یادداشتی در حمایت از داوری

لوگو سایت داوران ایران

سوت را که به نشانه ی اغاز می کشد می شود تنهاترین ادم روی زمین…پرچم را که بالا می اورد مکافاتی دارد برای اثبات ادعای بر حقش… امده اند تا با قضاوت عادلانه قهرمان را مشخص کنند..اما خودشان قهرمانان مسطتیل سبز هستند…. ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻡﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ….

ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ میدان مجری برقراری ﻋﺪﺍﻟﺖ هستند ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ …. ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩﺑﺎﺷﻨﺪ ….

ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ … ﺍﻧﻬﺎ ﻧﻮﺩ ﺩﻗﯿﻘﻪﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺪ ﻋﺮﻕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺧﺮﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ …. ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺖﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻼﻥ ﺳﻮﺕ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﺗﯿﻢ ﻣﺎﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ …. ﺍﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺍﺯﺷﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ …

آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮑﻨﻨﺪ …. ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎﺳﺎﮐﺸﺎﻥ ﺑﺒندﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ….. ﺍﻧﻬﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻥ هستند …. ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ….

آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎﻥ ﺭﺍﺩﺭ ﻃﺒﻖ ﺍﺧﻼﺹ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺯدﻨﺪﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻧﺪ … ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪﻭ ﺳﺒﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ …..ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﻪﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ آﻣﺪﯾﺪ ﺳﻮﺕ ﻭ ﭘﺮﭼﻢ ﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﯾﺪ …

خدا قوت به تمامی داوران زحمتکش این سرزمین که در آسیا و جهان حرفی برای گفتن دارند اما در سرزمین خودمان به هیچ عنوان قضاوت و تصمیمات شان را نمی پذیرند.

توضیح ضروری:

متن فوق در برخی سایتها به یکی از داوران بین المللی فوتبال کشورمان نسبت داده شده بود که سایت مبدا  با حذف مطلب فوق عملا تکذیب این مطلب از سوی فرد یاد شده روبرای ما  قلمداد کند.

1 thought on “یادداشتی در حمایت از داوری

  1. والا جای خجالت داره ابروی داوران و فوتبال وکل ورزش ایران بردند . همیشه کاسه کوزه ها روی سر داوران شکسته میشه ای کاش برای لیگ پانزدهم همشون اعتصاب سراسری کنن این دیگه چه وضعشه .
    تشکر از همه خبرهاتون . ان شا الله فرهنگ ورزش این مملکت بره بالا . راستی براتون یک پیشنهاد دارم حتما بیایید توی اینستاگرام تا این حمایت همه ببینند . عالی میشه .
    در پناه خداوند و قران و اهل بیت موفق باشید . تشکر .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.