تغییرات و اصلاحات قوانین بازی فوتبال ۲۰۱۱/۲۰۱۲


به اعضای فیفا

دوره ۱۲۶۲

زوریخ، ۲۲/۲/۱۳۹۰

اصلاحات قوانین بازی ۲۰۱۱/۲۰۱۲

صد و بیست و پنجمین جلسه عمومی برد بین الملل فوتبال، ۵ مارس ۲۰۱۱ در شهر ولز برگزار شد که در این جلسه اصطلاحات قوانین بازی بررسی و دستور العملهای گوناگونی که در زیر آمده است مصوب گردید.

اصطلاحات قوانین بازی و تصمیمات برد بین الملل

۱-    قانون۱-زمین بازی(پیشنهاد فیفا)

الف)مفاد قوانین بازی و رهنمودهایی برای داوران-علائم زمین بازی

متن سابق متن جدید
فقط خطوط مذکور در قانون یک در زمین بازی علامت گذاری می شوند. فقط خطوط مذکور در قانون یک در زمین بازی علامت گذاری می شوند. 

در محلهایی که سطوح مصنوعی استفاده می شود،خطوط دیگر  در صورتی که با رنگ متفاوت نسبت به خط کشی زمین فوتبال بوضوح قابل تشخیص باشند مجاز به استفاده هستند.

ب)دروازه ها

متن سابق متن جدید
موقعیت قرارگیری پایه های دروازه نسبت به خط دروزاه باید مطابق تصاویر باشد.

 

اگر تیرهای عمودی مربع شکل باشند(عکس۱)اضلاع آن باید موازی یا عمود بر خط دروازه باشد.اضلاع افقی نیز باشد موازی یا عمود بر سطح زمین باشد.

اصلاحیه تیرک دورازه عکس1

عکس۱

اگر تیرکهای عمودی بیضی شکل باشند(عکس۲)،قطر بزرگ آن باید عمود بر خط دروازه باشد.قطر بزرگ تیرک افقی نیز باید موازی بر سطح زمین باشد.

اصلاحیه تیرک دورازه عکس2

عکس۲

اگر تیرکهای عمودی مستطیل شکل باشند(عکس ۳)ضلع بزرگتر آن باید عمود بر خط دروازه باشد.ضلع بزرگتر تیر افقی نیز باید عمود بر سطح زمین باشد.

اصلاحیه تیرک دورازه عکس3

عکس۳

۲.قانون ۲-توپ

تعویض توپ معیوب

متن سابق متن جدید
اگر توپ در جریان مسابقه بترکد یا معیوب شود: 

*بازی متوقف می شود.

*سپس بازی با رها کردن توپ جایگزین از محلی که توپ اصلی معیوب شده بود،مجددا آغاز می گردد.اما اگر بازی درون منطقه دروازه متوقف شده باشد،داور توپ جایگزین را روی خط منطقه دروازه که با خط دروازه موازی است و در نزدیکترین نقطه به محلی که توپ اصلی هنگام توقف بازی در آنجا قرار داشت،رها می کند.

اگر توپ در جریان مسابقه بترکد یا معیوب شود: 

*بازی متوقف می شود.

*سپس بازی با رها کردن توپ جایگزین از محلی که توپ اصلی معیوب شده بود،مجددا آغاز می گردد.اما اگر بازی درون منطقه دروازه متوقف شده باشد،داور توپ جایگزین را روی خط منطقه دروازه که با خط دروازه موازی است و در نزدیکترین نقطه به محلی که توپ اصلی هنگام توقف بازی در آنجا قرار داشت،رها می کند.

اگر توپ در حین ضربه پنالتی یا هنگام ضربات از روی نقطه پنالتی به سمت جلو زده شود و قبل از اینکه به بازیکن یا تیرک دروازه برخورد کند بترکد و یا تغییر شکل دهد:

*ضربه پنالتی تجدید می شود.

۳.قانون ۳-تعداد بازیکنان(پیشنهاد فیفا)

الف)اصطلاحات ساختاری

متن سابق متن جدید
قانون۳ 

*بازیکنان

*مسابقات رسمی

*سایر مسابقات

*تمامی مسابقات

*دستورالعمل تعویض

*تعویض دروازه بان

*تخلف و تنبیهات

*بازیکنان و جانشینهای اخراج شده

قانون۳ 

*تعداد بازیکنان

*تعداد بازیکنان تعویضی

-مسابقات رسمی

-سایر مسابقات

*دستور العمل تعویض

*تعویض دروازه بان

*تخلفات و تنبیهات

*بازیکنان و جانشین های اخراج شده

ب)اضافه به متن فعلی از تفسیر قوانین بازی و رهنمودهایی برای داوران-افراد اضافی در زمین بازی

متن سابق متن جدید
افراد اضافی در زمین بازی 

عوامل خارجی

یا هر شخصی اعم از بازیکن،ذخیره یا مقام رسمی تیم که به  نام او در لیست اشاره نشده است،همانند بازیکن اخراج شده به عنوان عامل خارجی برخورد می شود.

