متن کامل منشور اخلاقی

ماده ۱ تعاریف:
مقدمه: توپ، تور، دروازه، لباس ورزشی و تمام چیزهائی که در یک بازی فوتبال به کار می روند و نیز حرکات، مقررات و اصطلاحات خاص این بازی عنصر فرهنگی به شمار میروند. بازی فوتبال یک مجموعه فرهنگی است که از مجموع این عناصر ساخته شده و حفظ این مجموعه نیز بخشی از یک نظام روابط اجتماعی سازمان یافته و بزرگتری است که آن را به نام نهاد تفریحی و … فوتبال می شناسیم.
هدف:
اعتلا، عمق و گسترش دادن معرفت و استوار کردن ارزشهای انسانی و اسلامی در اندیشه، عمل و تقویت فضائل اخلاقی و برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و گروهی و اجتماعی و فرهنگ سازی و تولید فرهنگی و ارائه فرهنگ ایرانی و اسلامی با اهتمام جدی به منش و روش ایرانیان و بهره گیری از آن، سالم سازی فضاسازی فرهنگی محیطی با اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر، تقویت وحدت هویت ملی جوانان مناسب با آرمانهای ایران اسلامی با توجه به مقتضیات دوره جوانی ضمن بهره وری از توانائیهای آنان، عمق بخشیدن به روحیه برادری و اخوت و تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن ملت از همدلی، توانایی و تقویت امنیت و اقتدار ملی و کمک به توسعه نظم و امنیت عمومی در ورزشگاهها و بالتبع خارج از آن از اهداف فراگیر و قابل توسعه در وظایف اهالی فوتبال و متولیان این ورزش مهم و فراگیر و مورد علاقه اقشار میلیونی جوانان کشور بوده که باید زمینه بسط و گسترش فوتبال ایرانی به عنوان بستر مناسب رشد و ارتقاء فرهنگ عمومی و اخلاقی رفتاری را به وجود آورند. 

و …

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ماده ۱ تعاریف:
مقدمه: توپ، تور، دروازه، لباس ورزشی و تمام چیزهائی که در یک بازی فوتبال به کار می روند و نیز حرکات، مقررات و اصطلاحات خاص این بازی عنصر فرهنگی به شمار میروند. بازی فوتبال یک مجموعه فرهنگی است که از مجموع این عناصر ساخته شده و حفظ این مجموعه نیز بخشی از یک نظام روابط اجتماعی سازمان یافته و بزرگتری است که آن را به نام نهاد تفریحی و … فوتبال می شناسیم.
هدف:
اعتلا، عمق و گسترش دادن معرفت و استوار کردن ارزشهای انسانی و اسلامی در اندیشه، عمل و تقویت فضائل اخلاقی و برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و گروهی و اجتماعی و فرهنگ سازی و تولید فرهنگی و ارائه فرهنگ ایرانی و اسلامی با اهتمام جدی به منش و روش ایرانیان و بهره گیری از آن، سالم سازی فضاسازی فرهنگی محیطی با اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر، تقویت وحدت هویت ملی جوانان مناسب با آرمانهای ایران اسلامی با توجه به مقتضیات دوره جوانی ضمن بهره وری از توانائیهای آنان، عمق بخشیدن به روحیه برادری و اخوت و تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن ملت از همدلی، توانایی و تقویت امنیت و اقتدار ملی و کمک به توسعه نظم و امنیت عمومی در ورزشگاهها و بالتبع خارج از آن از اهداف فراگیر و قابل توسعه در وظایف اهالی فوتبال و متولیان این ورزش مهم و فراگیر و مورد علاقه اقشار میلیونی جوانان کشور بوده که باید زمینه بسط و گسترش فوتبال ایرانی به عنوان بستر مناسب رشد و ارتقاء فرهنگ عمومی و اخلاقی رفتاری را به وجود آورند.
موضوع:
ماده ۲: این آئیننامه به عنوان منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران نامیده میشود.
هدف:
هدف از این آئیننامه اتفاق نظر در تعریف فرهنگ و ایجاد زمینه لازم برای بسط و گسترش فرهنگ غنی اسلامی ایرانی در ورزش پرطرفدار فوتبال با همکاری و تعامل اهالی فوتبال خواهد بود.
ماده ۳ شمول:
تمامی کسانی که در حوزه فوتبال نقشی را به عهده دارند مشمول این آئیننامه خواهند بود.
ماده ۴ مستندات:
این آئیننامه براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(فصل بند ) و ماده۵۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران منطبق با فرهنگ غنی اخلاقی و رفتاری اسلامی ایران و با رعایت و انطباق با اصول و مواد مطروحه مندرج درآئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، تهیه، تدوین، طرح، تصویب و جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده ۵: حوزه کاربرد افراد حقیقی و حقوقی مشمول:
۱- هیئتهای فوتبال و زیر مجموعه
۲- باشگاهها
۳- مقامات رسمی تیمها
۴- تیم اجرایی مسابقه(مقامات رسمی مسابقه)
۵- بازیکنان
۶- داوران
۷- هر فرد و سازمانی که از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، کمیته اجرایی مسابقات، هیئتهای استانی و محلی برای برگزاری مسابقات جهت انجام مسئولیتی منصوب شده باشند.
