نمونه سوالات آزمون دانش داوری فوتبال ویژه کلاس های ارتقا

الف) در موارد زیر گزینه صحیح و غلط را با قرار دادن علامت ( ص – غ ) مشخص نمائید ؟ ( ۸ نمره )

۱- محل قرار گرفتن توپ در خطاهای ۱۰ گانه محل قطع بازی می باشد . ( )
۲- توپ در جریان بازی اگر به داور برخورد نماید و وارد دروازه شود گل محسوب می شود . ( )
۳- ارزیابی برای تشخیص و اعلام آفساید، بر اساس محل قرار گرفتن بازیکنان است نه شرکت و فعال بودن آنها در بازی . ( )
۴ – کمک داور برای گرفتن و اعلام آفساید همیشه بایستی با آخرین دفاع حرکت نماید ( )
۵- عمل تعویض با شروع مجدد بازی خاتمه یافته و تا قبل از آن می توان آن را برگشت داد . ( )
۶ – در قانون چهارم اخطار وجود ندارد . ( )
۷- بازیکن تکمیلی می تواند با اجازه داور و در جریان بازی وارد زمین شود . ( )
۸- اگر بازیکنی قبل از سوت داور ضربه پنالتی را بزند ، در هر دو حالت ضربه تکرار می شود . ( )
۹- بازیکن جانشین یا تعویض شده بسته به نوع کاری که در زمین انجام می دهد می توان بر علیه تیمش ضربه آزاد مستقیم ، غیر مستقیم یا دراپ بال زد . ( )
۱۰ – داور می تواند وقت های تلف شده نیمه اول را که فراموش کرده است به نیمه دوم اضافه نماید . ( )
۱۱- بازیکن بدون اجازه داور جای خود را با دروازه بان هم دسته عوض کرده است و او در محوطه جریمه خودی توپ را با دست می گیرد ، داور باید اعلام ضربه پنالتی نماید و اخطار بدهد . ( )
۱۲ – داور بایستی قبل از شروع بازی به بازیکنان در مورد عدم استفاده از زیور آلات تذکر دهد . ( )

۱۳- داور می تواند به بازیکنی که روی انگشتری خود چسب زده است اجازه بازی دهد . ( )
۱۴- بازیکنی به طور تصادفی کفش از پایش در می آید ، سپس توپ را گل می زند ، گل قبول است . ( )
۱۵ – هر زمان بازیکنی با عمل هند مانع از ورود توپ به دروازه خودی گردد باید اخراج شود . ( )
۱۶- برنده قرعه در تشریفات ابتدای بازی مختار است توپ یا زمین بازی را انتخاب نماید . ( )
ب ) در موارد زیر گزینه درست را با علامت گذاری مشخص نمائید . ( ۵ نمره )
۱- دو بازیکن هم تیمی درون محوطه جریمه خودی به یکدیگر توهین می کنند و درگیر می شوند در حالیکه توپ در بازی است. تصمیم داور ؟
الف ) اخطار و دراپ بال ب ) اخراج و پنالتی ج ) اخراج و آزاد غیر مستقیم د) اخطار و پنالتی
۲- بازیکن مشکی که خارج از زمین قرار دارد ، شیی را به طرف بازیکن سفید که در زمین هست پرتاب می کند و او را با شدت می زند . در حالیکه توپ در جریان بازی است تصمیم داور ؟
الف ) اخراج و دراپ بال ب ) اخراج و غیر مستقیم ج ) اخراج و مستقیم د ) اخطار و غیر مستقیم
۳- کدامیک از موارد زیر جزو جرایم تیمی محسوب نمی شود ؟
الف ) آزاد مستقیم ب ) دراپ بال ج ) آزاد غیر مستقیم د ) پنالتی
۴ – بازیکنی در روی خط دروازه تیم خودی توپی را که از یک ضربه آزاد غیر مستقیم به سمت دروازه اش شوت شده است را با دست مانع می شود و نمی گذارد توپ وارد دروازه شود . تصمیم داور چیست ؟
الف ) پنالتی و اخراج ( ) ب ) پنالتی و اخطار ( ) ج ) تکرار و اخراج ( ) د ) ضربه دروازه و اخطار ( )
۵- در مسئله آفساید آنچه بازی را متوقف می سازد ، چیست ؟
الف ) پرچم کمک داور ( ) ب ) سوت داور ( )
۶- دروازه بان تیم مشکی از درون محوطه جریمه خود توپ را به شدت به طرف بازیکن تیم سفید که خارج ازمحوطه جریمه است پرتاب می کند و او را مجروح می کند . تصمیم داور ؟
اخراج و پنالتی ب ) اخراج و دراپ بال ج ) اخراج و مستقیم د ) اخراج و غیر مستقیم
۷- بازیکن ذخیره تیم مشکی ( خارج از زمین ) شیی را به طرف بازیکن تیم سفید که در زمین هست پرتاب می کند و او را می زند( با نیروی بیش از حد ) ( توپ در بازی است ) . تصمیم داور ؟
الف) اخطار و آزاد مستقیم ب) اخراج و غیر مستقیم ج) اخراج و دراپ بال د ) اخطار و دراپ بال.
۸ – عمل شبیه سازی در کجای زمین بازی خطا محسوب می شود و جریمه آن چیست؟
الف: در محوطه جریمه و اخطار ب: در همه جای زمین و اخطار ج: میانه زمین و اخطار د: تنها در محوطه و اخطار ندارد
۹- حداقل ارتفاع میله ی پرچم کرنر cm 100 cm 130 cm 150

