علم روانشناسی چگونه به داوران کمک می کند؟

داوران فوتبال

این یک حقیقت بسیار معروف است که داوران از اهمیت زیادی برخوردارند اگر رویدادهای ورزشی بدرستی انجام شود داوربرای اطمینان از اینکه مسابقات برطبق قانون و مقررات ورزشی انجام شود مسئول است. داوربایستی اعمال بازیکنان را درمتن قانون تفسیر و جریمه آنان را برطبق آن لحاظ کند. این سه عمل آشکاررعایت،تفسیر ورسیدن به یک تصمیم بی نهایت پیچیده است برای اینکه اغلب این تصمیم مهم باید در کمتر از یک ثانیه  و در شرایط فشار روحی گرفته شود.
صلاحیت داوری دررویدادهایی از قبیل جام جهانی فوتبال یک اهمیت ضروری در جوامع ،رسانه ها و موارد مالی دارد. بنابراین آماده کردن داوران با یک سری از منابع و توانایی ها و مهارت ها که قادرخواهند بود آنان را که از عهده این کارسخت و بابهترین رتبه موردنیاز برآیند ضروری است.
تمرینات مناسب و مراحل سخت برای انتخاب تیم های داوری برای رسیدن به نتایج موردنیاز اهمیت دارد . درگذشته تمرینات و مراحل انتخاب از آمادگی بدنی و فنی ترکیب شده بود . یک داور خوب باید بخوبی با قوانین مسابقه و تفسیر و اجرای درست آن  آشنائی داشته باشد ودرزمین مسابقه ودرتمام زمان وضعیت جایگیری خوب و تعامل خوبی با تیم داوری داشته باشد. بهرحال ، این مشخصات ممکن نیست برای ضمانت و صلاحیت برجسته آنها کافی باشد اگر آنها با دیگرخواص روانشناسی، که می تواند یک همکاری قاطع برای رسیدن به سطح بالای داوری بسازد،َ داوران می توانند به سختی ها و فشارهای بحرانی که درکنار آسیب های که به سلامتی آنها وارد می شود متمایل شوند و همچنین می تواند بر کیفیت اجرا وتصمیم آنها دخالت داشته باشد.

(آلنسو اربیلو- فالکو لوپز- اوردز و رامیرز ۲۰۰۵) داوران با تجربه ای که تاکید داشتند که یک سری از مهارت های روانشناسی وجود دارد که می بایستی داوران مستعد را ازکالج های آنان تشخیص دهد و این مهارت ها بین ۵۰ تا ۷۰% برای موفقیت در اجرا و مسئولیت  داوران موثر هستند ( وینبرگ وریچاردسون ۱۹۹۰) این مهارت روانی برای آمادگی تخصصی تعدادی از داوران که توجه کافی داشتند لازم بود.
نویسندگان مختلف اشاره دقیقی دارند به مهارت های روانشناسی که یک داور خوب باید داشته باشد و آن باید شامل تمرینات و برنامه های آموزشی یعنی تمرکز، اعتماد بنفس، توانایی تصمیم گیری، ارتباطات میان فردی موثر و کنترل خود است درحقیقت ونیبرگ وریچاردسون ثابت کردند که توانایی روبروشدن با موفقیت و فشار القاء شده به داوران ازعواملی هستند که می توانند برای ضوابط خیلی مهم و موثر انتخاب داوران تهیه کرد.
با توجه به این ، روانشناسی ورزش معین کرده است  کلید حوزه ها و راهنمای اجرا در مشاوره با داوران پیشرفت خواهد داشت رامعین کرده است که  نویسندگان دیگر (فرناندز و لوپز۱۹۹۹) اساسا” تمرکز،مهارت های ارتباطات و کنترل خود را برای فوتبال توجه ضروری دانسته اند.
مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ آلمان یک مرحله مهمی درهدف افزایش آمادگی داوران بود: برای اولین بار تاکنون تصمیم گرفته شد که عقیده ، روش و اصول روانشناسی ورزشی برای بالابردن سطح مردان و زنان ورزشکار در برنامه های آماده سازی داوران شامل شود. این تصمیم بی سابقه و ابتکاری بود وبه جام جهانی عظمت داد ، این همچنین ره آورد یک ریسک بود. با اینحال آموزش های روانشناسی در بسیاری از موارد بوسیله نتایج ارائه شده تصدیق کرده بود و بوسیله خودش برای اولین بار تاسیس شده بود و برای همه یک وضع ضروری بود که در داوری باید اتفاق می افتاد ودرمسابقات آینده وبرطبق یک حالت شبیه این دروضعیت های دیگرتمرینات آماده سازی محاسبه شود.