۸- تماشاگران و هواداران
۹- گروه رسانه ها و خبرنگاران مرتبط با محیط های فوتبال
ماده ۶ حوزه کاربرد- زمان:
این آئین نامه مربوط به تمام وقایع و حوادثی است که در طول فصل برگزاری مسابقات در اردوهای آمادگی، تمرینات، در روز برگزاری مسابقه و در درون استادیوم ورزشی(مکان فنی مسابقه) و بیرون از آن (تماشاگران وبازیکنان، مربیان، مدیران و گروه سرپرستی) تا زمان تخلیه استادیوم و رفتار اخلاقی گروه فوتبال باشگاه در محیط باشگاه، اردو، تمرین و … میباشد.
ماده ۷-مسئولیت اجرا:
تمام کسانی که در جریان فوتبال موضوعیتی دارند در بسط و گسترش و اجرای مفاد این منشور مسئولیت حقوقی داشته و در قبال آن موظف میباشند.
الف/ در فدراسیون با ستادی متشکل از مسئولین(سازمان لیگ، کمیته های مسابقات، فوتسال، انجمن فوتبال بانوان، فوتبال ساحلی، کمیته نظارت، معاونت فرهنگی، کمیته امنیتی و حراست) با مسئولیت نایب رئیس دوم فدراسیون موظف به ابلاغ، پیگیری، اجراء و کنترل و نظارت بر اجرای این منشور را عهده دار میباشند.
مسئول کمیته فرهنگی و توسعه بازیهای جوانمردانه سازمان لیگ دبیر این ستاد بوده و وظیفه پیگیری مصوبات را عهده دار میباشد.
ب/ در استانها و مناطق هیئتهای استانی و محلی نظارت بر حسن اجرا در کمیته ای مرکب از مسئولین ذیربط(کمیته های فرهنگی، انضباطی، حراست، دبیر هیئت) با مسئولیت رئیس هیئت استان و شهر مراتب طولی اعمال خواهد شد.((دبیر کمیته پیگیری مسئول بخش فرهنگی هیئت مربوطه خواهد بود))
ج/ در باشگاهها با توجه به وظایف مدیران محترم باشگاهها ورزشی کمیته ای مرکب از مدیرعامل محترم باشگاه، مسئول کمیته های فرهنگی، انضباطی، مدیر و سرپرست تیم فوتبال، سرمربی تیم فوتبال رده سنی مربوطه پیگیری، اجرا و کنترل نظارت بر اجرای این منشور را عهده دار میباشند. مسئول واحد فرهنگی باشگاه مربوطه دبیری کمیته فوق را عهده دار میباشند.
ماده- ۸:
وظیفه اصلی هماهنگی در اجرای مفاد این منشور در باشگاهها متوجه شخص مدیرعامل باشگاه و مؤسسه فرهنگی ورزشی بوده و این مقام متولی اصلی اجرای مفاد این منشور بوده و تطبیق اخلاق رفتاری گروه فوتبال آن باشگاه مسئولیت مستقیم مدیرعامل میباشد. کمیته فرهنگی به عنوان ارگان اجرایی همکار آن مقام محترم خواهد بود. لذا مسئولیت آموزش و توجیه گروه فوتبال آن باشگاه، ایجاد کمیته فرهنگی و توسعه بازیهای جوانمردانه، ایجاد و ساماندهی کانون هواداران، هماهنگی و نظارت بر اجراء و کنترل مفاد منشور از اهم وظایف مدیرعامل محترم باشگاه خواهد بود.
۱/۸: بعد از مدیرعامل باشگاه مسئولیت هماهنگی، تطبیق و اجرای آئین نامه رفتاری و اخلاقی به عهده سرپرست تیم فوتبال باشگاه بوده و مسئولیت ناشی از عدم پیگیری متوجه سرپرست تیم خواهد بود( توجیه بازیکنان و مربیان، امضا منشور و تحویل آن به مقامات ذیصلاح و هماهنگی اجرای دقیق مفاد منشور از اهم وظایف سرپرست محترم خواهد بود)
۲/۸: سرپرست معرفی شده در هرفصل مسابقات لیگ به عنوان مدیر نیمکت مسئول مستقیم تیم فوتبال در استادیوم شناخته شده و مسئولیت اجرای آئین نامه را در مورد مربیان، بازیکنان اصلی و ذخیره و مقامات رسمی تیم در استادیوم به عهده خواهد داشت.
ماده ۹:
گروه مربیان به عنوان تأثیرگذارترین گروه در ایجاد زمینه لازم برای اجرای منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال شناخته شده و مدنظر و مسولیتهای ذیل متوجه آنان میباشد:
۹/۱: ایجاد زمینه لازم و مناسب جهت توجیه بازیکنان نسبت به مفاد منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال
۹/۲: همکاری در اجرا و رعایت مفاد منشور با مبادی ذیربط(مدیران باشگاه، تیم اجرایی مسابقه، هیئتهای فوتبال، سازمان لیگ و فدراسیون)
۹/۳: تشویق بازیکنان برتر اخلاقی و ایجاد زمینه رشد و ارتقاء فنی و تعامل رفتاری
۹/۴: تذکر و توجیه، برخورد ارشادی با بازیکنانی که نسبت به اجرای مفاد منشور تعامل لازم را ندارند.( در صورت لزوم تنبیه آنان)
۹/۵: همکاری با مقامات رسمی تیم(مدیر و سرپرست، پزشک، تدارکات، مربی و مسئول فرهنگی و کانون هواداران باشگاه) در بسط و گسترش منشور اخلاقی و ایجاد زمینه لازم برای تعامل و همکاری متناسب.
