جزئیات تست های داوران و کمک داوران از زبان نایب رئیس کمیته داوران

عسگری در این باره گفت: این تست ها به روال هر ساله که پیش از آغاز فصل و در تعطیلات نیم فصل برگزار می شود، براساس آخرین استانداردها و دستورالعمل های فیفا برگزار می شود و داوران در سه گروه شامل دو گروه کمک داور و یک گروه داور وسط تست ها را انجام می دهند.

به گزارش سایت داوران ایران، وی ادامه داد: این تست ها در دو بخش انجام می شود که بخش اول شامل سرعت و چابکی داور است که در شش مرتبه  ۴۰ متر را باید بدود. همه این تست ها روی تارتار انجام می شود و کمک داوران باید ۴۰ متر را در ۶ ثانیه و داوران در ۲/۶  ثانیه بدوند. در صورتی که یک بار بیشتر از این زمان بدوند یک بار دیگر اجازه پیدا می کنند تست را تکرار کنند. اما اگر دو بار بیشتر از زمان بدست بیاید ، مردود خواهند شد. بین هر کدام از تست های ۴۰ متر ، ۹۰ ثانیه استراحت می کنند.

عسگری درباره تست دوم گفت: این تست اینتروال قرار دارد و براساس آخرین استانداردهای فیفا ، داوران باید ۲۰ تا ۳۰ بار ، ۱۵۰ متر را بدوند و زمان برای همه باید ۳۰ ثانیه باشد. هر بار که ۱۵۰ متر را می دوند ، داوران ۴۰ ثانیه و کمک داوران ۳۰ ثانیه راه می روند. راه رفتن مثل استراحت نسبی است.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه فیفا بین  ۲۰ تا ۳۰ بار را برای دوی ۱۵۰ متر تعیین کرده و کمیته های داوران را برای تعیین تعداد باز گذاشته، ما درست مثل تست های پیش فصل ۳ تا ۴ بار را در نظر گرفته ایم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.