آموزش های روانشناسی
هدف از آموزشها
تیم روانشناسی در مرحله مقدماتی و با هدف ایجاد اعتماد بنفس بین آنها وداوران شروع کردند و داوران مناسب که حضور آنها در روانشناسی ضروری بود و می خواستند جذب این فکر، تکنیک ها و فضاها برای پیشرفت برنامه های روانشناسی  مطمئن نمایند. درهمان زمان روانشناسان دوکلید راهنما دیگر ازجنبه های آموزشی را معرفی کردند:
۱- کمک کردن به داوران که خودشان را با شرایط جدید وفق بدهند در خصوص اینکه اقامت آنها در یک هتل برای مدت ۳۰تا۴۵روز پی درپی، به اضافه اینکه درشرایط جدید زندگی عادت کنند و  آنها تمرکزخودراحفظ کنند و انگیزه و اعتماد بنفس درتوانایی های آنها در تمام اوقات را جستجو کنند.
۲- پیشرفت سازگاری داوران در مسابقات بوسیله حاضر بودن درتمرینات تکنیکی که قادر می کرد آنها از عهده این فشارها برآیند وانتظارموفقیت و کنترل دلواپسی آنها وباور قدرت ارزش شخصی و ورزشی آنها بود.

هدف این کار
آموزشهای روانشناسی در دو زمینه قابل تفاوت و واضح مشخص شده بود ، قبل و درخلال مسابقات: مرحل اول در آغاز مسابقات و افتتاحیه شروع شد و بیشتر گروه منظم کاری مثل قسمتی از یک برنامه روزانه از آمادگی عمومی فعالیتها لحاظ کرد.
فصل دوم از کروه کاری که بعداز جام جهانی پایان پذیرفت شرکت کردند و در تیم های مختلف از داورانی که انتخاب شده بودند ، با روانشناسان هم درشروع کارآنها برای مسابقات وهم برای برگشت آنها همکاری می کردند.
درهمان زمان ، یک همکاری درمیان مشاوره های شخصی ترتیب داده شد و همچنین دراشاره با تیم روانشناسی یا اشاره به منحصربفرد بودن شخصیت داوران هدایت شد. این مشاوره ها در مقیاس وسیعی منتشر شد.

پیشرفت برنامه ها
۱- جلسات گروهی
جلسات گروهی در شروع مسابقات برگزار شد، که موارد اشاره شده بالا شامل موارد زیربود:
الف – تشکیل دوگروه جداگانه بر طبق زبان آنها الویت با انگلیسی یا اسپانیایی
ب – معرفی موضوعات سمعی – بصری مرتبط با رویدادهای ورزشی
پ – تمرینات روزانه در تالار
ت – افتتاح و مشارکت بر روشهای اساسی

جلسات گروهی با موارد زیر پوشش داده شد:
الف – کنار آمدن با استرس
ب – سازگاری تمرکز و نیازهای مسابقات
پ – استراحت و تجسم
ت – عزیمت کردن قبل و در خلال مسابقات
ث – جلسات تمرینی روی زمین فوتبال
ج – آمادگی برای شروع مسابقات

