مقدمه ای بر قانون های اساسی در داوری فوتبال

قوانین داوری در فوتبال

داوری فوتبال شامل قوانینی میباشد؛ که توسط داور برای هدایت هر چه بهتر بازی ها به اجرا در می آید؛ در مطالب به نقل از رسانه مستقل طرفداری می باشد و  به مقدمه ای از قوانین اشاره دارد.

قانون اول:

زمین مسابقه؛ طول نباید بیشتر از ۱۲۰ متر و کمتر از ۹۰ متر و عرض آن بیش از ۹۰ متر و کمتر از ۴۵ متر باشد. در مسابقات بین المللی طول زمین مسابقه نباید بیش از ۱۱۰ متر و کمتر از ۱۰۰ متر و عرض آن بیش از ۷۵ متر و کمتر از ۶۴ متر باشد.

نکات مهم:

۱- ارتفاع میله پرچم نقطه کرنر حداقل ۱۵۰ سانتیمتر

۲- در گوشه زمین قوس کرنر ربع دایره به شعاع ۱ متر رسم گردد.

۳- رنگ تیر دروازه باید سفید باشد.

۴- رسم دایره نیمه زمین به شعاع ۹/۱۵ متر

۵- استفاده از طناب به جای تیر دروازه ممنوع است.

قانون دوم:

توپ مسابقه؛ توپ بایستی گرد و کروی باشد از چرم و یا جنس مناسب دیگر محیط نباید از ۶۸ سانتیمتر کمتر و از ۷۰ سانتیمتر بیشتر باشد وزن توپ نباید کمتر از ۴۱۰ گرم و بیشتر از ۴۵۰ گرم باشد فشار توپ در سطح دریا برابر %۶ الی ۱/۱ اتمسفر.

قانون سوم:

تعداد بازیکنان؛ مسابقه می بایستی از دو دسته که تعداد هر تیم نباید بیشتر از ۱۱ بازیکن باشد که یکی از آنها دروازبان است آغاز می گردد اگر تعداد بازیکنان کمتر از ۷ نفر باشد مسابقه نباید آغاز گردد. در بازیهای که تحت نظارت و سرپرستی فیفا و کنفدراسیون ها یا فدراسیونها ملی انجام می گیرد. حداکثر جانشین ۳ نفر در بازیهای دوستانه تعداد تعویض توافقی و اگر داور قبل از شروع مسابقه از این مسأله آگاه نشود حداکثر تعویض ۳ نفر خواهد بود . بازیکن جانشین زمانی می تواند داخل زمین شود که بازیکن اصلی زمین بازی را ترک کرده و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد زمین شود.

قانون چهارم:

وسایل بازیکن؛ وسایل بازیکن عبارتند از:

۱- پیراهن

۲- شورت

۳- جوراب ساق بلند

۴- محافظ ساق

۵- کفش بازیکنی که برای تکمیل وسایل زمین را ترک کرده برای ورود به زمین حتماً باید توپ خارج از بازی باشد.

قانون پنجم:

داور؛ وظایف داور عبارتند از:

۱- اجرای قوانین بازی

۲- کنترل بازی با همکاری کمک داوران و داور چهارم

۳- اطمینان از قانونی بودن توپ

۴- اطمینان از قانونی بودن وسایل بازیکنان

۵- عمل کردن وقت نگهدار و یادداشت نتیجه

۶- برای هر گونه نقص مقررات مسابقه توقف یا تعلیق یا ختم نماید.

۷- توقف، ختم، تعلیق برای هرگونه حوادث خارج از زمین بازی

۸- آسیب دیده گی شدید بازیکن

۹- تهیه گزارش

۱۰- شروع مجدد بازی بعد از هر توقف

۱۱- دادن آوانتاژ و …

قانون ششم:

کمک داوران؛ دو کمک داور تعیین می گردد که وظایف آنها تابع داور است. وظایف کمک داور عبارتند از :

۱- چه زمانی توپ از زمین خارج شده

۲- کدام تیم ضربه دروازه، کرنر یا پرتاب را انجام دهد.

۳- وقتی بازیکنی به خاطر آفساید جریمه شود.

۴- وقتی که خطایی دور از چشم داور اتفاق افتد.

۵- خطایی که کمک داور به آن نزدیکتر باشد حتی داخل جریمه.

۶- در ضربات پنالتی دروازه بان قبل از ضربه جلو حرکت کند یا توپ از خط گذشته باشد.

قانون هفتم:

مدت بازی؛ دو وقت مساوی ۴۵ دقیقه وجوددارد مگر دو تیم قبل از آغاز بازی توافق کنند وقت را کم کنند. زمان بین دو نیمه که بازیکنان حق استفاده مدتی استراحت بین دو نیمه را دارند، نباید از ۱۵ دقیقه بیشتر باشد. تنها با موافقت داور می تواند تغییر کند.

قانون هشتم:

شروع و شروع مجدد بازی؛ عبارتند از :

۱- در آغاز هر مسابقه

۲- بعد از به ثمر رسیدن هر گل

۳- در شروع نیمه دوم

۴- در شروع هر نیمه وقت اضافه با ضربه شروع می توان مستقیماً گل زد.

قانون نهم:

توپ در بازی و خارج از بازی؛ توپ خارج از بازی است زمانی که:

۱- تمام توپ از روی خط دروازه یا خط طولی از روی زمین یا هوا عبور کند.

۲- بازی توسط داور متوقف شده باشد. توپ در داخل بازی:

در همه حال توپ در داخل بازی است شامل:

۱- توپ در اثر برخورد با تیرک پرچم گوشه یا به تیر های دروازه به داخل زمین باقی بماند.