۱۰- اجازه ورود بازیکن به زمین بر عهده داور چهارم کمک داور داور وسط است .

ج ) جملات زیر را با متن مناسب طبق قانون کامل نمائید . ( ۱۵ نمره )
۱ – بازیکن مدافع در محوطه جریمه خودی در حالیکه ساقبند در دست دارد با آن به توپ می زند و مانع ورود توپ به دروازه می شود. ( این عمل همراه با بی ملاحظگی است ) تصمیم داور ؟
جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از …………………..
۲- دروازه بان در حالیکه توپ دارد وارد دروازه اش می شود با پرتاب دستکش خود به توپ مانع از ورود توپ به درون دروازه اش می شود . تصمیم داور ؟
جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از ………………….. ۳- بازیکن مدافع در حالیکه داخل محوطه جریمه خودی هست و توپ نیز در جریان است بازیکن تیم حریف را که خارج از زمین است با پرتاب شی به شدت می زند . تصمیم داور
جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از …………………..
۴ وجه مشترک خطای شدید و برخورد شدید …………………………………….. می باشد .
۵ از خطاهای ۱۰ گانه تنها یک خطا هست که روی حریف انجام نمی شود آن خطا ……… نام دارد.
۶- آوانتاژ جزء قانون ……………….. می باشد و بیشتر در قانون …………………….. کاربرد دارد .
۷ توصیه شده است که بهترین آوانتاژ در محوطه جریمه …………………………. می باشد .
۸ در تعریف وضعیت آفساید تنها ………….. به عنوان عضو فعال محسوب نمی شود .
۹- بازیکن می تواند با استفاده از ……… ، ……… و ……… توپ را به دروازبان خود پاس رو به عقب دهد .
۱۰بازیکن مدافع برای اعتراض به کمک داور به طرف او می دود ، از زمین خارج می شود و کمک داور را به شدت هل می دهد . توپ در جریان است . تصمیم داور ؟
جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از ………………….
۱۱- بازیکن مدافع که روی خط دروازه ایستاده است ، سعی می کند از ورود توپ با دست جلوگیری کند با اینکه او دستش را به توپ می زند ولی توپ وارد دروازه اش می شود . تصمیم داور

جریمه شخصی ……………. جریمه تیمی ……………….. شروع مجدد بازی از ………………….

۱۲ – در برگه گزارش بازی علت دریافت اخطار و اخراج را در موارد زیر چه می نویسند ؟
الف ) اخطار بدلیل خارج کردن پیراهن از بدن بعد از به ثمر رساندن گل ( )
ب ) اخراج بدلیل لگد زدن به حریف بدون توپ و در حالیکه بازی در توقف است ( )
ج) اخطار به دلیل انجام چند خطا پشت سر هم در یک بازه زمانی مشخص ( )
د) اخطار به دلیل تاخیر در خروج از زمین بازی هنگام تعویض ( )
ه ) اخطار به دلیل اینکه توپ را محکم پیش روی داور بعد ازگرفتن یک خطا به زمین کوبیده باشد ( )
و ) اخراج به دلیل اینکه با دست به سینه داور بکوبد ( )