۲- گروه کار
موارد اشاره شده بالا ، این بخش شامل حمایت از تیم های داوری هم درروز قبل از قضاوت مسابقه و روز بعد از آن. این از موارد زیر تشکیل شده بود قبل از مسابقه:
۱-آغاز مشاوره ۲- جلسات تمرینی قبل از مسابقه ۳ – اتمام جلسه
پس از مسابقه :
الف – تشخیص خود داور ۱- قدرت ۲- ضعف ۳- طرح پیشنهادی برای پیشرفت
ب- جلسات تمرینی پس از مسابقه

۳-      ابزارها
ابزار برنامه های روانشناسی یک سری از وسایل سمعی – بصری برای استفاده در جلسات گروهی مثل وسایل کمکی آماده سازی و برای استفاده شخصی فراهم شده بود. این شامل ضبط صوت دستی بمنظور استراحت و تجسم ، برای سازگاری تمرکز و نیازهای مسابقات و بلافاصله ارزشیابی پس از مسابقه برای اجرای خود داور از طریق ظبط بر روی DVD .

ارزیابی برنامه های روانشناسی
ارزیابی  یک جز اساسی در هربرنامه آموزشی است. این برای اندازه گیری اینکه چه مقدار درشروع مشاهده شد استفاده گردید و بدست می آورد و قادر بود راهها را برای پیشرفت در آینده نشان دهد.
مدلهای اندازه گیری برای برنامه های روانشناسی بر اساس سه راهبرد همگرا تاسیس شده بود:
الف – مشاهده و سنجش انتقادی بوسیله تیم روانشناسی
ب – بازخورد کلامی پس از مسابقه از داوران و ستاد فنی
پ – فعالیت سنجش پرسشنامه
اطلاعات تکمیل شده بازتاب یک درجه بالا قابل توجه  کلی و رضایت شخصی که اهمیت برجسته و سودمند از حوزه های کارشده روی تکنیک تمرین شده بود.
داوران توضیح دادند که تمرینات روحی – روانی و مواد استفاده شده بی نهایت با نیاز آنها مناسب بود. در نظر آنها جلسات تمرینی کمک کرد که آنها واقعا” به چه چیزی نیاز دارند را بدست آورند.
کیفیت مطلوب روحی برای اجرا و عملکرد آنها در زمین مسابقه بود برای مثال آرامش – تمرکز و اعتماد بنفس.
به اضافه اینکه گرد آوری اطلاعات غیر رسمی کار تیم روانشناسی و تکنیک های استفاده شده بطور رسمی ارزشیابی شد و ازمیان پرسشنامه ها که بی نام بوسیله تمام تیم های داوری پرشده بود نمره های پرسشنامه ازهر حوزه های تمرینی سودمند بود و روی یک مقیاس (۱ که مفید نبود) تا (۱۰ خیلی مفید).

یافته های خیلی مهم از پرسشنامه ها بشرح زیر بود
الف – برنامه های کلی دریافت شده از معدل درجه بندی از ۱/۸ یک سطح کلی رضایت را نشان می داد.
ب- معدل درجه بندی از همه بخش های ارزیابی بیشتر از ۵/۷، بنابراین هرواحد از حوزه از برنامه های پذیرفته شده را نشان می داد تمام موارد، برنامه های مناسب و مفید  را تائید می کرد.
پ- بالاترین معدل ( ۶۲/۸) نیازبه ابقاء کردن برنامه از این نوع در برنامه های آماده سازی در آینده را ارجاع می کرد.
ت – این نتیجه ها نشان داد یک درخواست کلی وعمومی به آماده سازی روانشناسی درزمان های کوتاه ، موقعی که داوران با هم در خلال مسابقات هستند، محدود نیست. مثل جنبه های دیگر آماده سازی در دوره های بلند مدت .

1 thought on “علم روانشناسی چگونه به داوران کمک می کند؟

  1. با سلام . دوست دارم در باره روانشناسی و موفقیت یک کمک داور در هنگام بازی اطلاعاتی داشته باشم خوشحال می شوم با شما در ارتباط باشم .در ضمن بابت مطالبی که در سایت گذاشتین دستتونم درد نکنه .با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.