در صورت ورود مقام رسمی تیم به زمین بازی….

افراد اضافی در زمین بازی 

عوامل خارجی

یا هر شخصی اعم از بازیکن،ذخیره یا مقام رسمی تیم که به نام او در لیست اشاره نشده است،همانند بازیکن اخراج شده به عنوان عامل خارجی برخورد می شود.

مقامات رسمی تیمها

مربی و دیگر مسئولین که اسم آنها در لیست وجود دارد(بااستثناء بازیکنان و تعویضها)بعنوان مقامات رسمی محسوب می شوند.در صورت ورود مقام رسمی تیم به زمین بازی…..

۴.قانون۴-تجهیزات بازیکنان(پیشنهاد فدراسیون ولز)

تجهیزات اصلی

متن سابق متن جدید
شورت-زیر شورتی های مورد استفاده باید هم رنگ با رنگ اصلی شورت باشند. شورت –زیر شورتی ها و شورتهای استرچ مورد استفاده باید هم رنگ با رنگ اصلی شورت باشند.

۵.قانون۵داور(پیشنهاد فیفا)

تفسیر قوانین بازی و رهنمودهایی برای داوران-اختیارات و وظایف

متن سابق متن جدید
اگر یک توپ اضافی،اشیاء دیگر و یا حیوانی در جریان مسابقه وارد زمین بازی شود،داور باید فقط در صورت مداخله آن بازی را متوقف کند.بازی با دراپ بال از مکان توپ بازی در هنگام توقف شروع شود.مگر اینکه بازی داخل محوطه دروازه متوقف شده باشد،که در این صورت داور توپ را روی خط منطقه دروازه که خط دروازه موازی است و از نزدیکترین نقطه به موقعیت توپ در هنگام توقف بازی،رها می کند. 

اگر توپ اضافی ،اشیاء دیگر و یا حیوانی در جریان مسابقه و بدون مداخله در آن وارد زمین بازی شود،داور باید در اولین فرصت ممکن آن را دور کند.

دلیل:در متن فعلی قوانین واضح نیست وقتی یک شیع خارجی و  بدون دخالت در بازی وارد می شود،داور چه تصمیمی اتخاذ کند.

وقتی این اصلاحیه صورت پذیرفت،پاراگراف زیر حذف می گردد.

قانون۲-توپ

تفسیر قوانین بازی و رهنمودهایی برای داوران-توپ اضافه در زمین بازی

متن سابق متن جدید
اگر یک توپ اضافی در جریان مسابقه وارد زمین بازی شد،داور باید فقط در صورت مداخله آن بازی را متوقف کند.بازی باید با دراپ بال از مکان توپ بازی در هنگام توقف شروع شود مگر اینکه بازی داخل محوطه دروازه متوقف شده باشد،که در این صورت داور توپ را روی خط منطقه دروازه که با خط دروازه موازی است و از نزدیک ترین نقطه به موقعیت توپ در هنگام توقف بازی،رها می کند. 

اگر یک توپ اضافی در جریان مسابقه و بدون مداخله در آن وارد زمین بازی شود،داور باید در اولین فرصت ممکن آن را دور کند.

۶.قانون۸-شروع و شروع مجدد بازی(پیشنهاد فیفا)

الف)اصلاحیه ساختاری

متن سابق متن جدید
قانون۸ 

*مقدمات

*ضربه شروع

*روش اجرا

*دراپ بال

*روش اجرا

*تخلفات و تنبیهات

قانون۸ 

*تعریف ضربه شروع

*روش اجرا

-قبل از ضربه شروع در شروع بازی با وقت اضافه

-ضربه شروع

*تخلفات و تنبیهات

*تعریف دراپ بال

*روش اجرا

*تخلفات و تنبیهات

ب)اضافه به متن فعلی

متن سابق متن جدید
دراپ بال 

هرگاه داور،مسابقه ای که در جریان است را بدلیل ذکر نشده در قوانین،موقتا متوقف نماید آن را با دراپ بال آغاز خواهد کرد.