۹/۶: همکاری با تیم اجرایی مسابقه(کمیته اجرایی مسابقه، نماینده فدراسیون، ناظرین، داوران، روابط عمومی،بخش رسانه ها در چارچوب وظایف محوله قانونی)
۹/۷: احترام متقابل نسبت به مقامات رسمی، بازیکنان سایر تیمها و باشگاهها، هواداران خودی و رقیب.
ماده ۱۰:
هرگاه مربی و یا گروه مربیان به بازیکن خاطی تیم خودی در حین مسابقه، قبل و بعد از آن تذکر لازم را نداده و یا نسبت به جنجال و بی احترامی وی به بازیکنان تیم مقابل، داوران، تیم اجرایی مسابقه، هواداران و مقامات رسمی تیم مقابل بی تفاوت بوده به نحوی که بی توجهی آنان موجبات تجری، تشویق بازیکن مورد نظر را فراهم آورد برابر یکی از بندهای الف،ب،د،ه،و،ج ماده۳۳ آئین نامه انضباطی برخورد قانونی خواهد شد.
تذکر ۱:
رعایت عملی اصول اخلاقی و رفتاری در منشور شامل رفتارهای گروه مربیان نیز بوده و علاوه بر مراعات در حوزه عملکرد فردی مسئولیت همکاری در کنترل و نظارت منشور در مورد بازیکنان را نیز عهده دار میباشد.
تذکر ۲: عدم رعایت منشور توسط گروه مربیان موجب سلب مسئولیت از گروه مدیران و بالعکس نخواهد بود.
ماده ۱۱:
عدم رعایت شئونات اخلاقی و رفتاری توسط گروه مربیان، عدم همکاری در اجرای مفاد منشور، در حوزه عملکرد فردی و بازیکنان تیم به علاوه هرگونه اظهار نظر منفی و نیز ابراز و نشر مطالب خلاف واقع و موهن و اکاذیب در رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی علیه تیم اجرایی مسابقه(مقامات رسمی مسابقه) و تیم داوری، مسئولین و سایر دست اندرکاران دارای مجازاتهای ماده ۴۷ آئین نامه انضباطی خواهد بود و در صورت تکرار وشیوع (حداکثر ۴ بار در فصل مسابقات) کارت حضور در مسابقات فرد خاطی ضبط و مجوز مربیگری وی در حوزه فوتبال حداقل به مدت نیم فصل آتی تمدید نشده و صادر نخواهد شد.
ماده ۱۲:
صدور و تمدید کارت مربیگری هر فصل برای مربیان و کارت حضور در مسابقات و سایر مقامات رسمی تیمها بعد از بررسی عملکرد رفتاری و اخلاقی و استعلام از مبادی ذیربط ذیصلاح ممکن خواهد بود. در صورت کسب امتیازات منفی تمدید و صادر نخواهد شد. تذکر:گروه مربیان موظفند ضمن مطالعه دقیق منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران اسلامی نسبت به تکمیل مرامنامه اخلاقی و امضاء آن در ۳ نسخه اقدام نمایند. (مرامنامه در ۳ نسخه امضاء و ضمیمه قرارداد فرد به ترتیب در باشگاه، سازمان لیگ و مسابقات و نزد فرد متعهد نگهداری میشود.
ماده ۱۳:
از آنجائیکه بازیکنان به عنوان افراد حقیقی الگوی رفتاری و فرهنگی جوانان، نوجوانان و بخش وسیعی از جامعه هستند در موارد ذیل برای بازیکنان فوتبال(گروه بازیکنان و تیم حاضر در مسابقات لیگ) رعایت مفاد منشور اخلاقی و رفتاری الزامی میباشد:
۱۳/۱- از شروع قرارداد بازیکن با باشگاه و ثبت آن در فدراسیون و هیئتهای استانها و محلی رعایت منشور اخلاقی و رفتاری برای بازیکنان الزامی میباشد.
۱۳/۲- هربازیکن نسبت به رعایت منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران اسلامی مسئولیت مستقیم داشته و مسئولیت مقامات رسمی تیمها نافی مسئولیت بازیکن نبوده و نسبت به عملکرد اخلاقی و رفتاری در حوزه فوتبال جوابگو خواهد بود.
۱۳/۳- رعایت شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه ایران اسلامی در چارچوب حقوق شهروندی جزء وظایف بازیکنان و مراعات آن الزامی است.
۱۳/۴- کلیه بازیکنان موظفند ضمن مطالعه دقیق منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران اسلامی، نسبت به تکمیل مرامنامه منشور اقدام نمایند.
تذکر: مرامنامه در ۳ نسخه به ترتیب ضمیمه قرارداد فرد در باشگاه مربوطه، هیئت استان و محل یا سازمان لیگ(کمیته مسابقات) و نزد فرد متعهد(بازیکن) نگهداری میشود.
ماده ۱۴:
بازیکن موظف است:
۱۴/۱- بابازیکن هم باشگاهی، مربیان، سرپرست و مدیر تیم، پزشک، تدارکات رفتار مناسب و شایسته و احترام انگیز داشته باشد.
۱۴/۲- باتیم اجرایی مسابقه- مقامات رسمی مسابقه- ( داوران، ناظر، کمیته اجرایی و سایر عوامل دست اندرکار رفتار مناسب و شایسته و احترام انگیز داشته باشد.
۱۴/۳- بابازیکنان، مربیان، مقامات رسمی، هواداران باشگاه حریف رفتار مناسب و شایسته و احترم انگیز داشته باشد.
۱۴/۴- باگروه هواداران خودی و تماشاگران برخورد مناسب، سالم، متناسب و احترام انگیز داشته و از هرگونه بی احترامی و توهین(قولی، رفتاری، حرکت دست و پا و…) خودداری نماید.
