زمین بازی شود.

▪ مربی و دیگر ساکنان محوطه فنی، در تمام مدت مسئول رفتار خودشان هستند.

1 دیدگاه
  1. thanke you very match

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.