نام و نام خانوادگی: جمشید دانش مهر تاریخ تولد: ۲/۴/۱۳۴۸ محل تولد: کرمانشاه قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۷ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: سعید بخشی زاده تاریخ تولد: ۱۳52/8/8 محل تولد: فومن قد: ۱۷5 سانتیمتر وزن: 68 کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم شغل: کارمند شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۶9 سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸4 سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰8 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: سعید زارع تاریخ تولد: ۳۰/۶/۱۳۵۰ محل تولد: جونقان قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شیمی شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: 1373 سال ورود به لیگ برتر: 1384 رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: مجید شمس تاریخ تولد: 3/12/۱۳48 محل تولد: هفشجان قد: ۱۷۶ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم اداری و مالی شغل: کارمند دانشگاه علوم پزشکی سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: 1384 رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: حسین خانبان تاریخ تولد: ۲۵/۱/۱۳۵۰ محل تولد: کرج قد: ۱۷۰سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی شغل: کارمند دانشکده علوم پزشکی سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۵ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: البرز حاجی پور تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۶/۲۰ محل تولد: مسجد سلیمان قد: ۱۸۵سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: – سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۲ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: رسول رهبرفام تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۱۲/۱۲ محل تولد: بناب قد: ۱۸۴ سانتیمتر وزن: ۷۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس حسابداری شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۸ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: حیدر شکور تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۶/۳۰ محل تولد: داراب قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس جغرافیا شغل: استاد دانشگاه سال شروع داوری: ۱۳۶۳ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۰ رشته قضاوت:  فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: رسول فروغی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۸/۱۳ محل تولد: سراب قد: ۱۷۴ سانتیمتر وزن: ۷۰  کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: کارمند شرکت هواپیمایی سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۴ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: محمودرضا نصیرلو تاریخ تولد: 1355 محل تولد: تنکابن قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: 72 کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی شغل: مدیر شهرداری سال شروع داوری: 1379 سال ورود به لیست فیفا: 2010 رشته قضاوت: فوتسال