۱۴/۵- باگروه رسانه ها، خبرنگاران برخورد محترمانه و احترام انگیز همراه با تعامل در چارچوب (آئیننامه مصوب مصاحبه مطبوعاتی و رسانه ای) داشته باشد.
۱۴/۶- در محیط بیرون از ورزشگاه (محل تمرین، اردو، مسابقه دوستانه و …) همه موارد فوق را رعایت نموده و برآن تأکید داشته باشد.
۱۴/۷- بامطالعه دقیق قوانین اجرایی مسابقات، آئین نامه نقل و انتقالات، قوانین داوری، منشور اخلاقی و رفتاری، آئیننامه انضباطی و ضمایم و سایر موارد به خوبی توجیه شده و سطح آگاهی خود را ارتقاء بخشد و در جلسات و مراسمات آموزشی و توجیهی اخلاقی و رفتاری (باشگاه) حضور جدی و مؤثر و مستمر داشته باشند.
۱۴/۸- به شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و فرهنگ و اخلاقی عمومی جامعه ملتزم بوده و رعایت آن را از اهم وظایف خود تلقی و عملاً به آن پایبند باشد.
تذکر: در صورت ارتکاب جرایم اخلاقی و رفتاری خارج از حوزه فوتبال و اثبات مجرمیت در ارتکاب بزه اخلاقی و صدور رأِی محاکم صالحه بازیکن از حضور در فصل مسابقات منع و کارت حضور در مسابقات وی ضبط خواهد شد و خسارت وارده به باشگاه نیز از وی مسترد خواهد گردید.
۱۴/۹- به ملیت، مذهب، نژاد، زبان بازیکنان و مربیان، داوران و سایرین احترام گذاشته و در چارچوب قوانین و اصول فنی مسابقه فوتبال منصفانه و بازی جوانمردانه رقابت نماید.
۱۴/۱۰- از مصرف مواد انرژی زا و سایر موادی که مغایرت با با مصوبات و قوانین ابلاغی AFC- FIFA و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران داشته مطلقاً امتناع و در صورت مشاهده تخلف ازسایرین به مقامات ذیصلاح باشگاه مربوطه اطلاع دهد.
۱۴/۱۱- با رعایت فرهنگ اخلاقی جامعه در چارچوب منشور اخلاقی و رفتاری:
الف- نسبت به مدل لباس از پوشیدن لباسهای جلف، تنگ، بدن نما و مارک دار اجنبی با تبلیغات خلاف عرف و اخلاق که در شأن ورزشکار قهرمان و الگوی برتر نیستند جداً خودداری نماید.
ب: نسبت به مدل قیافه( موی سر و محاسن) از ارائه مدلهای آرایشی بیگانه و اجنبی غیرمتناسب با شئونات فرهنگی جامعه که موجب ترویج و بسط گسترش فرهنگ اجنبی و بیگانه میشود جداً خودداری نماید.
ج- همراه داشتن زیور آلات گردنبند، گوشواره، انگشتر، قاب سر(تل و …) در مسابقات ممنوع میباشد.
تذکر۱: باشگاهها موظفند نسبت به تهیه لباس فرم بازیکنان برای اقامت در هتل، اردو و هنگام مسافرت بارعایت فرهنگ عمومی جامعه ایران اسلامی اقدام نمایند( البسه ورزشی برابر آئیننامه مربوطه و در چارچوب حق رایت باشگاه خواهد بود)
تذکر ۲: بازیکنان مجازند مدل قیافه(ایرانی متناسب با فرهنگ عمومی و غنی جامعه ایران اسلامی) را ارائه نمایند.
تذکر ۳: بازیکنان و مربیان خارجی باید در چارچوب فرهنگ عمومی توجیه شده و از ارائه مدلهای نامتناسب و نا همگون خودداری نمایند.
تبصره- کسب امتیازی مثبت در مجموعه عملکرد رفتاری و اخلاقی در طول هفته، ماه، نیم فصل، فصل مسابقات مستوجب تشویقات فرد بازیکن براساس ماده۷۳، ۷۴ آئین نامه انضباطی خواهد شد.
تذکر۴: کلیه مدیران باشگاهها متعهد میشوند مربیان و بازیکنان متخلفی را که در چارچوب منشور اخلاقی دچار محکومیت شده اند بعد از استعلام از مبادی ذیربط و تأئید سوابق اخلاقی به کار بگیرند.
گروه تماشاگران:
ماده ۱۵- هرباشگاه موظف است نسبت به تأسیس، ثبت و فعال سازی کانون هواداران باشگاه و تیم در چارچوب آئین نامه مصوب اقدام نماید.
۱۵/۱- کانون هواداران هرباشگاه موظف است نسبت به:
الف- ثبت نام و عضوگیری باتعیین هویت و ثبت مشخصات( نام و آدرس هر فرد و…)
ب- تهیه جزوات آموزشی و توجیهی
ج- برگزاری جلسات آموزشی مبنی بر(چگونگی تشویق، استفاده صحیح از ابزارآلات مجاز تشویق در استادیوم(حین مسابقه)، فراگیری شعار و سرودهای مرتبط با تیم مبتنی بر تشویق تیم خودی بدون اهانت به سایرین، احترام به بازیکنان خودی و حریف، مقامات رسمی تیم خودی و حریف و مقامات رسمی مسابقه، نحوه ورود و خروج به استادیوم، نحوه استفاده از امکانات استادیوم، نحوه استقرار در سکوهای تماشاگران، آموزش کمکهای اولیه و امداد و نجات، تعامل و همکاری با عوامل انتظامی و تأمینی، نحوه استفاده از سرویسهای ترابری…
د- برگزاری مراسم و اردوهای تفریحی و آموزشی با تعامل و همکاری فیمابین هوادار و کانون و باشگاه
۱۵/۲- کانون هواداران باشگاه و باشگاه در مورد عملکرد رفتاری هواداران در حین برگزاری مسابقه و قبل و بعد از آن در محیط استادیوم و مرتبط با ورزشگاه مسئولیت داشته و در صورت بروز رفتارهای غیرمناسب رفتاری و اخلاقی برابر ماده ۷۱ فصل یازدهم آئین نامه انضباطی رفتار خواهد شد.