د ) به سوالات زیر به صورت تشریحی و کوتاه پاسخ دهید . لطفا در پاسخ نامه جواب دهید . ( ۲۲ نمره )

۱- ده خطایی که در قانون ۱۲ آمده است و جریمه آن یک ضربه آزاد مستقیم می باشد را چرا به دو دسته ۷ و ۳ تایی تفکیک کرده اند ؟ آنها را نام ببرید . ( ۳ نمره )
۲- ویزگی های اساسی خطاهایی که جریمه آزاد مستقیم دارند ، چیست ؟ ( ۴ مورد ) (۲ نمره )
۳- چهار فاکتور که کمک داور برای تشخیص آفساید باید رعایت کند را نام ببرید ؟ ( ۲ نمره )
۴- موارد اخراج را نام ببرید . ( ۴ مورد ) (۲ نمره )
۵- وضعیت آفساید را تعریف نمایید ؟ ( ۱ نمره )
۶- یک بازیکن که در وضعیت آفساید قرار دارد در چه شرایطی می بایست او را جریمه کرد ؟ ۳ شرط ( ۵/۱ نمره )
۷- چه وقت توپ خارج از بازی هست ؟ (۲ نمره )
۸- موارد استفاده از دراپ بال را ذکر نمائید ؟ ۴ مورد ( ۲ نمره )
۹- در هنگام زدن ضربات پنالتی تنها یک بازیکن می تواند تعویض شود ، کدام هست و با چه شرطی این تعویض امکان دارد ؟ ( ۱ نمره )
۱۰- موارد اخطار به بازیکن جانشین یا بازیکن تعویض شده کدامند ؟ ( ۳ مورد ) ( ۵/۱ نمره )
۱۱ – وظایف کمک داور در هنگام اجرای ضربه ی پنالتی چه می باشد . ( ۱ نمره )
۱۲ – شکل ،کمترین محیط ، حداکثر وزن و حداقل فشار توپ به ترتیب چقدر می باشد ؟ (۱ نمره )
۱۳ – چه زمانی گل به حساب می آید و با چه شرطی ؟ ( ۵/۱ نمره )
۱۴- حداکثر طول و حداقل عرض زمین برای مسابقات بین المللی چقدر می باشد ؟ ( ۵/ نمره )

( توجه : جمع نمرات آزمون دانش داوری ۵۰ نمره می باشد ، اخذ حداقل سه چهارم نمره برای قبولی الزامی است . )

با تشکر از یوسف اطمینان

11 دیدگاه
 1. مسعود هاشمی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ در ۰۳:۲۱

  تشکررررررررررررررررررررررررر

 2. سعیدکریمزاده ۱۳۸۹/۱۰/۰۲ در ۱۱:۲۹

  واقعامفیدبود.مچکرم

 3. محمود احساني فر ۱۳۸۹/۱۰/۰۲ در ۲۰:۰۷

  باسلام.لطفا”جواب را هم بنویسیدتا مقایسه کنیم.با تشکر

 4. قاسم بحرانی ۱۳۸۹/۱۱/۱۵ در ۱۰:۳۱

  خیلی ممنون عالی بود
  اگه میشد جواب ها رو هم بینیم دیگه محشر بود منتظر جوابه سوالها هستیم با تشکر

 5. محمدصفاحیدرنژاد ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ در ۱۴:۲۲

  واقعا عالی میباشد لطفا بعدا جواب را هم بنویسید تا مقایسه کنیم

 6. باسپاس ازشما همکارمحترم که همه تلاش ها بخاطرارتقاء سطح داوری ایران عزیزمان است. همگی دست دردست هم برای به اوج رساندن جامعه داوری تلاشی بی پایان کنیم.

 7. سیف الله اذین خواه ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ در ۱۳:۰۴

  با سلام وخسته نباشی .بسیار مفید بود .

 8. محمددرفشان-خوزستان ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ در ۱۵:۳۳

  باتشکر- مفیدبود.

 9. امید افخمی ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ در ۱۰:۵۸

  ممنون از شما که به فکر ارتقاء داوری ایران عزیز هستید

 10. با سلام و خسته نباشید.
  اگر دروازه بان فوتسال در جریان بازی هنگام پرتاب توپ با دست ، توپ را کاملا وارد دروازه کرده و پرتاپ کند این صحنه گل محسوب می شود ؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.