تعریف دراپ بال 

دراپ بال روشی برای شروع مجدد بازی می باشد هرگاه مسابقه ای که در جریان است توسط داور به دلیل ذکر نشده در قوانین،موقتا متوقف شود.

تصمیمات دیگر برد بین المللی:

۱-کمک داوران اضافه

الف)حالت آزمایشی

پیشنهاد انتقال کمک داور اضافه از سمت چپ به راست و امکان حرکت داور به شکل سابق،مشروط به اینکه هر تغییر مشابه به این تا شروع فصل جدید انجام نشود،باید مورد تصویب قرار گیرد.حالت آزمایشی تا نتیجه گیری طرح مجاز به ادامه می باشد،تا وقتی که برد بین الملی تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

ب)برد بین المللی متفق القول موافق با اعطای مجوز یوفا برای استفاده از کمک داوران اضافه در تورنمنت یورو۲۰۱۲ می باشد.

۲-تکنولوژی خط دروازه

برد بین المللی موافق با ادامه پروژه تکنولوژی خط دروزاه می باشد.تصمیم نهایی درباره تکنولوژی خط دروزاه در طول جلسه وِیژه برد بین المللی به دنبال گردهمایی نتایج یوفا و یورو۲۰۱۲اتخاذ خواهد شد.

۳-قانون ۴-تجهیزات بازیکنان

الف)تجهیزات دیگر:استفاده رادیویی

برد بین المللی موافق با ارجاء این بخش برای رسیدگی در وظایف در سال ۲۰۱۴می باشد.

ب)تجهیزات دیگر:پوشیدن سربند

برد بین المللی مصمم شد که مواردی مانند سربند و چیزهایی شبیه به آن مناسب تعریف تجهیزات دیگر در قانون ۴ نمی باشند.بنا بر این غیر مجاز می باشند.

۴-قانون۱۲-خطاها و رفتارهای ناشایست

اخزاج متخلفین

برد بین المللی موافق با ارجاءاین بخش برای رسیدگی در وظایف فیفا در سال۲۰۱۴ می باشد.

۵-اسپری محو کننده

برد بین المللی بصورت آزمایشی استفاده از اسپری محو کننده در مسابقات کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی را تصویب کرد.

اجرا

تصمیمات امسال جلسات عمومی سالیانه برد بین المللی پیرو تغییرات قوانین بازی از ابتدای جولای ۲۰۱۱(۱۰/۴/۱۳۹۰)برای کنفدراسیونها و فدراسیون های عضو الزامی می باشد.اما کنفدراسیونها و فدراسیون های عضوی که فصل جاری آنها تا اول جولای تمام نشده است احتمال دارد معرفی تغییرات اتخاذه شده قوانین بازی در مسابقات خود تا شروع فصل جدیدشان به تاخیر بیافتد.

15 thoughts on “تغییرات و اصلاحات قوانین بازی فوتبال ۲۰۱۱/۲۰۱۲

 1. جالب بود
  تکر از اطلاع رسانیتون
  ولی نگارش متن خیلی ضعیف بود
  قلت املایی خیلی داشت

 2. آقا سعاد عزیز ممنون از اینکه اطلاع دادید.
  اما همین چهار خط پیام شما هم ۲غلط املایی داشت.در جریان باشید.
  دوباره هم از شما بابت انتقاد به جاتون تشکر میکنم.

 3. باسلام/ازشماوهمکارانتون بسیارتشکرمیکنم بابت بروزبودن سایت/ممنون

 4. سعید کریمزاده عزیز جز وظیفه هیچ نیست.ممنون از پیام زیباتون.

 5. به نظرم فیفا باید سریعتر کتابش رو تکمیل کنه.به دلیل اینکه جملات زیادی باید به متن کنونی اضافه شه و فیفا هر سال فقط چند جمله اضافه میکنه.ثبت تصاویر و متون جدید الزامیست.

 6. سید مرتضی عزیز دقیقا حق با شماست.باید بازنگری در این مورد صورت بگیرد.فکر کنم در دستور کار فیفا باشد.از آقا فتیح کمیل هم بابت پیام محبت آمیزشون تشکر میکنم.

 7. آقا نوید عزیز از پیام محبت آمیز شما تشکر میکنم.امیدوارم همیشه موفق باشید.

 8. سلام باقبولی عزاداریهای شما مطالب خوب بود.البرزجهانگیررشت.
  موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.