۱۵/۳- عملکرد مناسب و شایسته هواداران و کانون هواداران و رعایت منشور اخلاقی و رفتاری مستوجب تشویق کانوان هواداران باشگاه برابر ماده ۷۳ آئین نامه انضباطی گردیده و کمیته فرهنگی موظف است مراتب را به سازمان لیگ فدراسیون، باشگاه مربوطه و سایر مبادی ذیربط اعلام و پاداش نقدی نیز به کانون هواداران باشگاه اختصاص داده شود.
۱۵/۴- هواداران و تماشاگران در حوزه عملکرد فردی مسئولیت مستقیم داشته و در قبال رفتار و اعمال و گفتار فردی خود مسئول و جوابگو خواهند بود. بنابراین موظفند:
الف- هر هوادار نسبت به رعایت منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران اسلامی مسئولیت مستقیم داشته و مسئولیت مقامات رسمی تیمها نافی مسئولیت هوادار نبوده و نسبت به عملکرد اخلاقی و رفتاری خود در حوزه فوتبال (داخل و خارج از باشگاه و در حین تمرین و مسابقه و قبل و بعد از آن در داخل و خارج ورزشگاه) جوابگو خواهد بود.
ب- با کانون هواداران باشگاه مربوطه همکاری و نسبت به رعایت مقررات ابلاغی باشگاه اهتمام و تعامل جدی داشته باشد.
ج- نسبت به یادگیری و آموزش و توجیه مقررات و قوانین حضور در محل باشگاه، اردو، تمرین، مسابقات دوستانه رسمی و مسابقات سراسری لیگ های داخلی و بین المللی اقدام نماید.
د- مشخصات فردی(ابراز و احراز هویت) خود را برابر فرمهای درخواستی کانون هواداران برابر مدارک رسمی اعلام نماید.
۱۵/۵- هوادار موظف است نسبت به بازیکن تیم خودی و سایر مقامات رسمی تیم(مدیران باشگاه، مدیر تیم، سرپرست، پزشک، تدارکات، گروه مربیان و سایر عوامل ذیربط) رفتار مناسب و شایسته و احترام انگیز داشته و از هرگونه اظهار نظر، شعار دادن، به کاربردن الفاظ نامناسب و توهین آمیز، رفتار نامناسب و ناشایست همراه با توهین، هجوم یا سعی برای ورود به زمین تمرین یا مسابقه و یا رختکن، پرتاب ترقه و مواد آتش زا و دیگر اشیاء به داخل زمین، سردادن شعارهای نژاد پرستانه، ضداخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی و اجتماعی خودداری نماید.
هوادار موظف است نسبت به بازیکنان تیم حریف و سایر مقامات رسمی تیم حریف، مقامات رسمی مسابقه( داور، کمک داوران، داور چهارم، نماینده فدراسیون، نماینده ویژه، نماینده هیئت محلی، گروه پزشکی، ناظر مسابقه، ناظر داوری، مقامات امنیتی و هر شخصی که مسئولیتی در ارتباط با مسابقه به وی تفویض شده رفتار شایسته و احترام انگیز داشته و از هرگونه رفتار فردی که موجب بی احترامی به آنان باشد جداً پرهیز و اجتناب نماید.
۱۵/۶- هوادار موظف است ضمن رعایت نظم و انضباط در بدو ورود به محیط عمومی ورزشگاه با عوامل اجرایی مسابقه (کنترل بلیط، در ارائه و نشان دادن مجوز ورود به استادیوم (کارت، بلیط و …)) با سایر عوامل انتظامی و تأمینی و پلیس هواداران و سرگروه‌های سکوهای تماشاگری در نحوه استقرار(محل نشستن و ایستادن) همکاری نموده و از آوردن اشیاء ممنوعه و خطر آفرین و پرچم و علامات غیر مجاز و ابزار تشویق غیرمجاز به محوطه ورزشگاه خودداری نماید.
تذکر: کانون هواداران باشگاه موظف است ابزارهای تشویقی مجاز تهیه و در اختیار هواداران قرار دهد.
۱۵/۷- در هنگام تشویق تیم خودی در چارچوب مقررات کانون هواداران رفتار نموده و از اظهار شعارهای موهن، نژاد پرستانه، قومیت گرائی، خلاف اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی جداً اجتناب نموده و از ابراز این قبیل شعارها و رفتارها توسط سایر تماشاگران نیز جلوگیری نموده و در صورت ابراز به آنان تذکر و در صورت عدم همکاری فرد خاطی را به سرگروه سکوی تماشاگری یا پلیس هواداران معرفی نماید.