۲- توپ در اثر برخورد با داور و کمک داور زمانی که آنها در داخل زمین هستند به زمین برگردد.

قانون دهم:

روش امتیاز دادن؛ تیمی برنده است که تعداد گل بیشتری در جریان مسابقه به ثمر رسانده باشد.

قانون یازدهم:

آفساید؛ بازیکن نزدیکتر از توپ و آخرین نفر دوم حریف به دوازه باشد.

قانون دوازدهم:

خطاها و رفتار های ناشایست؛ ده خطای زیر را که به طریقی به تشخیص داور انجام گیرد و یک ضربه آزاد مستقیم گرفته می شود عبارتند از :

۱- گل زدن یا اقدام به آن

۲- پشت پا زدن یا اقدام به آن

۳- پریدن روی بازیکن حریف

۴- تنه زدن به حریف

۵- زدن یا اقدام به آن

۶- هل دادن حریف

۷- تکل روی حریف برای کسب توپ اما قبل از لمس توپ به حریف برخورد کند

۸- آب دهان انداختن به حریف

۹- گرفتن حریف

۱۰- دست زدن عمدی به توپ (به جز دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود)

توجه:

اگر هر یک از ده خطای بالا به وسیله بازیکن در داخل محوطه جریمه صورت پذیرد یک ضربه پنالتی به نفع تیم حریف اعلام می گردد. در ضمن در اعلام پنالتی وضعیت توپ ملاک نیست. اما توپ باید در جریان بازی باشد. اگر بازیکنی به تشخیص داور هر یک از خطاهای زیرا را مرتکب شود یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می شود.

۱ – بازی کردن به نحو خطرناک

۲- سد کردن

۳- جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان.

اگر دروازه بان ۵ خطای زیر را در داخل محوطه خود انجام دهد، یک ضربه آزاد مستقیم گرفته می شود.

۱- دروازه بان توپ را بیش از ۶ ثانیه از پر تاب توپ در اختیار داشته باشد.

۲- بعد از رها کردن توپ آن را دوباره با دست لمس کند، قبل از اینکه توپ با بازیکن دیگر لمس شده باشد.

۳- توپ را از پرتاب اوت توسط همدسته آن با دست لمس کند.

۴- وقت را تلف کند.

۵-چنانچه توپ عمدی توسط بازیکن همدسته دروازه بان پا به طرف او زده و با دست لمس کند.
اگر بازیکنی هفت خطای زیر انجام دهد کارت زرد می گیرد:

۱- برای رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد.

۲- مخالف خود را با کلمات و عمل نشان دهد.

۳- مهرانه قوانین بازی را نقض نماید.

۴-آغاز مجدد بازی را به تأخیر اندازد.

۵- عدم رعایت فاصله در ضربه های آزاد ریالکرنر،…

۶-عمدی زمین بازی را بدون اجازه داور ترک کند.

۷- بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین شود.

خطای قابل اخراج:

۱- برای خطای شدید گناهکار باشد.

۲- برای برخورد شدید گناهکار باشد

۳- آب دهان انداختن به حریف یا هر شخص دیگر

۴- وضعیت آشکار گل را با دست زدن از حریف سلب کند

۵- وضعیت آشکار گل را از حرکت رو به جلو حریف با خطایی که جریمه پنالتی یا ضربه آزاد باشد سلب کند

۶-استفاده از الفاظ اهانت آمیز و بی احترامی و فحش دادن

۷- دومین اخطار در همان بازی

قانون سیزدهم:

ضربات آزاد؛ بر دو قسمت می باشد:

۱- مستقیم

۲- غیر مستقیم

در هر دو ضربه توپ بایستی ثابت باشد زننده نمی تواند بار دوم با توپ بازی کند مگر اینکه بازیکن دیگری توپ را لمس کند.

ضربات آزاد مستقیم:

اگر مستقیم وارد دروازه حریف شود گل محسوب می شود – اگر ضربه آزاد غیر مستقیم وارد دروازه خودی کند یک ضربه کرنر برای حریف گرفته می شود – اگر ضربه آزاد غیر مستقیم، وارد دروازه حریف شود گل قبول نیست بلکه ضربه دروازه محسوب می گردد.

قانون چهاردم:

ضربه پنالتی؛ وقتی بازیکنی یکی از خطاهای ۱۰ گانه در داخل محوطه جریمه انجام دهد یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می گردد.

قانون پانزدهم:

پرتاب اوت؛ پرتاب اوت روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می گردد و از پرتاب مستقیم اوت گل محسوب نمی گردد وقتی تمامی توپ از روی خط طولی از روی زمین یا هوا عبور کند اوت محسوب می شود.

قانون شانزدهم:

ضربه دروازه؛ روشی برای شروع مجدد بازی است. از ضربه دروازه که مستقیم به دروازه تیم مقابل زده می شود گل محسوب می گردد. بازیکن تیم مقابل می بایستی در هنگام ضربه دروازه خارج از محوطه جریمه قرار گیرد.

قانون هفدهم:

ضربه کرنر؛ روشی برای آغاز مجدد بازی بر روی دروازه حریف می توان گل زد.

دستورات درباره ضربه پنالتی:

روشی است برای مشخص نمودن تیم برنده در مسابقاتی که می بایست یک تیم برنده باشد بعد از اینکه مسابقه با نتیجه مساوی به پایان رسید. داور بایستی به وسیله قرعه کشی با سکه بین کاپیتانهای دو تیم زننده اولین ضربه را مشخص کند. در صورتی که تیمی از تعداد تعویض های خود برابر مقررات مسابقات استفاده نکرده باشد دروازه بانان آن تیم مصدوم و قادر به بازی نباشد می تواند از دروازه بان ذخیره استفاده کند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.