هوشنگ نصیرزاده:داور یک پنالتى به نفع راه آهن نگرفت!

بازى تیم هاى پرسپولیس و راه آهن را تورج حق وردى با همکارى مرتضى کریمى و علیرضا کهورى در حالى قضاوت کرد که جزو داوران پرکار هفته هاى اخیر بوده است. در دقیقه ۳۰ در حالى که شیث رضایى به هنگام پریدن یک ضربه محکم به پاى بازیکن راه آهن زد، موفق نشد که تشخیص بدهد خطاى بازیکن پرسپولیس داراى اخطار است. البته او در تشخیص اخطار به مدافع راه آهن براى کشیدن لباس کریم باقرى به خوبى عمل کرد. در واقع باید گفت هر ۸ اخطار داده شده در این مسابقه، به درستى صورت گرفت. در نیمه دوم داور یک هند واضح که مى توانست براى راه آهن پنالتى باشد از دست داد و این تنها پنالتى گم شده مسابقه بود که حق وردى آن را ندید. در ادامه بازى نیز او در حالى که وقت تلف شده را اعلام کرده بود، بى دلیل آن را ادامه داد و ضربه آزاد راه آهنى ها مى رفت که براى داور در ورزشگاه دردسر ایجاد کند، در حالى که او باید زمان مسابقه را بى دلیل اضافه نمى کرد. در مجموع باید گفت که به جز خطاى پنالتى شیث رضایى در همه موارد تورج حق وردى روز موفقى را پشت سر گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.