۱۵/۸- در حفظ امکانات ورزشگاه، صندلی محل استقرار، امکانات بهداشتی، آبخوریها، غرفه های عرضه محصولات خوراکی و … نهایت همکاری را مبذول داشته و از آسیب رساندن به امکانات توسط افراد خاطی در صورت امکان ممانعت به عمل آورد.
۱۵/۹- باعنایت به اینکه هر تماشاگر مسئول اعمال و رفتار فردی خود می‌باشد در صورت آسیب رساندن به افراد یا امکانات و شناسایی شدن(توسط سرگروه‌ها، پلیس هواداران، عوامل انتظامی و تأمینی، دوربینهای مدار بسته و سایر امکانات و افراد …) تأمین خسارت وارده به عهده فرد خاطی بوده و حسب مورد فرد متخلف از ۳ ماه تا دوسال برابر ماده ۷۲ از ورود به استادیوم محروم و تماشاگر متخلف مکلف به جبران خسارت نیز خواهد بود.
۱۵/۱۰- عملکرد و ابراز رفتار شایسته هواداران در تمامی زمینه های رفتاری مستوجب تشویق برابر ماده ۷۳ شده و چگونگی تشویق توسط کمیته فرهنگی، توسعه بازیهای جوانمردانه به سازمان لیگ پیشنهاد و اعمال خواهد شد.
ماده ۱۶- مقامات رسمی مسابقه
مقامات رسمی شامل( سرپرست مسابقه به عنوان مسئول سازمان لیگ و کمیته مسابقات فوتبال و فوتسال، نماینده اعزامی سازمان لیگ، نماینده فدراسیون، نماینده ویژه، نماینده هیئت محلی، ناظر مسابقه، ناظر داوری، مقامات امنیتی، گروه پزشکی، داور، کمک داوران، داور چهارم) در اجرای مفاد منشور اخلاقی و رفتاری مسئولیت حقوقی داشته و در قبال اجرای آن موظف و در حوزه عملکرد رفتاری و فردی مسئولیت حقیقی داشته و مسئولیت اعمال فردی و رفتاری اخلاقی شخصی خودشان متوجه آنان میباشد.
۱۶/۱- سرپرست مسابقه موظف است در حین برگزاری جلسه رسمی هماهنگی(بند ۷، شرح وظایف مسئول برگزاری مسابقه) وظایف سرپرست تیم در قبال عملکرد اخلاقی و رفتاری (مقامات رسمی تیم و بازیکنان و هواداران تیم منتسب را) به سرپرست هر دو تیم متذکر و یادآوری و به عنوان یک بند مستقل در صورتجلسه تنظیم و ضمن تأکید به امضاء اعضاء ذیربط برساند.
۱۶/۲- سرپرست مسابقه موظف است ضمن تعیین هویت و کنترل لیست اسامی با بازیکنان در صورت مشاهده مدل قیافه غیر متناسب و غیر معمول(بندب-۱۴/۱۱ منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال) از سوی یک بازیکن موضوع را شفاهاً به سرپرست تیم تذکر و در صورت عدم اصلاح و عدم تأمین نظر وی، سرپرست مسابقه موظف است موضوع را کتباً به سازمان لیگ و کمیته مسابقات فوتبال و فوتسال گزارش نماید. سایر مقامات اداری تیم فوتبال حاضر برروی نیمکت ذخیره نیز مشمول بند ۱۶-۲ خواهند بود.
۱۶/۳- سرپرست تیم موظف است با سرپرست مسابقه(مسئول برگزاری) در اجرای مفاد منشور اخلاقی و رفتاری همکاری نموده و در صورت تخلف و عدم همکاری برابر ماده ۳۳ اعمال قانون خواهد شد.
۱۶/۴- سازمان لیگ و کمیته مسابقات فوتبال و فوتسال موظف است موضوع گزارش سرپرست مسابقه در مورد عدم رعایت منشور اخلاقی و رفتاری را به صورت آنی به طور کتبی (تذکر کتبی) به باشگاه ابلاغ نماید و رونوشت تذکر را جهت پیگیری به کمیته فرهنگی و توسعه بازیهای جوانمردانه ارجاع نماید.
۱۶/۵- مدیرعامل محترم باشگاه موظف است به محض اعلام وصول تذکر کتبی سازمان لیگ نسبت به ایجاد زمینه و اصلاح رفتاری بازیکن مورد نظربا دعوت بازیکن به کمیته مربوطه اقدام نماید.
۱۶/۶- در صورت عدم توجه و اصرار بر تخلف بازیکن یا سایر بازیکنان و عدم انطباق(با بند ب ۱۴-۱۱) منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال در مسابقه آینده تیم باشگاه مربوطه از حضور بازیکن خاطی ممانعت و بازیکن و سرپرست تیم ضمن توبیخ کتبی برابر ماده ۳۳ اعمال قانون خواهند شد.
۱۶/۷- بازیکن، سرپرست، مربی و مدیر باشگاهی که نسبت به اعمال تذکر اقدام نمایند حسب ماده ۷۳ و ۷۴ در مسابقه آینده مورد تشویق قرار خواهند گرفت. فرآیند تشویق توسط بازیهای جوانمردانه پیگیری و اعمال خواهد شد.
۱۶/۸- ناظر مسابقه موظف است نسبت به کنترل اجرای مفاد منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال توسط مقامات رسمی فدراسیون، مقامات اداری تیم و باشگاه و بازیکنان نظارت نموده و موارد حسن اجراء و عدم اجراء توسط مجموعه عوامل را به طور کتبی در جدول مربوطه ثبت و به سازمان لیگ گزارش نماید.
۱۶/۹- علاوه بر مقامات رسمی مسابقه ناظری ویژه در محیط استادیوم بر فرآیند اجرا و اعمال مفاد منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال توسط سایر عوامل نظارت داشته و موارد حسن اجراء و عدم اجراء را به طور مکتوب به سازمان لیگ و فدراسیون گزارش خواهد نمود.
۱۶/۱۰- چنانچه تخلفی از دید سرپرست مسابقه یا ناظر پنهان و به طرق دیگری توسط تصاویر دوربین های موجود در استادیوم در پخش مستقیم و غیرمستقیم تلویزیونی ثبت شود به عنوان سند معتبر مورد استفاده و قابل پیگیری خواهد بود.
ماده ۱۷:
چنانچه مقامات رسمی باشگاهها اعم از مدیرعامل و مقامات اداری تیم(سرپرست، تدارکات، پزشکان، مربیان و بازیکنان) از نحوه رفتار و عملکرد اخلاقی و رفتاری مقامات رسمی مسابقه(سرپرست، مسئول، ناظر مسابقه، گره داوری، مقامات امنیتی و تأمینی …) اعتراضی داشته مراتب اشکال و اعتراض را به طور کتبی و دقیق و مستند تنظیم در قالب گزارش و یا مکتوب حداکثر به مدت ۴۸ ساعت بعد از مسابقه به صورت کتبی (نامه، نمابر و …) به سازمان لیگ (کمیته فرهنگی و توسعه بازیهای منصفانه) ارسال و کمیته فرهنگی نیز حداکثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به پیگیری، رسیدگی و ارجاع به مبادی ذیربط جهت اخذ تصمیم اقدام و نتیجه اقدام توسط سازمان لیگ و فدراسیون به باشگاه ذیربط و ذینفع اعلام خواهد شد.
ماده ۱۸:
داوران در قبال مفاد منشور اخلاقی و رفتاری در حوزه رفتار فردی مسئولیت شخصی و مستقیم داشته و نسبت به اعمال قوانین داوری به طور منصفانه در چارچوب دستورالعمل کمیته داوران نسبت به همه تیمها اعمال قانون خواهند کرد.
۱۸/۱- تخلفات داوری داوران در چارچوب قوانین مربوطه و توسط کمیته داوران رسیدگی شده و چنانچه در حوزه رفتار فردی در منشور اخلاق تخلفی مرتکب شوند برابر مفاد آئین نامه منشور اخلاقی رسیدگی و به کمیته داوران اعلام خواهد شد.
۱۸/۲- اشتباهات داوری امری اجتناب ناپذیر ولی دقت در داوری کسب آمادگی جسمی و روحی و روانی و به روز بودن داوران لازم و از اهم وظایف داوری، ایجاد امنیت روانی و اعمال قوانین داوری به طور عادلانه و یکسان برای تیمها باید مجدانه مدنظر داوران باشد، چنانچه تیمی، از داوری گروه داوران اعتراض داشته باشد بدون جوسازی و اعتراض مستقیم بازیکن، کاپیتان، بازیکنان، مربیان و سایر اعضاء مراتب اعتراض خود را مکتوب و مستند و محرماته به سازمان لیگ وکمیته مسابقات کشوری و استانی فدراسیون و کمیته داوری در قالب فرمهای مربوطه اعلام و موارد اعتراض توسط مقامات ذیصلاح حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز بررسی و نتیجه اقدام به باشگاه اعلام خواهد شد.
تذکر- محرومیت داوری در چارچوب آئین نامه کمیته داوران اعمال و اعلان آن مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.
۱۸/۳- باهرگونه اعتراض، پرخاشگری و برخورد با تصمیمات داوری(ولو تصمیم اشتباه) از سوی بازیکن، مربی، کادر سرپرستی و اجرائی تیمها به شدت برخورد و علاوه بر جریمه های پیش بینی شده در آئین نامه انضباطی ماده۳۴ و ۳۵ (اعمال توسط داور) معترض مشمول تنبیهات موضوع ماده ۳۳، ۴۱ و ۴۳ آئین نامه انضباطی خواهد شد.
ماده ۱۹:
چنانچه مقامات رسمی مسابقه(فدراسیون، سازمان لیگ و هیئتها) در انجام مسئولیت خود قصور و یا تقصیر نمایند مراتب جهت اتخاذ تصمیم رئیس فدراسیون و هیئت منصفه فدراسیون گزارش میشود تا منطبق با مقررات موضوعه دستور اقدام صادر و اجراء گردد.
ماده ۲۰:
سازمان لیگ، هیئت های فوتبال استانها و کمیته های اجرایی مسابقات موظفند با تدوین و تهیه راه کارهای مناسب بهترین شیوه فروش و ارائه بلیط و خدمات متناسب را به آنان ارائه نمایند.
۲۰/۱- چنانچه متصدیان فروش، کنترل بلیط تخلفی را مرتکب شوند که محرز بوده و مستندات کافی در مورد آن وجود داشته باشد ضمن برخورد اداری در صورت لزوم به مبادی ذیربط قضایی یا انتظامی معرفی خواهند شد.
۲۰/۲- متولیان استادیومهای ورزشی محل برگزاری مسابقات موظفند امکانات رفاهی و بهداشتی متناسب با شأن تماشاگران را تدارک و به آنان ارائه نمایند.
۲۰/۳- چنانچه فرد یا گروهی از تماشاگران نسبت به نحوه بلیط فروشی، کنترل بلیط، رفتار مأموران انتظامی و تأمینی امکانات رفاهی و خدماتی استادیوم محل برگزاری مسابقه اعتراض و شکایتی داشته باشند مراتب به طور مستند و مکتوب به باشگاه مربوطه تقدیم و در صورت لزوم توسط باشگاه به سازمان لیگ و کمیته مسابقات کشوری و استانی ارجاع و پس از بررسی و پیگیری نتیجه اقدام به طور مکتوب حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به باشگاه اعلام و توسط باشگاه به افراد ذینفع در کانون هواداران باشگاه ابلاغ خواهد شد.
۲۰/۴- در صورت بروز تخلف مأموران انتظامی و تأمینی در استادیوم و ثبوت آن مراتب به فرماندهی یگان مربوطه و رده مافوق اعلام و اهمال و کم کاری سیستم خدماتی و اداری ورزشگاه نیز به مدیریت مربوطه اعلام و نتیجه رسیدگی از آنان پیگیری و درخواست خواهد گردید.
ماده ۲۱:
رسانه های ورزشی اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری مکتوب و الکترونیکی نقش ویژه ای در تبلیغ، ترویج، اشاعه و اجراء و کنترل اجرایی و نظارت بر مفاد منشور اخلاقی و رفتاری در فوتبال ایران و تقویت مبانی و توسعه هدفمند آن در اذهان بازیکنان، مربیان، مدیران، داوران، هواداران و سایر اقشار خواهد داشت. آن گروه از خبرنگاران، عکاسان، گزارشگران، تصویربرداران و کارشناسان مطبوعاتی که در محیط های ورزشی فوتبال حضور می یابند بخشی از حوزه فوتبال میباشند و لذا:
۲۱/۱- نسبت به ترویج و تقویت مبانی ارزشی و اخلاقی منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران در جامعه ورزشی فوتبال تلاش نموده و اقدام نمایند.
۲۱/۲- نسبت به تشویق بازیکنان، مربیان، مدیران، داوران و هواداران برتر اخلاقی و رفتاری اقدام و عملکرد خوب و مثبت و شایسته آنان را به طور هدفمند ترویج و به عنوان الگوهای برتر اخلاقی ترویج نمایند.
۲۱/۳- از چاپ و تیتر کردن عکس و گزارش و حواشی بازیکنان، مربیان، مدیران و… که عملکرد اخلاقی و رفتاری متناسب با مفاد منشور اخلاقی و رفتاری ندارند در حد مقدور امتناع تا باعث روشنی و انتباه آنان گردیده و در گناه رفتارهای غلط آنان شریک نباشند.
۲۱/۴- نسبت به بازیکنان، مربیان، داوران، مدیران و مقامات رسمی تیمها، باشگاهها و فدراسیون و هیئت ها برخورد صادقانه و احترام انگیز داشته و اعمال و رفتار آنان را در چارچوب محیط های ورزشی فوتبال مورد مداقه و رسیدگی قرار داده و در انعکاس مصاحبه ها و نظرات آنان امانتداری و صداقت در نوشتار و چاپ را مراعات نمایند.
۲۱/۵- از درخواست مصاحبه خارج از محدوده فنی مصاحبه و در حین خروج بازیکن، مربی و مسئول از میدان مسابقه، که تحت تأثیر خستگی و فعل و انفعالات برد و باخت بوده خودداری و از تصویربرداری و مصاحبه با آنان و پخش و چاپ آن در خارج از چارچوب آئین نامه مصاحبه(فوتبال) خودداری فرمایند.
۲۱/۶- خبرنگاران با بازیکنان و مقامات تیمها و مقامات رسمی فوتبال و متقابلاً آنها با خبرنگاران باید برخورد احترام انگیز و متناسب با شأن و فرهنگ ایران اسلامی داشته باشند ولی چنانچه به هر دلیل برخورد بی احترامی و توهین آمیز با خبرنگاری اتفاق افتاد خبرنگار موظف است بدون انعکاس رسانه ای مراتب اعتراض و گلایه و شکایت خود را مستند و مکتوب به مبادی ذیربط (سازمان لیگ، کمیته مسابقات فدراسیون و هیئتهای استانی و یا کمیته فرهنگی و توسعه بازیهای جوانمردانه) ارائه تا پیگیری و حداکثر ظرف مدت ۷ روز رسیدگی و نتیجه اقدام به فرد ذینفع اعلام شود.
۲۱/۷- در صورتیکه بازیکنان، مربیان، مدیران، داوران، مقامات رسمی مسابقات و تیمها و باشگاهها از خبرنگار رسانه ای اعتراضی داشته باشند مراتب اعتراض خود را به طور مستند جهت رسیدگی رسانه مربوطه و رونوشت آن را جهت بررسی نتیجه به سازمان لیگ، فدراسیون و هیئت محلی ارسال خواهند کرد. در صورت عدم رسیدگی و برخورد مناسب مدیر رسانه مزبور، سازمان لیگ موظف است پس از تذکر کتبی به رسانه مزبور نسبت به ممنوع الورود کردن خبرنگار به مدت ۳ هفته و در صورت استمرار سایر نماینده های رسانه مزبور(عکاس، گزارشگر، کارشناس، تصویربردار و…) به مدت یک ماه اقدام و نتیجه اقدام را به باشگاه و فرد ذینفع و رونوشت اقدام را به مسئول مافوق رسانه مرتبط ارسال نماید. تذکر: تخلفات رسانه ای منجر به هتک حرمت و نشر اکاذیب فردی و گروهی در چارچوب قوانین مربوطه و در محاکم صالحه رسیدگی و پیگیری خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.